Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Olaug N.Juklestad, rådgiver Kompetansesenter for voldsofferarbeid, Høgskolen i Oslo siden starten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Olaug N.Juklestad, rådgiver Kompetansesenter for voldsofferarbeid, Høgskolen i Oslo siden starten."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Olaug N.Juklestad, rådgiver Kompetansesenter for voldsofferarbeid, Høgskolen i Oslo siden starten i 1995 Utdannet sosionom, videreutdanning i bl.a. gerontologi og sosialt arbeids teori og metode Daglig leder og sosialarbeider ved det første Vern for eldre-prosjektet i Manglerud bydel i Oslo (1991-94). Hovedforfatter av boken Vern for eldre. Tiltak mot overgrep i hjemmet (Kommuneforlaget 1997)

3 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Lagt til Høgskolen i Oslo i 1995 Finansiert av: Justisdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Sosial- og helsedepartementet Adresse: Welhavensgt. 9, 0350 Oslo Telefon: 22 45 27 20 E-post: Olaug.Juklestad@adm.hio.no Hjemmeside: http://www.hio.no/vos/

4 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Kompetansesenter for voldsofferarbeid.  1. Samle, systematisere og formidle kunnskaper om vold, voldsutsatte, konsekvenser av vold, og om tiltak for voldsofre.  2. Skape nettverk og møteplasser for utveksling av kunnskap mellom beslutningstakere, profesjonsutøvere og frivillige.  3.Bidra til utvikling av ny kunnskap Prioritert område: Vold og overgrep i nære relasjoner.

5 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Hva er overgrep mot eldre?(1)  "Overgrep mot eldre er en enkelt eller gjentatt handlinger eller mangel på riktige handlinger som skjer i ethvert forhold hvor det er en forventning om tillit, og som forårsaker skade på, nød eller lidelse for en eldre person"

6 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid DEN PROFESJONELLE HJELPER  Disse forhold danner kjernen i en analytisk definisjon av overgrep :  Skjønnsmessig vurdering basert på –kjennskap til saken, –fagkunnskap og –moralsk dømmekraft –empati

7 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Barrierer mellom hjelpeinstanser –geografisk og administrativt adskilte enheter –spesialiserte kunnskaper og forskjellig fagspråk –taushetsplikt (taushetsrett) –adskilte ansvarsområder, ingen har helhetsansvar –uklart ansvar skaper “gråsone-problematikk” –sviktende eller manglende rutiner for overføring av ansvar –manglende kunnskap om andre profesjoner/etater –gjensidig mistillit

8 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Barrierer rundt hjelpeapparatet  telefonen er opptatt, eller det svarer ikke  åpningstiden er begrenset  ventetid på å få time  henvendelser må skje i skranker eller luker  vanskelig å svare på spørsmålet:”Hva gjelder det?”  blir møtt med vantro, mistenksomhet eller uforstand  avvist med lettvinte råd (“Ikke slipp ham inn da vel” “Skift lås”)  uvitenhet om rettigheter og muligheter for å søke hjelp

9 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Den som trenger hjelp bør ha:  kunnskap om hjelpeapparatet  pågangsmot, tid og krefter  evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig  evne til å følge opp tiltak  et problem som passer til interesse og kunnskaper i hjelpeapparatet  god prognose

10 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Derfor er det slik at:  De flinkeste får best service, utdanning premieres  De svakeste og kronikerne får forholdsvis minst  De med ukurante, vanskelige eller sammensatte problemer faller utenfor. –Kjennetegn for ofre for overgrep mot eldre er at de er svake og de har kroniske, sammensatte, ukurant og vanskelige problemer.

11 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Hva kjennetegner eldre ofre for overgrep?  Fysisk og psykisk sårbarhet øker –sviktende hørsel og syn, svekket allmenntilstand, –svekket hukommelse, svekket oppfattelsesevne  Konsekvenser av overgrep øker og kan fremskynde aldringsprosessen. (Et lårhalsbrudd kan gi varig funksjonshemning  Vanskeligere å stille diagnose fordi symptombilde hos eldre er uklart.

