Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansekrav ”For å undervise i norsk, samisk, norsk teiknspråk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet krevst det at vedkommande har minst 60 studiepoeng.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansekrav ”For å undervise i norsk, samisk, norsk teiknspråk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet krevst det at vedkommande har minst 60 studiepoeng."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kompetansekrav ”For å undervise i norsk, samisk, norsk teiknspråk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet krevst det at vedkommande har minst 60 studiepoeng som er relevante for faget.” ”For å undervise i norsk, samisk, norsk teiknspråk, matematikk eller engelsk på barnetrinnet krevst det at vedkommande har minst 30 studiepoeng som er relevante for faget.” Regjeringa har vedteke at dette skal ha tilbakeverkande kraft, med ei overgangsordning på 10 år. Skuleeigar er sett til å sjå til at skulen nyttar sin kompetanse optimalt.

3 Kompetansekrav NRK Sogn og Fjordane kontakta oss for å talfeste problemstillinga for Sogn og Fjordane, sidan. Vi har spurt tillitsvalde ved alle grunnskulane i fylket. 2/3 av dei tillitsvalde har svart. Undersøkinga har avdekka: Kommunane har lite oversikt Over halvparten (900-1000) av lærarane i Sogn og Fjordane må ta vidareutdanning i eitt eller fleire fag for å halde fram å undervise i fag som dei har i dag. Ikkje alle arbeidsplasstillitsvalde kjenner kompetansekrava.

4 Kompetansekrav Kva skjer? Debatten går i media og sosiale media. Ministeren ser dette som eit grep for å tvinge kommunane til å ta ansvar, og ser ikkje at dette kan føre einskilde lærarar ut i ein vanskeleg situasjon. Realkompetansevurdering? (AP) Saka kjem opp i Stortinget og regjeringa taper? (SP) Full statleg finansiering av vidareutdanning? (?)

5 Lokale forhandlingar

6 Pro rata Kapittel 4:103 %(72- 131) – 4B:167 %(42-310) – 4C:90 % (56-127)

7 KommuneKapittel 44B4C Sogndal105113103 Selje10917199 Luster8014860 Fjaler726080 Balestrand13130399 Stryn9674103 Flora10716187 Gulen11324391 Vik12021397 Gloppen8231056 Vågsøy844292 Hornindal9411895 Lærdal10921791 Høyanger9015577 Bremanger118147106 Gaular10530970 Jølster9812495 Årdal8710678 Aurland103 Førde125117127 Eid117178103 Leikanger11420890

8 Pro rata - historisk

9 Pottberekning Eit stort fleirtal har brukt sentralt berekna pott. Nokre få har brukt lokalt berekna potten. Nokre få har ”forhandla” om potten og komme til eit kompromiss. Akkurat no foregår PAI-registreringa…

10 Talmaterialet Eit fleirtal karakteriserer dette som dårleg. Nokre nemner at det kjem seint – etter første krav er utforma og overlevert. Ingen nemner dette som ”godt”.

11 Forhandlingsklima Nesten alle karakteriserer dette som ”godt” Nokre få skildrar dette som ”rotete” og ”dårleg”

12 Lønnspolitiske planar 1/3 av kommunane har ikkje fungerande lønspolitiske planar – ”Ikkje revidert på lenge” – Mange rapporterar at dei ”masar” på kommunen for å få dette på plass 2/3 har fungerande lønnspolitiske planar, men kommentarane varierer: – ”Berre hovudprinsipp” – ”Berre opplisting av tillegg” – ”Ja. Vi er veldig glad i den og utfordrar den ikkje”

13 Samarbeid med andre organisasjonar Om lag halvparten av lokallaga har samarbeidd med dei andre organisasjonane i samband med 3.2.1-møtet. Nokre færre har samarbeidd gjennom forhandlingane. Om lag halvparten melder at dei ikkje har hatt noko samarbeid. Nokre av dei som har samarbeidd med dei andre organisasjonane nemner dette som ein ”suksess” og at det er gjort avtalar om vidare samarbeid.

14 Evaulering av forhandlingane? Er det gjennomført evaluering av forhandlingane? – Ja: 16 – Nei: 5 – Usikker: 1 Kva tenkjer de at de vil gjere annleis i 2016? – Pro rata, også for lærarane i skulen? – Betre talmateriale frå arbeidsgjevar? – Forhandlingsklima – Lønspolitiske planar – Samarbeid med andre organisasjonar – …

15 Kva er det gitt til? Leiarar17 av 21 Kontaktlærarar11 av 21 Ped.leiarar13 av 21 Kompetanse11 av 21 Andre funksjonar12 av 21 Flate tillegg 4B11 av 21 Flate tillegg 4C13 av 21 Nokre har og brukt forhandlingane til å rette opp skeivheiter – blant anna mellom kontaktlærarar.

