Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforbundet Sogn og Fjordane- 24. mars 2010 V/ Anders Austrheim, kunde- og salgsleder Sogn og Fjordane.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforbundet Sogn og Fjordane- 24. mars 2010 V/ Anders Austrheim, kunde- og salgsleder Sogn og Fjordane."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagforbundet Sogn og Fjordane- 24. mars 2010 V/ Anders Austrheim, kunde- og salgsleder Sogn og Fjordane

2 Agenda Litt om KLP og status Ny folketrygd Ny offentlig tenestepensjon fra 2011 Konkrete spørsmål og problemstillinger knyttet til det nye…

3 KLP offentlig tjenestepensjon 332 av 430 kommuner og fylkeskommuner har hele pensjonsordningen i KLP 2 300 bedrifter Sykepleiere og sykehusleger 30 av 32 helseforetak 260 milliarder kroner i forvaltningskapital ca 700 ansatte KLP etablert i 1949 med formål å tilby tjenestepensjon til kommuneansatte

4 KLP offentlig tjenestepensjon Pensjonsordningen omfatter: 300 000 yrkesaktive 115 000 tidligere ansatte 140 000 pensjonister

5 Totalleverandør til kommuner og ansatte KLP Skadeforsikring Skadeforsikring til kommuner og privatpersoner KLP Banken Innskudd Betalingsformidling Lån Andre banktjenester KLP Kapitalforvaltning KLP Fondsforvaltning Kapitalforvaltning aksjefond Kommunekreditt Kommunelån

6 Det går svært godt med KLP! KLP leverer et konsernoverskudd for 2009 på 9,9 mrd. Verdijustert avkastning på 7,7% -Klart bedre enn konkurrentene våre KLP Banken på luften og fremgang i integreringen av KLP Kommunekreditt KLP bygger videre soliditet/bufferer av overskuddet, samt tilbakefører midler til kundene

7 Premieberegning i KLP Pensjonsgrunnlag x 66 % - 75 % av grunnpensjon - 100 % av tilleggspensjon = Netto KLP Premie = 7,51 % Forsikringssum 100 % tilleggspensjon 75 % grunnpensjon KLP Folke- trygd

8 Premieberegning i annet selskap Pensjonsgrunnlag x 66 % - 85 % av grunnpensjon - 100 % av tilleggspensjon = Netto annet selskap Premie = 6,65 % Forsikringssum Annet selskap 100 % tilleggspensjon 85 % grunnpensjon Folke- trygd Hva er konsekvensen av premiedifferanser på nesten 1 %

9 Snarveier til lavere premie…

10 Ny Folketrygd

11 Folketrygden slik den er i dag Man sparer via skatteseddelen og får godskrevet all pensjonsgivende inntekt Full opptjening er 40 år – med de 20 beste årene legges til grunn Pensjonen er ca 50% av gjennomsnittlig lønn de 20 beste år Er utgangspunkt for AFP-pensjonens størrelse fra 62 år Pensjonen er for alle borgere i Norge, og utbetales ved 67 år

12 Dagens folketrygd G = kr. 72.881 Grunnpensjon: - 100% av G for enslig - 85% av G for gift (Under samme tak) Tilleggspensjon: - Pensjon for inntekt ved jobb - Minst 40 års opptjening - 20 Beste år teller med - Inntekt mellom 6 og 12 G medregnes 1/3 Særtillegg: - For personer med liten eller ingen tilleggspensjon - Minstepensjon for enslig er lik kr. 141 389

13 Hvorfor ny folketrygd? Behov for arbeidskraft Økonomisk bærekraftig Rette opp urettferdigheter Forenkling

14 Vi lever lenger, men jobber kortere… 1967 2010 Pensjonert 20 år 25 år 35 år 25 år 45 år 10 år Arbeid Utdanning Arbeid Pensjonert Utdanning Kilde: NHO/SSB

15 Folketrygden etter 2011 Fleksibelt uttak av folketrygdpensjon fra 62 år så fremt du har tilstrekkelig opptjening Du kan jobbe så mye du vil ved siden av pensjon, uten at pensjonen avkortes. Alt en har tjent teller med (alleårs regel) (Opp til 7,1 G) gir pensjonsopptjening - Justering i forhold til levealder (delingstall) - Lavere regulering, lønnsvekst – 0,75%

16 Folketrygden etter 2011 fortsetter For å kunne ta ut alderspensjon før 67 år, må summen av opptjent alderspensjon, minst tilsvare garantipensjonsnivået når vedkommende fyller 67 Innfasing gradvis for årskullene 1954 – 1962. For de som er født i 1963 eller senere gjelder de nye reglene fult ut Kan ikke ende opp på under minstepensjonist/garantipensjonsnivået.

