Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagekontoret Styrermøte 16.september 2010. Barnehagekontoret Utfordringen vår Totalt antall pedagogiske ledere i alle barnehagene i Bærum:473 Antall.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagekontoret Styrermøte 16.september 2010. Barnehagekontoret Utfordringen vår Totalt antall pedagogiske ledere i alle barnehagene i Bærum:473 Antall."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagekontoret Styrermøte 16.september 2010

2 Barnehagekontoret Utfordringen vår Totalt antall pedagogiske ledere i alle barnehagene i Bærum:473 Antall innvilgete dispensasjoner fra august 2010 per dd: 136

3 Barnehagekontoret Rekruttering – tiltak hva gjør vi Deltidsutdanning Veiledning Praksisbarnehager! Kurs og kompetanseutvikling Besøker utdanningsinstitusjoner Karrieredager Rekrutteringskampanje Gode hjemmesider Deltar i rekrutteringsgruppe hos Fylkesmannen Aktiv MIB-gruppe

4 Barnehagekontoret

5 Brukerundersøkelse Utsendelse månedskiftet september / oktober

6 Barnehagekontoret SKRIFTLIG TILSYN HØSTEN 2010 OPPLYSNINGER GITT PR. 15.10.10 Skjema fylles ut og sendes på e-post til Barnehagekontoret Barnehagekontoret leser årsplaner som ligger på barnehagenes nettsider. Barnehager som ikke har nettside, må sende årsplanen til Barnehagekontoret. Barnehagens praksis for statlige og kommunale føringer skal være beskrevet i årsplanen. Områdene som etterspørres i skjemaet nedenfor kan klippes og limes fra barnehagens årsplan.

7 Barnehagekontoret ÅRSPLAN Beskrive barnehagens praksis: Hva som vektlegges Hvordan det arbeides med de ulike områdene Omsorg, oppdragelse, lek og læring Dokumentasjon og vurdering Lokale kulturbegivenheter Overgang fra barnehage til skole Barns medvirkning

8 Barnehagekontoret Årsplan I følgende områder skal barnehagene beskrive barnehagens praksis; Hva som vektlegges og hvordan det arbeides med de ulike områdene Omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Omsorg Oppdragelse Lek Læring Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagens som arena for lek, læring og utvikling. Dokumentasjon kan være et virkemiddel for å få frem ulike oppfatninger og bidra til en kritisk og reflekterende praksis. Dokumentasjon Vurdering av barnehagens arbeid Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. Vurdering

9 Barnehagekontoret Årsplan på internett Dexter På internett –Bilder –Navnelister –Nyttige nettsteder http://www.barneombudet.no/temasider/kultur_fri/medier/arkiv/bilder_av _/ http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/Larere/Testside-larere/ http://www.datatilsynet.no/templates/Page____2487.aspx

10 Barnehagekontoret

11 Nye utviklingsarbeider – prosjekter Utviklingsarbeid med fare for smitte og spredning Barnehagene kan søke om midler til utviklingsarbeider knyttet til satsingsområdene

12 Barnehagekontoret Små utviklingsarbeiderLitt større utviklingsarbeider Store utviklingsarbeider Prosjekter 5.000 – 10.00010.000 – 40.000Mer enn 40.000 Søke: Melde inn arbeidet på skjema Søke: Søknadsskjema Legge frem budsjett Søke: Søknadsskjema Legge frem budsjett Erfaringsdeling: Tilbakemelde (skjema): ”Gjort – lurt – lært” Legge frem på Faglig forum Erfaringsdeling: Rapport lagt ut på internett Legge frem på Faglig forum og/eller styrermøte Erfaringsdeling: Rapport lagt ut på internett Legge frem på Faglig forum og/eller styrermøte Holde kurs Søke midler og dele erfaringer

13 Barnehagekontoret Utviklingsarbeid Felles prosjektleder for samme utviklingsarbeid i flere barnehager Veiledning i å arbeide med utviklingsarbeid