16 Kontaktlærarar -Fire kommunar diffrensierar kontaktlærartillegget etter gruppestorleik. -Alle kommunar, unnateke ein, gjev framforhandla tillegg til nye kontaktlærar, sjølv om det ikkje er nedfelt i ein lønspolitisk plan.

17 Rådgjevarar -Om lag 2/3 av kommunane gir større tillegg til kontaktlærarar enn tilrådgjevarar -Nokre relaterer dette til kontaktlærartillegget. -Ein kommune gir større tillegg til rådgjevar enn kontaktlærarane. -Resten gir likt tillegg. -To kommunar differensierer rådgjevartillegget etter skulestorleik.

18 Kompetansetillegg

19 -4 av 5 kommunar har ikkje kompetansetillegg til leiarar? -Hyllestad, om maksgrense i kommunestyret. -Flora, om leiarar og kompetanseløn -Skilnaden på ein adjunkt og ein adjukt med tillegg i det sentrale lønnssystemet er 38 200 kr. Har vi noko å gå på?

20 Tillegg til tillitsvalde -1/6 av kommunane gjev ikkje tillegg til ATV -Om lag halvparten av kommunane gjev ikkje tillegg HTV -Mykje kopling til kontaktlærartillegg -Ein kommune knyter dette til lønssystemet for leiarar

21 Flate tillegg I 2/3 av kommunane har det vore gitt flate tillegg til heile, eller utvalde grupper av dei tilsette. – Ansiennitet – Seniorar – Utdanningsgrupper, t.d. adjunktar, førskulelærarar – ”Forpliktande teamarbeid” – Varierar frå 1 000 – 12 000 kroner

22 Pedagogisk leiar

23 Nivået på tillegga varierer frå litt over 0 til om lag 40 000 kroner. Nokre kommunar har ikkje sikring, men må sjå til at dei pedagogiske leiarane tener meir enn andre på avdelinga. Dette vert vurdert i dei lokale forhandlingane. Om lag halvparten av kommunen har teke dette inn den lønspolitiske planen. Andre: automatikk, i påvente av lønspolitisk plan, administrativt vedtak

24 16-årsstige for barnehagelærar i barnehagen ¼ av kommunane har oppretta ein nytt trinn i lønnstabellen etter 16 år. I ¼ av kommunane har dette vore tema, men Utdanningsforbundet har ikkje fått gjennomslag. I resten av kommunane har ikkje dette vore tema. Kva er grunnen til at dette ikkje har vore tema? Kva motargument brukar kommunen? Kva argument har vore brukt for å lykkast?

25 Funksjonar

26 Funksjonar - dei mest brukte gruppene GjennomsnittMinstMest IKT15 2003 32030 000 Samlingsst./fagansv.5 69092020 000 Spes.ped.ansvarlege12 6005 00024 000 Teamleiarar11 8503 20020 000 Rektorvikarar14 1401 00018 000 -Store variasjonar. Nokre kommunar har nokre få funksjonar, medan andre har funksjonar for det meste ein kan tenkje seg. -Er vi vorten ”funksjonstrøytte”, eller har vi udekka behov?

27 Seniortiltak LeikangerKap 3, 4B og 5 kan få ein bonus på kr 15000 eller 10 fridagar. Kap 4C har ikkje anna enn det den sentrale seier AurlandIngen. AurlandIngen. FloraIngen SolundLivsfaseplan med frikjøp/redusert stilling. Er avvikla. Jobbar med nye tiltak som ikkje er vedteke. VågsøyHar høve å tilby seniorar 10.000 kr om dei fortset i staden for å ta ut pensjon/ AFP. Dette har aldri blitt nytta. Stryn6.000 kr som tillegg til alle over 60 år, samt ei ordning som undervisningspersonalet ikkje fekk ta del i, med 5 ekstra fridagar, eller 10.000 i løn (dette kjem i tillegg til den såkalla "senilveka", sentralt gitt ekstraveke). FjalerVi har lenge hatt den ordninga at arbeidsplassen fekk tilført kr. 10 000,- for arbeidstakarar over 60 år, som skulle brukast til å lette arbeidskvardagen til vedkommande. Dette vart fjerna ved rullering av lokal lønsplan i 2013. Einaste ordning som gjeld no, er at personar over 60 år skal få tilbod om kurs og rettleiing i høve pensjonsordninga, annankvart år. AskvollEi ekstra ferieveke kvart år for senior over 60 år. ÅrdalBlir gjeve eit realkompetansetillegg etter 25 års teneste på kr 8000. Elles ingen tiltak. Hadde fleire tiltak tidlegare, men desse er no fjerna grunna kommunen sin økonomiske situasjon. HyllestadVi har ingen seniorpolitisk plan i kommunen, men en livsløpspolitikk. Denne er fortsatt under arbeid og det er varierende hvordan de ansatte får tilrettelagt som seniorer. GulenIngen seniorpolitiske tiltak. SeljeVi hadde noko, men alt var teke bort på slutten av 2014 LærdalFrå den lønspolitiske planen, 5000,- løn Det er alt.