17 Nytt prinsipp: Bygge beholdning 18,1% Opptjeningsprosent er lik for alle årskull Gjennomsnittslønn x 18,1% x opptjeningsår = beholdning  Beholdningen fordeles på forventet antall leveår

18 Årlig pensjon ved senere uttak Kilde: AID, 63-kullet, jamn inntekt 6G (437.000), 40 år v 62 år Uttaksalder62 år65 år67 år70 år Pensjons beholdning 3 164 0003 401 0003 559 0003 797 000 Delingstall19,7617,3215,6913,29 Årlig pensjon160 000196 000227 000286 000

19 Indeksering Ny regulering av pensjon under utbetaling innføres –Gjennomsnitt av lønns- og prisvekst; ”lønnsvekst minus 0,75 prosent” –Ingen overgangsordning

20 Innfasing av nye opptjeningsregler 1953-kullet: kun dagens system Innfasing: NÅ: kun årskullene 1943–1953 1963-kullet: kun nytt system

21 Uttak av Folketrygd ved 62 år Kan velge folketrygd fra 62 år, istedenfor AFP Kan kombinere arbeid og pensjon Fra 67 år: Tjenestepensjon, samordnet som om folketrygden tas ut fra 67 Eventuelt tillegg pga. garantien

22 Fleksibelt uttak, jobb og pensjon

23 Offentleg tenestepensjon og AFP fra 2011

24 Tariffoppgjøret Offentlig sektor Dagens regler for offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor videreføres Sluttlønnsbasert bruttoordning. Full opptjening ved 30 år MEN: Skal tilpasses ny folketrygd Levealdersjustering Ny regulering

25 Konkretisering av OfTP og AFP Avtale i tariffoppgjøret 4. juni 2009: Dagens ordninger videreføres med tilpasninger Samordningen tilpasses fleksibel folketrygd Levealdersjusteres og reguleres som i folketrygden

26 Konkretisering av OfTP og AFP Mulighet til å kompensere for levealdersjusteringen Grunnlovsvernet ivaretas – individuell garanti AFP og folketrygd kan ikke kombineres Særaldersgrensene endres ikke nå

27 Videre… Brev fra statsministeren: «Regjeringen er innstilt på å fremme forslag for Stortinget om endringer i de lovbestemte offentlige tjenestepensjonsordningene i tråd med innholdet i enighetsdokumentet. Regjeringen legger til grunn at hovedtrekkene i endringene i reglene for tjenestepensjon i staten også gis virkning for øvrige offentlige tjenestepensjonsordninger.» Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Høringsnotat AID, av 20. november 2009:

28 Videreføre dagens regler Hovedmodellen ligger fast: Samordnet tjenestepensjon tidligst fra 67 år Før 67 år: AFP eller tjenestepensjon fra særaldersgrense Nå: Kun regler for årskullene 1943–1953

29 Konkretisering: Regulering Regulering som i folketrygden (Gjennomsnitt av lønns- og prisvekst) Alderspensjon og AFP reguleres med lønn minus 0,75 prosent Oppsatt alderspensjon reguleres med lønn Ingen overgangsordninger

30 Konkretisering: AFP Ikke AFP og fleksibel folketrygd samtidig – Er folketrygden tatt ut, må denne stanses for å kunne ta ut AFP – Er AFP tatt ut, må denne stanses før folketrygden kan tas ut

31 Konkretisering: Levealdersjustering Levealdersjustering som i folketrygden – samme forholdstall AFP levealdersjusteres ikke Alderspensjon etter særaldersgrense levealdersjusteres ved 67 år Et eks: Anta en opptjening som gir 43-kullet 66% v 67 år. Samme opptjening vil gi: 63–kullet: ca 60 pst v 67 år

