Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrermøte 16.september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrermøte 16.september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrermøte 16.september 2010

2 Utfordringen vår Totalt antall pedagogiske ledere i alle barnehagene i Bærum: 473 Antall innvilgete dispensasjoner fra august 2010 per dd: 136

3 Rekruttering – tiltak hva gjør vi
Deltidsutdanning Veiledning Praksisbarnehager! Kurs og kompetanseutvikling Besøker utdanningsinstitusjoner Karrieredager Rekrutteringskampanje Gode hjemmesider Deltar i rekrutteringsgruppe hos Fylkesmannen Aktiv MIB-gruppe Dep. Arbeider veldig med å finne ut hvilke krav de skal stille til kommunene ang. praksis i ft. Antall pedagoger når barnetaller er over 18/9.

4

5 Brukerundersøkelse Utsendelse månedskiftet september / oktober

6 SKRIFTLIG TILSYN HØSTEN 2010 OPPLYSNINGER GITT PR. 15.10.10
Skjema fylles ut og sendes på e-post til Barnehagekontoret Barnehagekontoret leser årsplaner som ligger på barnehagenes nettsider. Barnehager som ikke har nettside, må sende årsplanen til Barnehagekontoret. Barnehagens praksis for statlige og kommunale føringer skal være beskrevet i årsplanen. Områdene som etterspørres i skjemaet nedenfor kan klippes og limes fra barnehagens årsplan.

7 ÅRSPLAN Beskrive barnehagens praksis: Hva som vektlegges
Hvordan det arbeides med de ulike områdene Omsorg, oppdragelse, lek og læring Dokumentasjon og vurdering Lokale kulturbegivenheter Overgang fra barnehage til skole Barns medvirkning

8 Årsplan I følgende områder skal barnehagene beskrive barnehagens praksis; Hva som vektlegges og hvordan det arbeides med de ulike områdene Omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Omsorg Oppdragelse Lek Læring Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagens som arena for lek, læring og utvikling. Dokumentasjon kan være et virkemiddel for å få frem ulike oppfatninger og bidra til en kritisk og reflekterende praksis. Dokumentasjon Vurdering av barnehagens arbeid Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. Vurdering ÅRSPLAN I forhold til følgende områder skal barnehagene beskrive barnehagens praksis: Hva som vektlegges Hvordan det arbeides med de ulike områdene

9 Årsplan på internett Dexter På internett Bilder Navnelister
Nyttige nettsteder

10

11 Nye utviklingsarbeider – prosjekter
Utviklingsarbeid med fare for smitte og spredning Barnehagene kan søke om midler til utviklingsarbeider knyttet til satsingsområdene

12 Søke midler og dele erfaringer
Små utviklingsarbeider Litt større utviklingsarbeider Store utviklingsarbeider Prosjekter 5.000 – Mer enn Søke: Melde inn arbeidet på skjema Søknadsskjema Legge frem budsjett Erfaringsdeling: Tilbakemelde (skjema): ”Gjort – lurt – lært” Legge frem på Faglig forum Rapport lagt ut på internett Legge frem på Faglig forum og/eller styrermøte Holde kurs

13 Utviklingsarbeid Felles prosjektleder for samme utviklingsarbeid i flere barnehager Veiledning i å arbeide med utviklingsarbeid

14 Styrermøter høst 2010 16.desember 21.oktober 02.desember 08.desember

15 ”Sats tidlig – land trygt”

16 Satsingsområder barnehagesektoren i Bærum

17 Satsingsområder barnehagesektoren i Bærum 2010 - 2015
BARNEHAGEN SOM LÆRINGSARENA SPRÅK BARN MED BEHOV FOR EKSTRA STØTTE SAMMEN FOR BARN OG UNGE BARN UNDER TRE ÅR

18 Barnehagen som læringsarena
Barnesyn/læringssyn Likestilling Dokumentasjon Barnehagen som læringsarena Barns medvirkning Læringsmiljø Samarbeid med skole Digitale verktøy Sosial kompetanse Fagområdene

19 Språk Språkutvikling Språksenter Dokumentasjon Tverrfaglig samarbeid
Samarbeid med skole Flerkulturelt arbeid Flerspråklige barn

20 Barn med behov for ekstra støtte
Spesialpedagogisk hjelp Dokumentasjon Digitale verktøy Barn med behov for ekstra støtte Spesiell tilrettelegging av barnehagetilbudet Normalitetsdefinisjon Samarbeid med skole Foreldresamarbeid Tverrfaglig samarbeid

21 Sammen for barn og unge Tidlig innsats Barns medvirkning
Samarbeid med skole Sammen for barn og unge Omsorgssvikt Foreldreveiledning Nærmiljøtiltak Flyktningbarn Tverrfaglig samarbeid

22 Barn under tre år Omsorg og relasjoner Barns medvirkning
Språkutvikling Struktur og organisering Foreldresamarbeid Kunnskap om små barn Små barns behov Fysisk miljø

