Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olaug N. Juklestad, FoU-rådgiver Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, AS Universitetet i Oslo Utdannet sosionom, cand.mag. Videreutdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olaug N. Juklestad, FoU-rådgiver Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, AS Universitetet i Oslo Utdannet sosionom, cand.mag. Videreutdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Olaug N. Juklestad, FoU-rådgiver Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, AS Universitetet i Oslo Utdannet sosionom, cand.mag. Videreutdanning i bl.a. gerontologi og sosialt arbeids teori og metode. Daglig leder ved det første Vern for eldre-prosjektet i Manglerud bydel i Oslo (1991-94) Rådgiver ved Kompetansesenter for voldsofferarbeid, Høgskolen i Oslo fra starten 1995 og til det ved årsskiftet 2004 ble smeltet sammen med andre sentre som arbeider med vold Hovedforfatter av boken Vern for eldre. Tiltak mot overgrep i hjemmet (Kommuneforlaget 1997). Forfatter av en rekke artikler i inn og utland.

2 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Universitetet i Oslo. Etablert 1. januar 2004 Formålet med senteret: Utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap og kompetanse til å forebygge vold og traumatisk stress. Redusere de helsemessige og sosiale konsekvenser Hovedoppgaver er forskning, utviklingsarbeid, undervisning og kompetanseheving, veiledning og rådgivning og formidling. Arbeidet skal ha et tverrfaglig og interdisiplinært perspektiv.

3 Hva er overgrep mot eldre? "Overgrep mot eldre er en enkelt eller gjentatt handlinger eller mangel på riktige handlinger som skjer i ethvert forhold hvor det er en forventning om tillit, og som forårsaker skade på, nød eller lidelse for en eldre person"

4 DEN PROFESJONELLE HJELPER Disse forhold danner kjernen i en analytisk definisjon av overgrep: Skjønnsmessig vurdering basert på –kjennskap til saken, –fagkunnskap og –moralsk dømmekraft –empati

5 Barrierer mellom hjelpeinstanser –geografisk og administrativt adskilte enheter –spesialiserte kunnskaper og forskjellig fagspråk –taushetsplikt (taushetsrett) –adskilte ansvarsområder, ingen har helhetsansvar –uklart ansvar skaper “gråsone-problematikk” –sviktende eller manglende rutiner for overføring av ansvar –manglende kunnskap om andre profesjoner/etater –gjensidig mistillit

6 Barrierer rundt hjelpeapparatet telefonen er opptatt, eller det svarer ikke åpningstiden er begrenset ventetid på å få time henvendelser må skje i skranker eller luker vanskelig å svare på spørsmålet:”Hva gjelder det?” blir møtt med vantro, mistenksomhet eller uforstand avvist med lettvinte råd (“Ikke slipp ham inn da vel” “Skift lås”) uvitenhet om rettigheter og muligheter for å søke hjelp

7 Den som trenger hjelp bør ha: kunnskap om hjelpeapparatet pågangsmot, tid og krefter evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig evne til å følge opp tiltak et problem som passer til interesse og kunnskaper i hjelpeapparatet god prognose

8 Derfor er det slik at: De flinkeste får best service, utdanning premieres De svakeste og kronikerne får forholdsvis minst De med ukurante, vanskelige eller sammensatte problemer faller utenfor. –Kjennetegn for ofre for overgrep mot eldre er at de er svake og de har kroniske, sammensatte, ukurant og vanskelige problemer.

9 Hva kjennetegner eldre ofre for overgrep? Fysisk og psykisk sårbarhet øker –sviktende hørsel og syn, svekket allmenntilstand, –svekket hukommelse, svekket oppfattelsesevne Konsekvenser av overgrep øker og kan fremskynde aldringsprosessen. (Et lårhalsbrudd kan gi varig funksjonshemning Vanskeligere å stille diagnose fordi symptombilde hos eldre er uklart.

10 Hva kjennetegner eldre ofre for overgrep Skader etter overgrep, som depresjon og søvnløshet eller blåmerker og brudd kan lettere bortforklares som en følge av alder. Omsorgsbyrde kan skape konflikter med nære pårørende Demente kan bli aggressive Ved demens eller afasi vil offeret ha vansker med å varsle og be om hjelp

11 Barrierer hos den som skal hjelpes Kjærlighet/følelsesmessig avhengighet Kulturelle verdier Redd for å få det verre –represalier –fattigdom –ensomhet

12 Trekk ved mishandlingsforhold Følelse av skyld og skam Økende tvil om egen dømmekraft Utvikler mindreverdsfølelse, handlingslammelse, nedbrutthet

13 Barrieren rundt familien: vår egen respekt for privatliv en dør som er lukket og låst formelle restriksjoner mot å bryte inn i private hjem åpenlys skepsis og mistillit ingen vitner til selve overgrepene offeret forteller dekkhistorier for å forklare skader pårørende bortforklarer problemer og avviser hjelp