32 Individuell garanti ”….sikrer at medlemmer av offentlige tjenestepensjons- ordninger med 15 år eller mindre igjen til 67 år er sikret 66 pst av pensjonsgrunnlaget ved 67 år etter 30 års opptjening” ”Levealdersjustering gjennomføres slik at grunnlovsvernet ivaretas”

33 Pensjon for offentlige ansatte i dag

34 Står i stilling til 67 år … Fra 67 år: Samordnet tjenestepensjon og alderspensjon fra folketrygden Levealdersjustering av tjenestepensjon og folketrygd Eventuelt tillegg pga. garantien

35 Uttak av folketrygd fra 62 år … Kan velge folketrygd fra 62 år, istedenfor AFP Kan kombinere arbeid og pensjon Fra 67 år: Tjenestepensjon, samordnet som om folketrygden tas ut fra 67 Eventuelt tillegg pga. garantien

36 Eksempel: Samtidig uttak av tjenestepensjon og folketrygd ved 67 år Forholdstallet ved 67 år for 1953-kullet: 1,053 Basispensjonen fra folketrygden: 195 000 kroner Sluttlønn: 350 000 kroner Brutto tjenestepensjon før levealdersjustering: 231 000 kroner Samordningsfradrag før levealdersjustering: 171 000 kroner LevealdersjusteringEtter levealdersjustering Brutto tjenestepensjon 231 000/1,053 = 219 000 kroner - Samordningsfradrag 171 000/1,053 = 162 400 kroner Netto tjenestepensjon 56 600 kroner + folketrygd 195 000/1,053 = 185 000 kroner Samlet pensjon 241 600 kroner

37 Eksempel: Uttak av tjenestepensjon ved 67 år – folketrygd er tatt ut ved 62 år Forholdstallet ved 62/67 år for 1953-kullet: 1,341/1,053. Basispensjonen fra folketrygden: 195 000 kroner Sluttlønn: 350 000 kroner Brutto tjenestepensjon før levealdersjustering: 231 000 kroner Samordningsfradrag før levealdersjustering: 171 000 kroner LevealdersjusteringEtter levealdersjustering Brutto tjenestepensjon 231 000/1,053 = 219 000 kroner - Samordningsfradrag 171 000/1,053 = 162 400 kroner Netto tjenestepensjon 56 600 kroner + folketrygd 195 000/1,341 = 145 000 kroner Samlet pensjon 201 600 kroner

38 Eksempel: Uttak av tjenestepensjon og folketrygden ved 68 år – kompensasjon for levealdersjustering Forholdstallet ved 68/67 år for 1953-kullet: 0,997/1,053. Basispensjonen fra folketrygden: 195 000 kroner Sluttlønn: 350 000 kroner Brutto tjenestepensjon før levealdersjustering: 231 000 kroner Samordningsfradrag før levealdersjustering: 171 000 kroner LevealdersjusteringEtter levealdersjustering Brutto tjenestepensjon 231 000/1,000 = 231 000 kroner - Samordningsfradrag 171 000/0,997 = 171 500 kroner Netto tjenestepensjon 59 500 kroner + folketrygd 195 000/0,997 = 195 600 kroner Samlet pensjon 255 100 kroner

39 Kostnadsperspektivet Samme eller noe lavere kostnader på kort sikt: –Besparelser knyttet til lavere regulering av løpende alderspensjoner –Levealdersjustering vil hindre at pensjonskostnadene øker med økende levetid fremover –Individuell garanti gir begrenset kostnad

40 Kostnadsperspektivet Usikkerhet knyttet til: –samordningsfordelene for alderskull etter 1953 –Grunnlovsvern / garantier

41 Videre prosess Høringsfrist 15. januar 2010 Lovproposisjon våren 2010 Ny uføreløsning i folketrygden utsettes etter alt å dømme til 1. januar 2012 –Da må også ny uføreløsning i tjenestepensjonsordningen utsettes Foreløpig ingen vurdering fra AID om endringer i ektefelle- og barnepensjon i tjenestepensjons- ordningen: – Kan tolkes som ingen endring nå

42 Takk for deres tid


Laste ned ppt "Fagforbundet Sogn og Fjordane- 24. mars 2010 V/ Anders Austrheim, kunde- og salgsleder Sogn og Fjordane."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google