Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diverse tema Kurs for lokale tillitsvalde Loen 2.-3. mars 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diverse tema Kurs for lokale tillitsvalde Loen 2.-3. mars 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diverse tema Kurs for lokale tillitsvalde Loen 2.-3. mars 2011

2 Aktuelle tema Aktuelt til årsmøta –Problemstillingar? Bedriftshelseteneste Seniorpolitiske tiltak Rettleiing av nyutdanna – resultat sentral kartlegging? (Anita, Jarle?) Diverse meldingar Loen 2.-3.03.2011

3 Bedriftshelseteneste Deltaking i ordninga (21 svar) 15 har innført BHT 6 har ikkje innført BHT Det er så å seie ingen forskjell på undervisningspersonalet, førskulelærarane og andre av våre medlemmer. Berre eitt lokallag melder at kontortilsette på PPT er utanfor ordninga der dei andre er med. Tilknyting til BHT 5 kommunar nyttar Hjelp 24. Ein kommune nyttar Kystbedriftenes helsetjeneste Elles er det lokale tilbod: Voss, Ytre Sogn, Indre Sogn, Nordfjord, Bente Nesse (Årdal) Loen 2.-3.03.2011

4 Bedriftshelseteneste Dei viktigaste oppgåvene til BHT - kommunen si ”bestilling” Svara viser at dette varierer sterkt. Her kjem uttalar frå lokallaga, redigert og i kortform: Mange nemner at BHT først og fremst skal drive førebyggjande arbeid Først og fremst på psykososialt arbeidsmiljø, og arbeid på systemnivå BHT med på ulike møte og tilstellingar som har med sjukefråvere og anna IA-arbeid å gjere. Både arbeidsgjevar og arbeidstakarar kan ta kontakt med BHT etter behov. Ikkje fast kontordag. Arbeidsplassvurderingar, helse- og arbeidsmiljøkartlegging, deltaking i dialogmøte, helsekontrollar, ergonomiopplæring, kontaktbesøk m.m. Rammeavtale der ulike område kan tinge etter behov, via kommunen. Loen 2.-3.03.2011

5 Rettleiing av nyutdanna Deltaking i ordninga (22 svar) Ordning for lærarar: 4 har innført ei ordning (Hyllestad, Lærdal, Vik, Årdal) Av dei som står att, har 9 kommunar ”planar på gang”: (Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Gaular, Gloppen, Luster, Solund, Stryn) Minst 9 kommunar har pr no ikkje starta arbeidet med rettleiarordning for nyutdanna lærarar. Ordning for førskulelærarar: 8 kommunar har ei ordning: (Bremanger, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Luster, Lærdal, Stryn, Vik) Resten har svart nei eller ikkje svart. Ingen har svart at det er planlagt ordning innan august. Loen 2.-3.03.2011

6 Rettleiing av nyutdanna Kommentar Alt for mange kommunar ligg etter ruta i arbeidet med rettleiing for lærarar. Det er interessant å merke seg at kommunar som ikkje har ordning for lærarar, har det for førskulelærarar, altså er dei tidleg ute på eitt område og seint på eit anna. Her er det mykje arbeid som står att for skule- og barnehageeigarar. Innhald i rettleiinga Dei 6 kommunane der det vert rapportert om innhald i rettleiinga, vert det vist til dei 4 emna som vart spurt om i undersøkinga: Klasseleiing, fag og didaktikk, profesjonskunnskap, inkl yrkesetikk og læreplanforståing og skulen som organisasjon. Færrast kryssa av for profesjonskunnskap (4). Loen 2.-3.03.2011

7 Rettleiing av nyutdanna Kompetanse Fjaler, Gloppen og Luster vil setje krav om 15 stp i rettleiing Ingen av dei som har innført ordninga for lærarar, stiller krav om formell rettleiingskompetanse. Fleirtalet av dei som har svart, vurderer det slik at både rettleiar og nytilsett ikkje får tilstrekkelege ressursar. Ingen svarar at dei meiner ressursane er gode nok. Ingen av dei 4 lokallaga der kommunen har innført rettleiarordninga er nøgde med ressursane. Loen 2.-3.03.2011

