Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søking til skuleåret 2015-2016 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søking til skuleåret 2015-2016 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Søking til skuleåret 2015-2016 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2014

2 www.sfj.no

3 Ny inntaks- og formidlings forskrift Forskrift til opplæringslova kapittel 6, Inntak til vidaregåande opplæring, er endra med verknad frå 3. september 2013. Nytt kapittel 6A, Formidling til læreplass, lagt til frå 3. september 2013. Krav til lokal inntaksforskrift i alle fylke. Vi har felles forskrift for inntak og formidling. Forskrifta vart vedteke i fylkestinget 14. oktober 2014. www.sfj.no

4 Konsekvensar av lokal inntaks- og formidlings forskrift §6 inntak på grunnlag av prestasjonar i idrett –Søkjarar som vert tilrådd og prioritert av idrettskrinsen får tre tilleggspoeng. Desse kjem i tillegg til konkurransepoenga. §12 endra status frå fulltids- til deltidselev –Elevane søkjer skulen. Søknad kan berre godkjennast når det ligg føre tungtvegande og dokumenterte årsaker. www.sfj.no

5 Konsekvensar av lokal inntaks- og formidlings forskrift §16 Elevar brukar ikkje av ungdomsretten dersom dei sluttar før 1. november. –Elevar som sluttar etter 1. november i skuleåret har brukt eitt år av den treårige ungdomsretten, og eitt år av den femårige fristen. §21 Etter 6 månaders opplæring i bedrift har lærlingen/lærekandidaten brukt eitt år av ungdomsretten sin. Desse 6 månadene treng ikkje vere samanhengande i ei lærebedrift. www.sfj.no

6 Endring av søknaden Det er ikkje lenger generelt høve til å endre søknaden etter søknadsfristen. Gjeld alle søkjarar.. www.sfj.no

7 Omprioritering av søknaden Dersom det har oppstått ein spesiell situasjon, som til dømes -flytting, sjukdom eller sterke sosiale grunnar, kan søkjaren sende ein skriftleg søknad om omprioritering av søknaden. Grunngjevinga for søknaden må dokumenterast, til dømes med legeattest eller fråsegn frå rådgjevar, ppt, barnevernet. Ingen søknader blir omprioriterte før 15. april. Etter 25. juni blir heller ingen søknader omprioriterte. www.sfj.no

8 Rett til påbygging til generell studiekompetanse «Den som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring som ein del av ungdomsretten etter første ledd, har etter søknad rett til eitt års påbygging til generell studiekompetanse. Det same gjeld andre som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innan utgangen av det året dei fyller 24 år. Retten gjeld dei som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014, eller seinare. Retten kan takast ut når som helst innan utgangen av det året vedkommande fyller 24 år. Lovføresegna i tredje ledd om at retten må takast ut i løpet av ein samanhengande periode på fem, alternativt seks år, gjeld ikkje her.» www.sfj.no

9 Flytting til Sogn og Fjordane Flyttemelding –For å komme med i inntaket til vidaregåande skule i Sogn og Fjordane må flytting vere meldt til folkeregisteret innan 1. mars. NB ny frist. Dette gjeld søkjarar som flyttar åleine. –Søkjarar som flytter til Sogn og Fjordane med familien må sende dokumentasjon på at dei skal flytte til fylket. Frist 23. juni. www.sfj.no

10 Foreldre i to fylke Krev ikkje flyttemelding dersom ein søkjar skal bu hjå den av foreldra som bur i Sogn og Fjordane, men er folkeregistrert saman med den andre av foreldra i eit anna fylke. Krev stadfesting frå begge foreldra –Stadfesting gjeld berre for det aktuelle skuleåret www.sfj.no

11 Søkjarhandbok Søkjarhandbok med samla informasjon om søking og inntak til skule samt formidling til opplæring i bedrift. Den vert berre på nett. www.sfj.no

12

13 Ny lovgivning, må informere om bruk av informasjonskapslar (cookies)

14

15

16

17

18 Alle må kvart år hake av for aksept

19 Bruk nedtrekksmenyen for å endre til tidligare skoleår

20

21 Både skule og bedrift kan velgjast

22 Oppgi her hvilken type søker man er – begge typer kan velges

23 Meir om dette

24 Søkjer om opplæring i bedrift - lærling

25 Søkjer om opplæring i bedrift - lærekandidat

26 Opplæring i skule

27 Val av utdanningsprogram/programområde. Søkjarane må prioritere tre utdanningsprogram ved innsøking til vg1.

28 Prioritering av skular som tilbyr programområdet – tre skular kan velgjast

29 Prioritering kan gjerast her fram til søknadsfristen.

30 Innholdet her vil variere frå fylke til fylke Vedleggsskjema 1 - søknad om spesialundervisning, § 5.1 i Opplæringslova - søknad om individuell behandling

31 Meir om dette

32

33 Hugs å logge ut – symbolet oppe til høgre

34 Ordinær søkjar. Merk at dei som søkjer om rett til spesialundervisning etter § 5-1 har søknadsfrist 2. februar.

35 Søkjer om fortrinnsrett – søknadskatogori må velgjast

36 Søkjer om individuell behandling/minoritetsspråkleg – søknadskategori må velgjast

37 Innholdet her vil variere frå fylke til fylke Vedleggsskjema 1 - søknad om spesialundervisning, § 5.1 i Opplæringslova - søknad om individuell behandling

38 Gjeld for minoritetsspråklege søkjarar


Laste ned ppt "Søking til skuleåret 2015-2016 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google