12 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Hva kjennetegner eldre ofre for overgrep  Skader etter overgrep, som depresjon og søvnløshet eller blåmerker og brudd kan lettere bortforklares som en følge av alder.  Omsorgsbyrde kan skape konflikter med nære pårørende  Demente kan bli aggressive  Ved demens eller afasi vil offeret ha vansker med å varsle og be om hjelp

13 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Barrierer hos den som skal hjelpes  Kjærlighet/følelsesmessig avhengighet  Kulturelle verdier  Redd for å få det verre –represalier –fattigdom –ensomhet

14 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Trekk ved mishandlingsforhold  Følelse av skyld og skam  Økende tvil om egen dømmekraft  Utvikler mindreverdsfølelse, handlingslammelse, nedbrutthet

15 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Barrieren rundt familien:  vår egen respekt for privatliv  en dør som er lukket og låst  formelle restriksjoner mot å bryte inn i private hjem  åpenlys skepsis og mistillit  ingen vitner til selve overgrepene  offeret forteller dekkhistorier for å forklare skader  pårørende bortforklarer problemer og avviser hjelp

16 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Offerets behov ( fra kvinnevoldsforskning)  Psykisk støtte - noen å stole på  Fysisk trygghet - et trygt sted å være  Nøytral rådgiver  Kunnskap om rettigheter og om hjelpeinstanser  Kunnskap om økonomiske muligheter og rettigheter

17 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Risikofaktorer kan være:  Rusmiddelmisbruk, kriminalitet hos pårørende  Psykiatriske lidelser hos pårørende  Senil demens, slag, mental sykdom kan føre til aggresjon, både fra den syke og nære pårørende:  Aggressive demente - overgrep mot omsorgsgiver, spesielt ektefelle.  Stress og omsorgsbyrde - overgrep mot den demente.

18 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Risikosituasjoner kan være:  Eldre, spesielt enke, som bor sammen med voksent barn med sosiale/psykiske problemer  Alvorlige konflikter med pårørende  Ektepar, begynnende senil demens, lite hjelp

19 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Risikosymptomer kan være:  Stadige fall  Misforhold mellom skader og forklaring av årsak,  Ulike forklaringer  Vekttap, depresjon, angst, søvnløshet

20 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Ulike typer overgrep –Psykisk trakassering Fysisk vold Økonomisk utnytting Seksuelle overgrep NB! Det kan forekomme flere overgrep samtidig - og det kan være flere overgripere i samme familie.

21 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Overgrep fra ansatte Risiko for overgrep i institusjon eller i hjem er større dersom : »- personalet har fått lite opplæring, »- personalet har lite støtte fra ledelsen, »- personalet får utilstrekkelig veiledning, »- personalet har lav selvtillit/lav moral »- personalet arbeider isolert og/eller dersom: - institusjonen har få ansatte, spesielt om natten - institusjonen bruker hyppig ekstravakter. - institusjonen har lite kontakt med omverdenen.

22 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Profesjonelle hjelpere må bli flinkere til å avdekke overgrep og gi hjelp Kan vi som hjelpere spørre om overgrep? (AMA)  Innen for det siste året har du vært utsatt for psykisk eller psykisk overgrep fra partneren din eller noen som er viktige i livet ditt?  Har noen tvunget deg til samleie eller til seksuell aktivitet du ikke ønsker?  Har du blitt slått klasket til eller fysisk skadet av noen?  Er du redd for partneren din eller andre som står deg nær?

23 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Målet for arbeidet er:  Bryte isolasjonen  Utvikle støttesystemer  Øke selvtilliten. Minske skyldfølelse  Øke evnen til å sette grenser.  Få frem en evne og vilje til å leve uavhengig av overgriper  Hjelpe dem til et bedre samliv eller gjennom et brudd.

24 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Kvaliteten på hjelpen er betinget av  Hjelpernes holdning  Hjelpernes kunnskap om problemområdet  Hjelpernes erfaring med voldsproblematikk  Hjelpernes evne og vilje til samarbeid med andre hjelpeinstanser

25 Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Slutt


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Kompetansesenter for voldsofferarbeid Olaug N.Juklestad, rådgiver Kompetansesenter for voldsofferarbeid, Høgskolen i Oslo siden starten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google