14 Barnehagekontoret Styrermøter høst 2010 16.desember 21.oktober 02.desember 08.desember

15 Barnehagekontoret ”Sats tidlig – land trygt”

16 Barnehagekontoret Satsingsområder barnehagesektoren i Bærum 2010 - 2015

17 Barnehagekontoret Satsingsområder barnehagesektoren i Bærum 2010 - 2015 BARNEHAGEN SOM LÆRINGSARENA SPRÅK BARN MED BEHOV FOR EKSTRA STØTTE SAMMEN FOR BARN OG UNGE BARN UNDER TRE ÅR

18 Barnehagekontoret Barnehagen som læringsarena Samarbeid med skole Barnesyn/læringssyn Læringsmiljø Barns medvirkning Sosial kompetanse Likestilling Digitale verktøy Dokumentasjon Fagområdene

19 Barnehagekontoret Språk Samarbeid med skole Språkutvikling Flerspråklige barn Tverrfaglig samarbeid Språksenter Flerkulturelt arbeid Dokumentasjon

20 Barnehagekontoret Barn med behov for ekstra støtte Samarbeid med skole Spesialpedagogisk hjelp Normalitetsdefinisjon Spesiell tilrettelegging av barnehagetilbudet Tverrfaglig samarbeid Foreldresamarbeid Digitale verktøy Dokumentasjon

21 Barnehagekontoret Sammen for barn og unge Samarbeid med skole Tidlig innsats Nærmiljøtiltak Omsorgssvikt Tverrfaglig samarbeid Foreldreveiledning Barns medvirkning Flyktningbarn

22 Barnehagekontoret Barn under tre år Kunnskap om små barn Omsorg og relasjoner Fysisk miljø Barns medvirkning Struktur og organisering Små barns behov Språkutvikling Foreldresamarbeid

23 Barnehagekontoret Høst 2010 Oppstart: satsingsområdene: Sats tidlig – land trygt Kurs Lage ny kvalitetsplan og synliggjøre den Start nettside – ressursside for arbeid med satsingsområdene (nedsette en arbeidsgruppe) Vår 2011 Alle barnehager begynner å arbeide med satsingsområdene Sette i gang nye utviklingsarbeider Kurs Høst 2011 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Kurs Videreutvikle ”Faglig forum” Vår 2012 Kurs Fagdager – utvikle konseptet ”fagdager” for alle barnehager Høst 2012 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Vår 2013 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Høst 2013 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Vår 2014 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Høst 2014 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Vår 2015 Nye tiltak er implementert/iverksatt TIDSPLAN 2010 - 2015

24 Barnehagekontoret PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING BÆRUMSBARNEHAGENE 2010 – 2015

25 Barnehagekontoret Utviklingsarbeid med fare for smitte og spredning

26 Barnehagekontoret Barnehagen som læringsarena Barn med behov for ekstra støtte Barn under tre årSammen for barn og unge Språk Barnesyn og læringssyn Dokumentasjon Barns medvirkning Digitale verktøy Sosial kompetanse Fagområdene Samarbeid med skole Læringsmiljø Likestilling Tilrettelegging av barnehagetilbudet Tverrfaglig samarbeid Normalitets- definisjon Dokumentasjon Foreldresamarbeid Digitale verktøy Samarbeid med skole Omsorg og relasjoner Struktur og organisering Fysisk miljø Foreldresamarbeid Barns medvirkning Små barns spesielle behov Kunnskap om små barn Språkutvikling Omsorgssvikt Tverrfaglig samarbeid Foreldreveiledning Barns medvirkning Flyktningebarn Nærmiljøtiltak Samarbeid med skole Språkutvikling Dokumentasjon Flerspråklige barn Tverrfaglig samarbeid Flerkulturelt arbeid Samarbeid med skole Tidlig innsats Tema for utviklingsarbeider og prosjekter det kan søkes om midler til:

27 Barnehagekontoret Små utviklingsarbeiderLitt større utviklingsarbeider Store utviklingsarbeider Prosjekter 5.000 – 10.00010.000 – 40.000Mer enn 40.000 Søke: Melde inn arbeidet på skjema Søke: Søknadsskjema Legge frem budsjett Søke: Søknadsskjema Legge frem budsjett Erfaringsdeling: Tilbakemelde (skjema): ”Gjort – lurt – lært” Legge frem på Faglig forum Erfaringsdeling: Rapport lagt ut på internett Legge frem på Faglig forum og/eller styrermøte Erfaringsdeling: Rapport lagt ut på internett Legge frem på Faglig forum og/eller styrermøte Holde kurs Søke midler og dele erfaringer