14 Offerets behov (fra kvinnevoldsforskning) Psykisk støtte - noen å stole på Fysisk trygghet - et trygt sted å være Nøytral rådgiver Kunnskap om rettigheter og om hjelpeinstanser Kunnskap om økonomiske muligheter og rettigheter

15 Nøkkelperson/koordinator med ulike roller Meldeinstans / hjelper –som får kjennskap til og kontakt med offer for overgrep, motiverer og støtter Formidle hjelp Fremme samarbeid Gi veiledning/konsulentbistand Inneha og spre kunnskap om: Hvorfor noen kan bli utsatt for overgrep –Hvem er i faresonen –Hvordan overgrepene kan arte seg –Hva kan gjøres

16 Vern for eldre - Manglerud bydel Befolkning 12.000, derav 2,500 eldre 110 saker registrert på 2 ½ år, derav 42 fra andre bydeler 68 saker fra Manglerud –ca 3% av eldrebefolkningen (inkl. ektefelle) Overgrep i 57 saker fra Manglerud hvorav fysisk vold i 15 saker. 15 forskjellige instanser meldte om saker

17 Samarbeidspartnere - ressurser Kommunelege/bydelslege, private leger Politi, advokater, JURK Sosialkontor Psykiatriske poliklinikker, priv. psykologer/psykiatere Sykehus Familievernkontor Rusmiddelomsorg Krisesenter, ATV, klinikk for sex.misbr. Legevakt, voldtektsmottak, sosial vakttjeneste Hjemmetjenester (sykepleiere, hjemmehjelpere, ergo- /fysioterapeuter Sykehjem, dagsenter, eldresenter, helsestasjon Humanitære /frivillige organisasjoner, Arbeidskontor, trygdekontor

18 Ulike typer overgrep –Psykisk trakassering Fysisk vold Økonomisk utnytting Seksuelle overgrep –Strukturelle overgrep NB! Det kan forekomme flere overgrep samtidig - og det kan være flere overgripere i samme familie.

19 Psykiske overgrep trusler, sjalusi, beskyldninger, utskjelling, ignorering, å bli oversett, umyndiggjort, stilt overfor overdrevne krav, gitt skyldfølelse, få mangelfull hjelp, å bli behandlet som barn, å bli bevisst sosialt isolert

20 Fysiske overgrep livstruende vold, slag, spark, knivbruk, dytting, klyping, å bli holdt fast, kastet ting på, innestenging, utestenging, å bli bundet fast, bli påført brennemerker, bli utsatt for hardhendt stell eller manglende stell, overmedisinering eller feilmedisinering

21 Økonomiske overgrep tyveri av penger og verdisaker, utpressing, materielle ødeleggelser, stjeling av medisiner, tømming av mat fra kjøleskap, stadige «lån» av penger, å bli tvunget til å kausjonere for lån i bank eller stille pant i egen bolig, okkupasjon av bolig, salg av eiendeler/bolig, å tvinge en eldre person til å signere dokumenter,eks. kontrakter eller testamente )

22 Seksuelle overgrep trussel eller tvang til å delta i seksuell aktivitet, og kan variere fra å bli utsatt for uønsket berøring, komme med slibrigheter, til fullbyrdet voldtekt.

23 Overgrep fra ansatte Risiko for overgrep i institusjon eller i hjem er større dersom: - personalet har fått lite opplæring, - personalet har lite støtte fra ledelsen, - personalet får utilstrekkelig veiledning, - personalet har lav selvtillit/lav moral - personalet arbeider isolert og/eller dersom: - institusjonen har få ansatte, spesielt om natten - institusjonen bruker hyppig ekstravakter. - institusjonen har lite kontakt med omverdenen.

24 Strukturelle overgrep regler og rutiner er viktigere enn individuelle behov eldre blir behandlet som barn beboere nektes vanlige rettigheter som for eksempel å ha kjærlighetsforhold, nyte alkohol, stemme ved valg beboere tvinges til å dele rom beboere fratas kontrollen over egne penger

25 Pleietrengende eldre blir utsatt for overgrep og krenkelser. (Undersøkelse i norske sykehjem) fratas selvbestemmelsesrett og verdighet kan bli neglisjert, latterliggjort, tvunget og isolert manglende grunnleggende omsorg mangel på passende påkledning blir sittende med avføring uten å bli skiftet på blir isolert eller låst inn på rommet manglende stimuli og sosial kontakt hardhent stell som fører til blåmerker tvunget til å spise når maten blir servert selv om de ikke er sultne urolige beboere sløves ned med store doser medisin syke eldre blir overmedisinert for å være mindre krevende sovemedisin blir skjult i maten