28 Seniortiltak FørdeFint lite. Vi har ein seniorpolitikk som heiter seg at ein kan søke om individuelle tiltak, som vert vurdert av eit partssamansett utval. VikUDF fekk i 2014 gjennomslag for at dei seniorpolitiske tiltaka og skulle gjelde lærarar. Alt. 1.Ved uttak av 20% AFP vert stillinga redusert til 80% med 85% løn. Alt. 2. Tilretteleggingstilskot inntil kr 15 000,- kvart år. Tilskotet kan etter avtale omvekslast i inntil 10 ekstra fridagar. Fridagane kan takast ut etter avtale med overordna. Alt. 3. Bonus kr 15 000,- vert utbetalt etter kvart seniorår som er avtalt. Bonus er ikkje pensjonsgjevande. Alt. 4. Medarbeidarar som tek ut 100 % AFP får eitt års angrefrist. Alt. 5. Leiarar (toppleiarar) kan ikkje nytte alt. 1. Andre alternative tiltak kan vurderast: HøyangerSeniorar får ei ekstra ferieveke utover den "statlege" "seniorveka". Dette får ein frå det året ein fyller 62 år. NaustdalAlle får tilbod om prosenttillegg på lønna si mellom 62-65 år eller å arbeide 80 % og behalde 100 % lønn. Leiarane kan ikkje velje redusert arbeidstid. BremangerUndervisningspersonalet i kap.4 får ved fyllte 62 år 100% lønn for 80% arbeid. Blir som regel til at de får en dag fri i uka. Gloppen1. Bruke 20% på fritidsinteresser. Føresetnaden er at fritidsinteressa skal brukast i kommunen si teneste. 2. Tilbyr seniorpakke. Primært frå fylte 62 - 65år, med verdi inntil 30 000 pr år pr arbeidsstakar i heil stilling. Det er ikkje eit lønstillegg. ein kan velje mellom - redusert arbeidstid - auka ferie - kompetanseheving i form av kurs eller liknande Alternativ 2 er tenkt som erstatning for AFP i perioden 62 - 65år fordi kommunen betalar 100% av AFP ordninga til denne gruppen 3. tilbyr pensjonsgjevande lønnsauke på 10 000 ved fylte 62år (i heil stilling) EidIngen seniorpolitiske tiltak. HornindalPr 30.04.15: 5000 kr til alle over 60 Ei ekstra ferieveke til dei over 62 som ikkje tek ut AFP. JølsterUndervisningspersonell: 1 veke ekstra fri Sogndalingen

29 Seniorpolitikk 1/3 av kommunane har ikkje tiltak i det heile Nokre har tiltak som er retta mot alle kommunalt tilsette, bortsett frå lærarane i grunnskulen. – Kva vil vere oppnåeleg i din kommune? Ekstra ferieveker? Redusert arbeidstid? Ekstra pengar? – Desse tiltaka sit laust i kommunale nedskjeringar, korleis unngå det?

30 Leiarar - barnehagestyrarar -Aukande forskjell mellom kommunane. -Gjennomsnittleg lønnsvekst på 5,04 % frå 2013 til 2014 -Lønnsnivået er noko høgare i kap. 3 enn i kap 4, men utviklinga nokså lik.

31 Leiarar - rektorar -Store forskjellar mellom kommunane. -Gjennomsnittleg auke frå 2013 til 2014 på 4,04 %. -Lønnsnivået er noko høgare i kap. 3 enn i kap 4, men utviklinga nokså lik.

32 Leiarar - utvikling styrarar/rektorar

33 Leiarar - styrarassistentar og ass.rektor/inspektør

34 Leiarar - lønsutvikling frå 2013 til 2014

35 Drøfting/oppsummering Kva er ditt lokallag si utfordring i samband med dei neste lokale forhandlingane? Kva strategiar har de for å møte desse utfordringane? Kva treng de hjelp til av fylkeslaget før, under og etter forhandlingane?

36


Laste ned ppt "Kompetansekrav ”For å undervise i norsk, samisk, norsk teiknspråk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet krevst det at vedkommande har minst 60 studiepoeng."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google