Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstid SFS 2201.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstid SFS 2201."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstid SFS 2201

2 Gjennomsnittsrekning av arbeidstid
Arbeidsgjevar kan ikkje pålegge eller bestemme gjennomsnittsrekning av arbeidstid   Advokatfirmaet Raugland har gjort ei vurdering av saka. Hovedtariffavtalens § 4.2 SFS 2201 «gammelt» punkt 3.2 og «nytt» punkt 3.2 Arbeidsrettsdom nr. 13/2002 fra oktober 2003 AML §§ 10.4, 10.5 og 10.6 Konklusjonen etter vurderinga, er at det ikkje er høve til å gjere ei gjennomsnittsrekning av arbeidstida i barnehagene utan semje mellom partene.

3 Gjennomsnittsrekning av planleggingstid
Gjennomsnittsberegning av planleggingstid er mulig etter avtalen. Eksempel: 5 t/veka i gjennomsnitt kan løysast slik: 2 veker med 6 t/veka og 2 veker med 4 t/u over en fireukers periode. Den totale daglige arbeidstida skal ikkje overstige 7,5 timar. 4 timer er et minimum og kan gjennomsnittsberegnes over en periode på for eksempel fire uker. Først må man klargjøre hvilke oppgaver som skal utføres/løses individuelt og i fellesskap mellom pedagogisk personale i planleggingstiden. Hvor mange planleggingstimer er det behov for da? 4 timer eller flere? Bruk og eit eksempel med 4 timar per veke: 3 timar og 5 timar

4 Kva skal planleggingstida IKKJE nyttast til
Ringe etter vikar Jobbe med vikarlister Vaktplaner Driftsoppgåve som innkjøp og vedlikehald «Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Av denne avsettes minst 4 timer i gjennomsnitt pr uke til faglig samarbeid, planlegging, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende.»

5 Arbeidet fram mot neste forhandling
Kalle inn til medlemsmøte: Korleis blir SFS 2201 praktisert i barnehagane? Kva ser medlemane føre seg som ei god og realistisk arbeidstidsordning ved neste forhandling? Drøfting med oppvekstsjef: Dele drøftingane i to: Barnehagar med og utan arbeidsplass. Barnehagar utan kontorarbeidsplassar må ha all plantida si på heimekontor. Korleis synleggjere viktigheita av god tid til planlegging? KS seier vi ikkje har råd til 6 timar? Kva då? Profesjonen og medlemane har talt Konsekvensar av barnehagepolitisk offensiv? Kanskje vi må holde oss til arbeidstid, og ikkje dra inn dette med fleire pedagogar?? Streiken som har vore, kva har vi lært av den? KS sine strategikonferansar- kva gjer vi? KS sitt system – ulike folk handterer 2201 og 2213 – korleis utnyttar vi denne kunnskapen? Tillit Fleksibilitet Råderett Kontroll Mistillit Arbeidets art... Profesjonskampen  Kva og kor vil vi med SFS 2201 fram mot neste forhandling? Råderetten??individuelltid kontra fellestid…kva skal tida brukast til. Kven har innverknad på den. Korleis få innverknad.. Kurs for ATV Kurs for medlemmer

6 Vidare arbeid Dersom pedagogisk leiar eller barnehagelærar blir brukt som vikar på avdeling i planleggingstida, må dei få tilbake tida anten som overtidsgodtgjøring eller ved eit avtalt seinare høve Kor mykje som skal bindast dersom kontorarbeidsplassane er tilfredstillande må gjerast ut frå ei lokal vurdering Felles forståing med oppvekstsjef om at kvaliteten på arbeidet med barna er avhengig av kvaliteten på planleggingsarbeidet? Kvaliteten på planleggingstid, og at det MÅ planleggingstid til for å få kvalitet på tilbudet Til drøfting

7 Vidare arbeid KS sine strategikonferansar: Det er underleg at ikkje arbeidstid for barnehagar, 2201 er tema under strategikonferansen til KS. Kva tenkjer vi om det?» KF-info: KS har andre tolkingar enn UDF. Dette har UDF gjort KS merksame på. Dei endra ikkje dokumentet etter samtalen med UDF. Kanskje vi ikkje ha fokus på dette med at 2201 ikkje er nemnt i debatthefte til KS. Dei skaffar seg ikkje eit mandat, og det går an å bruke i forhandlingane, at dei ikkje har noko mandat..


Laste ned ppt "Arbeidstid SFS 2201."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google