26 Overgrepene skjer av mange grunner og årsaker kan ikke fullt ut forklares. Det er vanlig å beskrive disse ut fra en modell som et sammenvevd nett bestående av fire nivåer: individuelle faktorer forhold mellom mennesker lokalsamfunn storsamfunn (WHO)

27 Symptomer og tegn som bør vekke mistanke Blåmerker, stadige fall, brukkne ben, brennmerker Ulike forklaringer eller misforhold mellom skader og forklaring av årsaker Vekttap, depresjon, angst og søvnløshet Plutselige forandringer i den eldre personens økonomiske situasjon, som ubetalte regninger, og store uttak eller overføringer til et familiemedlem eller andre Mangel på nødvendige personlige eiendeler som vedkommende skulle ha økonomi til å bekoste Uforklarlige tap av verdigjenstander

28 Risikofaktorer kan være: Rusmiddelmisbruk, kriminalitet hos pårørende Psykiatriske lidelser hos pårørende Senil demens, slag, mental sykdom kan føre til aggresjon, både fra den syke og nære pårørende Aggressive demente - overgrep mot omsorgsgiver spesielt ektefelle Stress og omsorgsbyrde - overgrep mot den demente

29 Risikosituasjoner kan være: Eldre, spesielt enke, som bor sammen med voksent barn med sosiale/psykiske problemer Alvorlige konflikter med pårørende Ektepar, begynnende senil demens, lite hjelp Sosial isolasjon.

30 Profesjonelle hjelpere må bli flinkere til å avdekke overgrep og gi hjelp Kan vi som hjelpere spørre om overgrep? (AMA) Innen for det siste året har du vært utsatt for psykisk eller psykisk overgrep fra partneren din eller noen som er viktige i livet ditt? Har noen tvunget deg til samleie eller til seksuell aktivitet du ikke ønsker? Har du blitt slått klasket til eller fysisk skadet av noen? Er du redd for partneren din eller andre som står deg nær?

31 Målet for arbeidet er: Bryte isolasjonen Utvikle støttesystemer Øke selvtilliten. Minske skyldfølelse Øke evnen til å sette grenser Få frem en evne og vilje til å leve uavhengig av overgriper Hjelpe dem til et bedre samliv eller gjennom et brudd

32 Kvaliteten på hjelpen er betinget av Hjelpernes holdning Hjelpernes kunnskap om problemområdet Hjelpernes erfaring med voldsproblematikk Hjelpernes evne og vilje til samarbeid med andre hjelpeinstanser

33 Vern for eldre-tjenester i dag Oslo gradvis utviklet til å dekke alle bydeler fra år 2000 - 486 henvendelser i fjor Bærum oppstart i 2005 – 78 henvendelser Trondheim oppstart sent i 2005 – ingen statistikk foreligger ennå. Tiltakene bygger på erfaringer fra erfaringer fra prosjekt Manglerud-prosjektet Vern for eldre.

34 Krav om nasjonalt Vern for eldre. Aftenposten 5. april 2006 Representanten Dagfinn Sundsbø stilte i Stortinget 6.4.06 følgende interpellasjon til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad: ”Deler statsråden bekymringen for at det for de fleste eldre som utsettes for overgrep, ikke finnes et etablert hjelpeapparat og et definert ansvar for dette i dagens lovverk?” I sitt svar opplyste Helse- og omsorgsministeren at vold mot eldre vil være et av temaene i Omsorgsmeldingen som kommer til Stortinget i juni. Ministeren akter å følge det opp, slik at situasjonen i fremtiden kan bli bedre enn det kan tyde på at den er nå.

35 World Elder Abuse Awareness Day Marker den første årlige Verdensdagen mot vold, overgrep mot eldre. 15. juni 2006 Vis verden at du bryr deg om å få en slutt på vold, overgrep og omsorgssvikt mot eldre. ”Bær noe fiolett på Verdensdagen, for eksempel en fiolett sløyfe 15. juni 2006” http://nkvts.no/temasider/tema_eldre/AwarenessDay.htm

36 Vold og overgrep mot eldre er en av de mest skjulte og vanskeligst tilgjengelige formene for vold. Over hele verden er overgrep og omsorgssvikt svært underrapportert eller behandlet som et ikke-problem. Dessverre er overgrepene mot eldre mer utbredt enn vi liker å tro. Ingen kommune er immune mot dette sosiale og helsemessige problem og brudd på menneskerettigheter. For å vekke publikum og ansvarliggjøre politikere markeres denne dagen verden over. Utfordr dine politikere og ansvarlige lederer til å ta problemet på alvor.

37 http://nkvts.no/temasider/tema_eldre/Awaren essDay.htm


Laste ned ppt "Olaug N. Juklestad, FoU-rådgiver Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, AS Universitetet i Oslo Utdannet sosionom, cand.mag. Videreutdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google