23 TIDSPLAN Høst 2010 Oppstart: satsingsområdene: Sats tidlig – land trygt Kurs Lage ny kvalitetsplan og synliggjøre den Start nettside – ressursside for arbeid med satsingsområdene (nedsette en arbeidsgruppe) Vår 2011 Alle barnehager begynner å arbeide med satsingsområdene Sette i gang nye utviklingsarbeider Høst 2011 Arbeid med satsingsområdene i hver enkelt barnehage Videreutvikle ”Faglig forum” Vår 2012 Fagdager – utvikle konseptet ”fagdager” for alle barnehager Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Nye tiltak er implementert/iverksatt

24 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING
BÆRUMSBARNEHAGENE 2010 – 2015

25 Utviklingsarbeid med fare for smitte og spredning

26 Tema for utviklingsarbeider og prosjekter det kan søkes om midler til:
Tidlig innsats Tema for utviklingsarbeider og prosjekter det kan søkes om midler til: Barnehagen som læringsarena Barn med behov for ekstra støtte Barn under tre år Sammen for barn og unge Språk Barnesyn og læringssyn Dokumentasjon Barns medvirkning Digitale verktøy Sosial kompetanse Fagområdene Samarbeid med skole Læringsmiljø Likestilling Tilrettelegging av barnehagetilbudet Tverrfaglig samarbeid Normalitets-definisjon Foreldresamarbeid Omsorg og relasjoner Struktur og organisering Fysisk miljø Små barns spesielle behov Kunnskap om små barn Språkutvikling Omsorgssvikt Foreldreveiledning Flyktningebarn Nærmiljøtiltak Flerspråklige barn Flerkulturelt arbeid

27 Søke midler og dele erfaringer
Små utviklingsarbeider Litt større utviklingsarbeider Store utviklingsarbeider Prosjekter 5.000 – Mer enn Søke: Melde inn arbeidet på skjema Søknadsskjema Legge frem budsjett Erfaringsdeling: Tilbakemelde (skjema): ”Gjort – lurt – lært” Legge frem på Faglig forum Rapport lagt ut på internett Legge frem på Faglig forum og/eller styrermøte Holde kurs

28 Utviklingsarbeid Felles prosjektleder for samme utviklingsarbeid i flere barnehager Veiledning i å arbeide med utviklingsarbeid Kurs høst 2010 om å sette i gang utviklingsarbeid: og 18.11: ”Ledelse og dokumentasjon av utviklingsarbeid” SØKNADSSKJEMA

29 § 1. Formål Ny formålsbestemmelse 1. august 2010
Barnehagens samfunnsmandat Barnets og barnehagens rolle Verdigrunnlag barnehagen skal bygge på

30 Formålsbestemmelsen for barnehagen og formålet for opplæringen har et felles verdigrunnlag

31 Formålsbestemmelsen synliggjør barnehagens egenart og hva som skiller barnehagen fra skolen

32 § 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.        Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.        Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

33 § 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.        Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.        Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

34 Danning - et nytt begrep
som erstatter og bygger ut begrepet oppdragelse

35 Danning Utvikling Læring Omsorg Oppdragelse Sosialisering
Barnehagen som danningsarena

36 Høringsnotat

37 Implementere ny formålsbestemmelse i alle barnehager
Drøfte formålsbestemmelsen i styrernettverkene Ta opp og diskutere formålsbestemmelsens konsekvenser for praksis i hver enkelt barnehage

38 Implementere formålsbestemmelsen
”Barnehagen som danningsarena” Verdisyn og menneskesyn Lederrollen Synliggjøre i barnehagens årsplan Senest barnehageåret 2011/2012

39 Ledig kapasitet i barnehagen?

40 Prosjekt språksenter

41 God språkutvikling Alle barn Barn med forsinket språkutvikling
Barn med spesifikke språkvansker Flerspråklige barn

42 Vi vet De første årene i menneskers liv er grunnleggende for utvikling av språk Mestring av språk i småbarnsalderen kan bidra til å forebygge sosiale ulikheter Barn i barnehage med godt språkmiljø har bedre forutsetninger ved skolestart

43 Vi vet Ca 260 barn med spesielle behov får hjelp knyttet til språkvansker PPT arbeider med ca 160 barn med språk og talevansker Ca 70 barn med språkvansker får spesialpedagogisk hjelp Det søkes om ekstra ressurser til ca 470 flerspråklig barn over tre år

44 Hvilke nye tiltak har vi behov for?

45 Haug skole og ressurssenter PPT Helsestasjonene Barnehagene
Kartlegge dagens status for hvordan det arbeides med barn med språkvansker Haug skole og ressurssenter PPT Helsestasjonene Barnehagene Spørreundersøkelse – Questback

46 Tiltak som er i gang Samarbeid med helsestasjon (SPRÅK4)
Leseaksjonen Stort med bok Implementering av ”Språk i fokus” Kurs - kompetanseheving Spørreundersøkelse alle barnehager Lokaler til et språksenter

47 Forslag til tidsplan for prosjektet ”Språksenter”
September/oktober 2010 Kartlegging av alle eksisterende tiltak for å bedre barns språkutvikling Oktober/november 2010 Forslag til nye tiltak for barn med språkvansker Utrede behov for lokaler til et språksenter Vår 2011 Samordne eksisterende tiltak Utrede språksenterets innhold Utarbeide rutiner for tverrfaglige samarbeid Utarbeide ”kompetansepakker” til barnehageansatte Høst 2011 Starte opp språksenteret


Laste ned ppt "Styrermøte 16.september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google