Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 1 Overgrep mot eldre - en oversett utfordring i alderspsykiatrien? Sosionom Åse I.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 1 Overgrep mot eldre - en oversett utfordring i alderspsykiatrien? Sosionom Åse I."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 1 Overgrep mot eldre - en oversett utfordring i alderspsykiatrien? Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll

2 2 Jo svakere og mer ydmyket et menneske er i sin kropp, sitt sinn, sin livssituasjon, desto viktigere er vernet omkring dets person og egenart. Pater Hallvard Rieber Mohn.

3 Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 3 Utfordringer Erkjennelsen av overgrep mot eldre som samfunnsproblem Tabuer knyttet til overgrep – mangel på erkjennelse av fenomenet, og årvåkenhet hos fastlege og/eller andre i det offentlige hjelpeapparatet Manglende tilbud om avlastning, institusjonsplasser og generell ressursmangel Benekting av overgrep hos offer og overgriper

4 Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 4 Utfordringer for alderspsykiatrien Hvordan identifisere overgrep Kriterier som skal legges til grunn for å anvende begrepet overgrep Hva kan vi gjøre for å hjelpe mennesker utsatt for overgrep, spesielt i alderspsykiatrien? Mulige tiltak

5 Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 5 Mulige hovedgrupper av overgrep Personlige overgrep – individnivå (micronivå) Strukturelle overgrep – systemsvikt ( meco – og macronivå)

6 Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 6 Personlige overgrep. Noen definisjoner ”Overgrep er enhver handling eller unnlatelse begått innen familien av et familiemedlem som truer et annet familiemedlems kroppslige eller psykiske integritet eller personlige frihet, som fører til alvorlig skade på hans eller hennes personlige utvikling og/eller truer eller skader hans eller hennes finansielle sikkerhet. ”Europarådet – rapport 1992. ”Overgrep mot eldre er en enkelt eller gjentatte handlinger, eller mangel på riktige handlinger, som skjer i ethvert forhold hvor det er en forventning om tillit, og som forårsaker skade på, nød eller lidelse for en eldre person.” Action on Elder Abuse, 1995 ”Overgrep er en sosial akt med minst to aktører, der den ene krenker den andres personlige grenser. Denne akten er overgrep dersom den blir fortolket og moralsk vurdert som illegitim (ikke tillatt) av den tredje part: vitnet.” Stengte dører og knyttede never. Ida Hydle og Sigurd Johns. 1992.

7 Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 7 Strukturelle overgrep/systemsvikt - noen eksempler Regler og rutiner blir viktigere enn individuelle behov Utilgjengelighet/svære prosedyrer Ansvarsfraskrivelse og dårlig organisering Skjeve maktforhold mellom tjenesteyter og tjenestemottaker Manglende mulighet til å påvirke egen situasjon

8 Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 8 Kategorier av personlige overgrep Fysiske overgrep: –slag, spark, dytting, inne- utestenging, hardhendt stell eller mangelfullt stell, utilstrekkelig ernæring, overmedisinering osv. Psykiske overgrep: –trusler, sjalusi, utskjelling, umyndiggjøring, neglisjering av menneskelige behov, infantilisering osv. Seksualiserte overgrep/krenkelser eller overskridelse av personlige grenser: –nærgående oppførsel, trussel om tvang til å delta i seksuell aktivitet, voldtekt. Økonomisk overgrep: –utnytting/utpressing, bli truet til å låne bort penger, kausjonere, stjeling av penger eller verdisaker, materielle ødeleggelser

9 Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 9 OBS: Det kan forekomme flere overgrep samtidig og det kan være flere ofre og overgripere i samme familie eller institusjon. Overgrep mot eldre. (Brosjyre)

10 Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 10 Hva er et offer? ”En person som alene eller sammen med andre har lidt skade, herunder fysisk eller psykisk skade, følelsesmessige lidelser, økonomisk tap eller betydelig svekkelse av sine grunnleggende rettigheter som menneske.” FNs offerrettighetserkæring

11 Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 11 Vanlige offer-reaksjoner etter dramatiske og truende opplevelser Uvirkelighetsfølelse Angst Gjenopplevelse av det som har skjedd Søvnproblemer og mareritt Forsøk på å isolere seg og glemme Kroppslige reaksjoner som skjelving, svette, hodepine, hjerteklapp, kvalme, magesmerter og svimmelhet (Post Traumatic Stress Disorder)

12 Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 12 Hva/hvem er en overgriper? Forholdet mellom offer og overgriper er viktig. Det har utviklet seg et forhold mellom to mennesker der den ene er et offer for den andres overgrep. Overgriper er den som utøver overgrep. Olaug Nesje Juklestad og Sigurd Johns. 1997.

