Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KURS FOR HTV 31.01.2013 Råd og rettleiing i arbeidet med tilsetjingssaker Torill Marie Kufaas Karlsen Anne Siri Bentsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KURS FOR HTV 31.01.2013 Råd og rettleiing i arbeidet med tilsetjingssaker Torill Marie Kufaas Karlsen Anne Siri Bentsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 KURS FOR HTV 31.01.2013 Råd og rettleiing i arbeidet med tilsetjingssaker Torill Marie Kufaas Karlsen Anne Siri Bentsen

2 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2 Tillitsvalde sine rettar i tilsetjingssaker Arbeidsgjevar har rett til å tilsetje Dei tillitsvalde har rett til medverknad Tillitsvalde sine rettar er fastsette i Hovudavtalen, §3-2 ATV har ei sentral rolle på kvar einskild arbeidsplass før utlysing, drøfte stillingsbehov

3 Rettar for søkjaren Forvaltningslova Tilsetjingssaker er einskildvedtak Søkjaren har rett til innsyn i utvida søkjarliste - søknaden med vedlegg til han/ho som er innstilt eller tilsett - opplysningar om seg sjølv som er framkome gjennom referansar - skriftleg referat frå intervju - innstilling Dersom ein føler seg forbigått kan ein be SIVILOMBODSMANNEN gjennomgå og gje uttale Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Private barnehagar Hovudavtale og hovudtariffavtale PBL-A 2.1. Kvalifikasjoner Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning, praksis og skikkethet for stillingen). Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Førearbeid før tilsetjing Drøfting av stillingsbehov – rutinar for drøfting av stillingar og kompetanse kvart år. Resultata kan bli at det er behov for færre arbeidstakarar. Kva gjer du då? Rekruttering av fleire arbeidstakarar, kan det vere grunnlag for utlysing av ledig stilling Ved ledig stilling: Overtallige må sikrast, arbeidstakarar med særrettar, intern utlysing fordi det finst personar med førerett. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 4 - års regelen Arbeidsmiljølova, § 14-9 ” For arbeidstakar som har vært sammenhengende ansatt i meir enn fire år, kommer reglene om oppsigelse av arbeidsforholdet til andvendelse” Ein arbeidstakar som har vore tilsett meir enn fire år, er fast tilsett. Har ikkje førerett til stilling Vikariat, fleire arbeidsstader – kommunen og fylkeskommunen er ein arbeidsgjevar Stillingsstorleik – status når ein passerar fire år som er avgjerande Unntak: ikkje fyller lovfesta kompetansebehov Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Førerett til stilling Arbeidstakarar som har rettar etter AML § 4-6 – utan utlysing Har krav på stilling utan å måtte konkurrere med søkjarar utanfrå AML, § 14-2 – - arbeidstakar som er sagt opp frå stilling - arbeidstakar som har vore mellombels tilsett ( ikkje vikariat) i 12 mnd dei siste to åra. AML, § 14-3, HTA - deltidstilsette har førerett til å utvide stillingsstorleik dersom vedkomande er kvalifisert HTA: ” ved ledig stilling skal deltidstilsette ved intern utlysing i kommunen tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen” Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Utlysing Ei stilling kan lysast ut ekstern(offentleg) eller internt Offentleg utlysing inneber at stillinga vert lyst ut i presse eller NAV systemet Intern utlysing inneber at det berre er dei som er tilsette i verksemda som kan søkje. Alle offentlege stillingar skal lysast ut. Etter Oppl.lova § 10-4 skal alle undervisningsstillingar og rektorstillingar lysast ut offentleg. Gjeld alle leiarstillingar i offentleg skule. Unntak: stillingar som er ledige for mindre enn seks månader Barnehagelova har ikkje tilsvarande reglar – kommunale reglement, rutinar Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Utlysing Dersom bhg eigar ikkje får kvalifiserte førskulelærar i stilling som ped leiar skal det søkjast om dispensasjon frå utdanningskravet. Det må då dokumenterast at stillinga har vore lyst ut offentleg Kvalifikasjonsprinsippet – må lysast ut off. om dette skal gjelde reelt Intern utlysing kan nyttast for å invitere søkjarar som har delstilling, og som ønsker å utvide stillingsstorleik, til å søkje ledige stillingar Aktuelt i ein situasjon der det er risiko for overtall, eller ved omorganisering Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Vurdering av søkjarane Kvalifikasjonsprinsippet, HTA 2.2 Opplæringslova, § 10-5. Val mellom fleire søkjarar Utdanningskrav, forskrift til opplæringslova kap.14 Kompetkrav Barnehagelova §§ 17 og 18 Minimumskrav: I tillegg kan arbeidsgjevar stille krav om tilleggskompetanse. I så fall skal dette gå fram av utlysingsteksten Andre krav: Arbeidsgjevar kan fastsetje andre krav, til dømes praksis og personlege eigenskapar Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Tilsetjing Melding om vedtak – tilbod om stilling Søkjarar som ikkje får tilbod om stilling, skal også ha skriftleg melding om vedtaket. Ikkje klagerett Tilsetjingsform: Hovudregelen er at tilsetjing skal vere fast, AML § 14-9 Arbeidsavtale – arbeidsgjevar skal lage eit utkast til arbeidsavtale. Arbeidstakar har rett til å møte med tillitsvald i samband med utarbeiding og endring av arbeidsavtale Endring av arbeidsavtale, fristar, prosess og innhald finn du i AML §§ 14-5 og 14-6 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11


Laste ned ppt "KURS FOR HTV 31.01.2013 Råd og rettleiing i arbeidet med tilsetjingssaker Torill Marie Kufaas Karlsen Anne Siri Bentsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google