Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer gjennom 10 år v/fagkonsulent Elen F. Bogstad og

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer gjennom 10 år v/fagkonsulent Elen F. Bogstad og"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer gjennom 10 år v/fagkonsulent Elen F. Bogstad og
Oslo kommune Storbyavdelingen Vern for eldre Erfaringer gjennom 10 år v/fagkonsulent Elen F. Bogstad og prosjektleder Kristin By Adeler

2 Hvem er ansatt i Vern for eldre?
Teamet er tverrfaglig sammensatt Alle har helse- og sosialfaglig bakgrunn Kompetanse innen voldsproblematikk, familieterapi, eldreomsorg og demens, helsefremmende arbeid, psykiatri og veiledning

3 Visjon Eldre mennesker har en livssituasjon som ivaretar personlig integritet og trygghet i eget hjem og i institusjon

4 Målsetting Forebygge overgrep mot eldre i deres hjem og i institusjon gjennom direkte arbeid med eldre og deres pårørende Medvirke til økt samarbeid og koordinering av offentlige og private hjelpetiltak i overgrepssaker Bidra med informasjon, kunnskap og kompetanse til alle instanser som kommer i kontakt med eldre og deres pårørende Øke kunnskap om overgrep mot eldre mennesker gjennom systematisk registrering

5 Vern for eldre: Er et byomfattende tilbud til personer over 62 år som står i fare for eller er utsatt for vold/overgrep Tjenesten er en del av Oslo kommunes trygghetsskapende tiltak Tilbudet er gratis og henvendelsen kan være anonym

6 Hva er overgrep mot eldre?
”Overgrep mot eldre er en enkelt eller gjentatte handlinger eller mangel på riktige handlinger som skjer i et forhold hvor det er forventning om tillit, og som forårsaker skade, nød eller lidelse for en eldre person”. (Action on Elder Abuse)

7 Ulike typer overgrep: Fysiske Psykiske Seksuelle Økonomiske/materielle
Strukturelle

8 Ikke intensjonelle overgrep
Når overgriper selv ikke forstår at han/hun utfører en handling som kan oppleves som en krenkelse eller overgrep/vold. Årsak kan være: Utslitt omsorgsgiver Sykdom 8

9 Omfang Med utgangspunkt i internasjonale studier og kliniske erfaringer fra Norge, kan det anslås at fire til seks prosent av eldrebefolkningen over 65 år er utsatt for en eller flere former for overgrep (Perel-Levin, WHO, 2009, Juklestad, NKVTS 2007)

10 Vern for eldre i 2010: Hvem henvender seg til Vern for eldre?
Hva meldes? Hvem utsettes for overgrep? Hvem er overgriper?

11 Vern for eldre i møte med etniske minoriteter

12 Risikofaktorer for overgrep mot eldre
sosial isolasjon aldring med funksjonsnedsettelse, kognitiv svikt sykdomstilstander hos overgriper (kognitiv svikt, rusproblemer, psykiske lidelser) omsorgsbelastning (Perel-Levin, 2008, Juklestad og Johns, 1997) 12

13 Vold og overgrep mot eldre er en av de mest skjulte og vanskeligst tilgjengelige formene for vold (Juklestad 2010) Ulike barrierer Hos den overgrepsutsatte I hjelpeapparatet Hos andre 13

14 Barrierer hos den overgrepsutsatte
Avmakt Skam/skyldfølelse Angst for endring Skepsis/mistillit til hjelpeapparatet Represalier fra overgriper

15 Barrierer i hjelpeapparatet
Samfunnets holdninger Manglende kunnskap om hvor melde fra usikkerhet hvordan intervenere Tidkrevende arbeid Byråkrati i det offentlige hjelpeapparatet 15

16 Barrierer hos andre ”Vold i familien er en privatsak”
Vet ikke hvor de kan henvende seg 16

17 Eksempel 1 Overgrepsutsatt: Kvinne i 70 årene
Overgriper: Sønn i 40 årene Type overgrep: Psykisk Økonomisk Materielt Strukturelt

18 Hvordan intervenere: Informasjon og tilbud om kontakt med VFE
Individuelle støttesamtale Systemarbeid Avklare hvem som gjør hva, koordinere Samtale med den overgrepsutsatte og overgriper Hjelp til overgriper Opprette kontakt med rette hjelpeinstanser

19 Faglige betraktninger:
Samarbeid med den overgrepsutsatte står alltid sentralt Ikke alle klarer å nyttiggjøre seg velmenende råd fra hjelpeapparatet Klienten er selv ekspert på sine problemer Det er nesten alltid psykiske overgrep tilstede når den eldre er utsatt for andre former for overgrep Gjennom å hjelpe overgriper hjelpes den overgrepsutsatte

20 Eksempel 2 Overgrepsutsatt: Kvinne i 70-årene med Alzheimer sykdom
Overgriper: Ektemann med stor omsorgsorgsbyrde Type overgrep: Ikke intensjonelt Fysisk Psykisk

21 Hvordan intervenere: Hjemmebesøk, samtale med begge
samtale med ektemannen for å få kartlagt omsorgsbelastning Videre støttesamtaler med ektemannen Systemarbeid: Samarbeidsmøte Familiemøte

22 Faglige betraktninger:
Både demenssykdom og overgrep kan være skam- og tabubelagt, manglende åpenhet Balansen i familien kan trues når sykdom rammer Felles for eldre som utsettes for overgrep er at volden kan være vanskelig å avdekke bl.a. fordi symptomer på overgrep kan forveksles med aldersrelaterte tilstander Dialog med både familie og hjelpeapparat gir felles forståelse som bidrar til løsninger som alle kan enes om

23 Prosjektet: Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon
23

24 Vern for eldre – Nasjonal kontakttelefon
Stortingsmelding 25/ Helsedirektoratet/Oslo kommune 1.desember 2008 – åpning av tilbudet

25 Målsetting Den som henvender seg skal få råd og veiledning
Synliggjøre problemområdet

26 Erfaringer så langt Registrering
Vold mot eldre er ikke geografisk betinget Kan en kontakttelefon gi hjelp? Nettverk i kommunene

27 Utfordringer At tilbudet er kjent At tilbudet benyttes En privatsak?

28 www.storby.oslo.kommune.no/vern_for_eldre/ www.vernforeldre.no
28


Laste ned ppt "Erfaringer gjennom 10 år v/fagkonsulent Elen F. Bogstad og"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google