13 Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 13 Mulige årsaker til overgrep Eldre menneskers fysiske eller psykiske avhengighet av andre. Ofte foreligger i tillegg fysisk, mentalt og økonomisk stress hos omsorgsgiver som kan ha svak mestringskapasitet. Omsorgsgiveren er utsatt for ekstremt stress som kan føre til overgrep. Den eldre kan være en kilde til stress ved å stille store krav til omsorg og pleie. Totalansvaret kan synes uoverkommelig, ingen løsning i sikte! Familievold som innlært atferd. Konflikter i familien har vært løst ved voldsbruk. Dersom omsorgsgiver har vært mishandlet som barn foreligger det en risiko for selv å kunne bli mishandler senere. Kvinner som har vært voldsutsatt i barndommen ser ut til letter å komme i offer-rollen som voksen, mens menn oftere ser ut til å finnes blant overgrepsutøverne. Omsorgsgiveren har symptomer på personlighetsavvik, psykiatri/rusproblematikk.

14 Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 14 Mulige årsaker til institusjonelle overgrep/hjemmetjenester Lite faglig kvalifisert personale Personalet har lite støtte fra ledelsen Personalet gis utilstrekkelig, eller mangler veiledning Lav selvtillit hos personalet Personale som arbeider isolert For lav bemanning

15 Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 15 Forhold som kan styrke mistanken om mulige overgrep: Rusmiddelmisbruk og/eller kriminalitet hos pårørende Psykiske lidelser hos pårørende Senil demens

16 Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 16 Risikosituasjoner Eldre mennesker, spesielt enker, som bor sammen med voksent barn med sosiale/psykiske problemer Alvorlige konflikter med pårørende Ektepar hvor den ene lider av senil demens og får lite hjelp

17 Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 17 Risikosymptomer kan være: Depresjon, angst og søvnløshet, vekttap Ulike forklaringer Misforhold mellom skader og forklaring av årsaker Sosial isolasjon/tilbaketrekning Stadige fall Uforklarlige økonomiske problemer

18 Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 18 Påstander: Ut fra anslåtte alvorlige overgrep mot eldre – både fra egne pårørende, og i institusjoner, er det god grunn til å anta at noen pasienter vil bære med seg akkumulerte overgrepserfaringer. Vi møter noen av disse menneskene som våre pasienter!

19 Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 19 Hva kan vi gjøre i alderspsykiatrien? Vi kan øke vår egen bevissthet rundt overgrepsproblematikken Vi kan/bør søke økt kunnskap om temaet Vi kan ha større oppmerksomhet rettet mot pasienter som kan være i risikogrupper/kartlegge risikosituasjoner Vi kan stille spørsmål til pasientene som kan åpne opp for å samtale om temaet overgrep. Vi kan ha større oppmerksomhet rettet mot pårørende til demente, som kan være i risikogruppe Ved bruk av pårørende stress skala: – kan vi lese den på en slik måte at mulig risiko for overgrep kan overveies/vurderes?

20 Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 20 Litteraturhenvisninger Tverrfaglig geriatri. Margareth Bondevik, Harald A. Nygaard (red.) Fagbokforlaget1999. Stengte dører og knyttede never. Ida Hydle og Sigurd Johns. Kommuneforlaget, Oslo 1992. Vern for eldre. Olaug Nesje Juklestad og Sigurd Johns. Kommuneforlaget 1997. Lang, lang rekke… Om eldrevold. Øivind Ascjem. Eide forlag.ISBN 82-514- 0380-4. Vold i nære relasjoner. (2004-2007) Handlingsplan. Justis- og politidepartementet. www.jd.dep.nowww.jd.dep.no Makt, avmakt og institusjonelle overgrep.” Vigdis Mathisen Olsvik. ØF-notat nr. 09/2004. www.ostforsk.nowww.ostforsk.no Stortingsmelding 25. (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Kap.9.8.1. Overgrep mot eldre. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2004. (brosjyre)


Laste ned ppt "Sosionom Åse I. Raastad Velsand, Alderspsykiatrisk avdeling Reinsvoll 1 Overgrep mot eldre - en oversett utfordring i alderspsykiatrien? Sosionom Åse I."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google