8 Rettleiing av nyutdanna Ressurs til rettleiar: Bruk av seniorressurs Fri med løn til møte/kurs + 5000 kr/år for rettleiararbeid + 5000 kr/år for rettleiarkompetanse 1,5% av arbeidsplanfesta tid (1/2 t/v. - ikkje redusert underv.) Tillegg i lokale forhandlingar 1 t/v To lokallag svarar at det skal ikkje følgje nokon kostnad. Ressurs til nytilsett: Eitt lokallag skriv at det er sett av tid (uspes.) Eitt lokallag: 25 t/år Elles har ingen rapportert om ressursar til nytilsette. Loen 2.-3.03.2011

9 Seniortiltak Deltaking (20 svar) 13 av desse har eigne seniorpolitiske planar. Resten har ikkje. I 11 av desse kommunane gjeld planen alle tilsette, - for to kommunar gjeld ikkje planen for lærarar/undervisningspersonalet. I alle kommunane som har slik plan, gjeld han også for leiarar. Loen 2.-3.03.2011

10 Seniortiltak AFP for leiarar Inntil 20% - 4 kommunar Inntil 40% - 7 kommunar NEI –(tek ikkje ut deltids-AFP) – 6 kommunar Ikkje svart – 3 kommunar Der det er svart NEI, viser lokallaget til at det ikkje har vore aktuelt i kommunen. Ein kommune (Vik) viser til at Oppl.-lova ikkje opnar for rektor i deltidsstilling. Loen 2.-3.03.2011

11 Seniortiltak – døme til tiltak som er brukte Ekstra ferieveker (høvesvis ei, to og tre) for dei som står i arbeid etter fylte 62, 63 og 64 år. Har tidlegare hatt funksjonstillegg for lærarar over 60 år, men dette held vi på å fase ut. Ei ekstra ferieveke for alle arbeidstakarar over 62 år tilsette.(4 kommunar) Tilbod om eit funsjonstillegg tilsvarande kr 12 000, eventuelt nedsett arbeidstid tilsvarande beløp. Av beløpet blir det trekt trygd/arbeidsgjevaravgift. Tilbod om ein dags kommunalt kurs med info om pensjon Arbeidstakarar i kommunen frå kalenderåret dei fyller 62 år har rett til 10 ekstra fridagar eller ein ekstra kronesum - 3000 kr. Det er pr i dag ikkje fastlagt korleis ein skal ta ut desse dagane. Det vert avtala med einingsleiar. Loen 2.-3.03.2011

12 Frå 55 år: 1 t/v til trening i arbeidst. Frå 60 år: kr 5000,- i ekstra løn i året. Frå 62år: 100% løn for 80% stilling, samt ei ekstra ferieveke pr.år. I perioden frå fylte 55 år og fram til fylte 60 år: - Ekstra ferie med 3 virkedagar for arbeidstakarar som fyller 55 år innan 01.09 - Gratis kurs knytt til pensjon. Frå fylte 60 år: Ekstraferie med 6 virkedagar for dei som er fyller 60 innan 01.09. Det året arbeidstakar fyller 62 år: Ekstraferie med 9 virkedagar for arbeidstakarar som fyller 62 år innan 01.09. Ekstra feriedagar kjem i tillegg til ferieveke i tråd med ferielova § 5. 6000 kr til dei som har fylt 60 år Alle tilsette i kommunen får kr. 4000 ved fylte 60 år Ei veke ekstra ferie det året du fyller 62 år, pluss 30.000 kr. Loen 2.-3.03.2011 Seniortiltak – døme til tiltak som er brukte

13 Diverse informasjon Medlemsregistrering – vedlikehaldsarbeid Stipend – oppmoding om søking Samarbeid med Fagforbundet – HA-rettar og tariffavtaleinngåing –NB – vervearbeid og medlemspleie Vidareutdanningsmodell 2011-2012 Kurs- og møteplan hausten 2011 Representantskapsvedtak – 40% midlar frå lokal- og fylkeslag Barnehagedagen 15.03 Regionale medlemsmøte for leiarar Medlemsmøte for styrarar i Loen13.04 Loen 2.-3.03.2011


Laste ned ppt "Diverse tema Kurs for lokale tillitsvalde Loen 2.-3. mars 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google