28 Barnehagekontoret Utviklingsarbeid Felles prosjektleder for samme utviklingsarbeid i flere barnehager Veiledning i å arbeide med utviklingsarbeid Kurs høst 2010 om å sette i gang utviklingsarbeid: 28.10 og 18.11: ”Ledelse og dokumentasjon av utviklingsarbeid” SØKNADSSKJEMA

29 Barnehagekontoret § 1. Formål Ny formålsbestemmelse 1. august 2010 Barnehagens samfunnsmandat Barnets og barnehagens rolle Verdigrunnlag barnehagen skal bygge på

30 Barnehagekontoret Formålsbestemmelsen for barnehagen og formålet for opplæringen har et felles verdigrunnlag

31 Barnehagekontoret Formålsbestemmelsen synliggjør barnehagens egenart og hva som skiller barnehagen fra skolen

32 Barnehagekontoret § 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

33 Barnehagekontoret § 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

34 Barnehagekontoret DANNING Danning - et nytt begrep som erstatter og bygger ut begrepet oppdragelse

35 Barnehagekontoret Danning Utvikling Læring Omsorg Oppdragelse Sosialisering Barnehagen som danningsarena

36 Barnehagekontoret Høringsnotat

37 Barnehagekontoret Implementere ny formålsbestemmelse i alle barnehager Drøfte formålsbestemmelsen i styrernettverkene Ta opp og diskutere formålsbestemmelsens konsekvenser for praksis i hver enkelt barnehage

38 Barnehagekontoret Implementere formålsbestemmelsen ”Barnehagen som danningsarena” Verdisyn og menneskesyn Lederrollen Synliggjøre i barnehagens årsplan Senest barnehageåret 2011/2012

39 Barnehagekontoret Ledig kapasitet i barnehagen?

40 Barnehagekontoret Prosjekt språksenter

41 Barnehagekontoret God språkutvikling Alle barn Barn med forsinket språkutvikling Barn med spesifikke språkvansker Flerspråklige barn

42 Barnehagekontoret Vi vet De første årene i menneskers liv er grunnleggende for utvikling av språk Mestring av språk i småbarnsalderen kan bidra til å forebygge sosiale ulikheter Barn i barnehage med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart

43 Barnehagekontoret Vi vet Ca 260 barn med spesielle behov får hjelp knyttet til språkvansker PPT arbeider med ca 160 barn med språk og talevansker Ca 70 barn med språkvansker får spesialpedagogisk hjelp Det søkes om ekstra ressurser til ca 470 flerspråklig barn over tre år

44 Barnehagekontoret Hvilke nye tiltak har vi behov for?

45 Barnehagekontoret Kartlegge dagens status for hvordan det arbeides med barn med språkvansker Haug skole og ressurssenter PPT Helsestasjonene Barnehagene –Spørreundersøkelse – Questback

46 Barnehagekontoret Tiltak som er i gang Samarbeid med helsestasjon (SPRÅK4) Leseaksjonen Stort med bok Implementering av ”Språk i fokus” –Kurs - kompetanseheving Spørreundersøkelse alle barnehager Lokaler til et språksenter

47 Barnehagekontoret Forslag til tidsplan for prosjektet ”Språksenter” September/oktober 2010 Kartlegging av alle eksisterende tiltak for å bedre barns språkutvikling Oktober/november 2010 Forslag til nye tiltak for barn med språkvansker Utrede behov for lokaler til et språksenter Vår 2011 Samordne eksisterende tiltak Utrede språksenterets innhold Utarbeide rutiner for tverrfaglige samarbeid Utarbeide ”kompetansepakker” til barnehageansatte Høst 2011 Starte opp språksenteret


Laste ned ppt "Barnehagekontoret Styrermøte 16.september 2010. Barnehagekontoret Utfordringen vår Totalt antall pedagogiske ledere i alle barnehagene i Bærum:473 Antall."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google