Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I SKJØNHAUG BARNEHAGE. 2013 – 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I SKJØNHAUG BARNEHAGE. 2013 – 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I SKJØNHAUG BARNEHAGE. 2013 – 2014

2 DAGSORDEN PRESENTASJON AV PERSONALET FORMÅLET MED BARNEHAGEN ÅRSPLAN – SATSNINGSOMRÅDER FORVENTNINGER TIL FORELDRE VOKSNE SKAPER VENNSKAP PRAKTISK INFORMASJON EVT. VI GÅR AVDELINGSVIS

3 “Skjønhaug barnehage er en barnehage som gir fellesskap og glede”

4 FORMÅL FOR BARNEHAGEN Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

5 Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

6 Rammeplan for barnehager Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for barn under opplæringspliktig alder. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppen utfordringer. - omsorg - lek - læring - sosial kompetanse

7 Fagområder Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form

8 Kommuneplan for Trøgstad Barnehagene er et pedagogisk tilrettelagt tilbud som skal gi alle barn i Trøgstad et godt sted å være - Alle barn gis mestringsmuligheter - Barnehagene har fokus på natur, friluftsliv og helse - Barnehagene er en del av utdanningssystemet - Barnehagene har kvalifisert personale - Barnehagene skal ha bygningsmessige standard etter lover / forskrifter

9 ÅRSPLAN 2013 - 2014 FOKUS OMRÅDER - SKJØNHAUG BARNEHAGE SKAL VÆRE EN BARNEHAGE SOM GIR FELLESSKAP OG GLEDE - LEK I BARNEHAGEHVERDAGEN - NATUR, FRILUFTSLIV OG HELSE - UTVIKLING AV SOSIAL KOMPETANSE - DET ER MITT VALG - «SUPERVENN»

10

11

12 VOKSNE SKAPER VENNSKAP Vennskap er viktig for å motvirke mobbing, og voksne er viktige rollemodeller og tilretteleggere for vennskap. I år er utdanningsdirektoratet sin kampanje rettet mot voksnes samarbeid – i barnehagen, på skolen, på fritiden og i lokalmiljøet- for å fremme vennskap og hindre at barn og unge utsettes for mobbing. Skal vi stoppe mobbing, må voksne samarbeide, på tvers av institusjoner og sektorer, for et inkluderende miljø der det er plass til alle Ett av verktøyene vi bruker i barnehagen er ; Målet med «det er mitt valg» -Hjelpe barn til å utvikle en positiv og sosial emosjonell kompetanse -Gi barnehagepersonalet et konkret metodisk verktøy for å arbeide med omsorgs- og læringsmiljø i et forebyggende perspektiv -Legge til rette for samarbeid mellom hjem, barnehage og lokalmiljø -http://www.udir.no/Laringsmiljo/Arbeid-mot-mobbing/Manifest-mot-mobbing-2011-20141/Se-filmen-Voksne-skaper- vennskap/http://www.udir.no/Laringsmiljo/Arbeid-mot-mobbing/Manifest-mot-mobbing-2011-20141/Se-filmen-Voksne-skaper- vennskap/ -http://www.udir.no/Laringsmiljo/Arbeid-mot-mobbing/Manifest-mot-mobbing-2011-20141/Se-filmen-Voksne-skaper- vennskap---sammen/http://www.udir.no/Laringsmiljo/Arbeid-mot-mobbing/Manifest-mot-mobbing-2011-20141/Se-filmen-Voksne-skaper- vennskap---sammen/

13 FORVENTNINGER TIL FORELDRENE - Leser, gjør dere kjent og følger opp den informasjonen og de planene som kommer fra barnehagen. - Gir oss beskjed om ting som er viktig i barnas hverdag. På den måten kan vi møte barna best mulig. - Passer på at det er klær og skotøy til vær og føre i barnehagen, og nok skiftetøy i kurven som passer til årstiden. Det er jo barnet deres det går utover hvis det ikke har greit med tøy og blir våte eller uhellet skulle være ute. - Merker barnas klær! Vi har ikke bare deres barns klær å holde orden på, og hvis det er noe som forsvinner uten at det er merket, er det vanskelig for oss å finne ut hvem sitt det er hvis det dukker opp igjen. - Gir oss tilbakemeldinger når vi gjør noe som er bra eller positivt eller om det er noe dere misliker eller er uenig med barnehagen om. Det er vi som kan gjøre noe med det, ikke naboen! - Forholder dere til barnehagens åpningstider og deltar på våre arrangementer, foreldremøter etc.

14 PRAKTISK INFORMASJON -Feriestengt barnehageåret 2013- 2014 (De kommunale barnehagene i Trøgstad er stengt mellom jul og nyttår, sommerstengt uke 28 og 29 og de 3 dagene i påskeuke). -Garderobesituasjonen – klær, vogner -Vaktsystem og turnus -Hypernett - faktura, søknader, endringer, oppdatert e-post og telefonnumre -Hjemmesiden -FAU / SU

15 Takk for meg!


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I SKJØNHAUG BARNEHAGE. 2013 – 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google