Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hommelvik barnehage ”Sammen om samhandling”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hommelvik barnehage ”Sammen om samhandling”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hommelvik barnehage ”Sammen om samhandling”
Årsplan 2013 Hommelvik barnehage ”Sammen om samhandling” Livslang læring

2 Innholdsfortegnelse Livslang læring 1. Informasjon om barnehagen
2. Dette bygger årsplan på 3. Verdigrunnlag 4. Pedagogisk innhold 5. Vurdering og dokumentasjon 6. Foreldresamarbeid 7. Samarbeid med andre instanser 8.Tradisjoner og aktiviteter Livslang læring

3 Informasjon om barnehagen
Hommelvik barnehage ble ferdigstilt med to avdelinger i Barnehagen ble påbygd med to nye grupper som ble tatt i bruk i Høsten 2009 kom utegruppen som gir tilbud til 16 barn til i alderen 4- til 5 år. Barnehagen har i dag fem grupper som har barn i alderen 1-6 år. De ulike gruppene kan nås på mobilnummer Junibakken Villa Utsikten Tirilltoppen Lønneberget Hytta Ved fravær ring eller send melding til den enkelte gruppe. Ønsker dere kontakt med barnehagens styrer Tove Rolseth ring eller send mail til Virksomhet barnehage har åpningstid i alle kommunale barnehager fra 07.00– Hommelvik barnehage har en nettside under malvik.kommune.no. Der finner dere generell informasjon om barnehagen. Ved behov sendes felles beskjeder ut gjennom mobilskolen.no Organisering av de ulike gruppe endres i forhold ulike forutsetninger som blant annet rekruttering til barnehagen. Livslang læring

4 Dette bygger årsplanen på
Lov om barnehager § 1 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Livslang læring

5 Dette bygger årsplanen på
Lov om barnehager§ 2 Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Rammeplanen Hommelvik barnehage har utarbeidet en egen progresjonsplan som ivaretar de 7 fagområdene i rammeplanen som er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø, og teknikk Etikk, religion og samfunnsfag Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Progresjonsplanen ligger ute på barnehagens hjemmeside under malvik.kommune.no. Livslang læring

6 Dette bygger årsplanen på
Kommuneplanens samfunnsdel I kommuneplanens samfunnsdel står det i mål 6: ”at vi har gode betingelser for livslang læring. Læringsbegrepet er tradisjonelt knyttet til skolegang, studier og arbeidsliv, men berører i praksis all menneskelig virksomhet livet gjennom, i og utenfor de ulike samfunnsinstitusjoner. Gjennom hele livsløpet må enkeltmennesket ha mulighet for deltakelse, mestring og positive opplevelse”. Virksomhet barnehage I Malvik kommune er det utarbeidet en utviklingsplan (tidligere virksomhetsplan) for perioden I denne planen vil det være synlig for alle nivå, virksomheter og fagområder hva som er satsning. ”I Hommelvik barnehage skal personale i år vektegge datakompetanse , felles verdibasert kultur og innføring av samhandlingsreform”. Livslang læring

7 Verdigrunnlag Livslang læring NYSKAPENDE OG SAMHANDLING.
Malvik kommune Malvik kommune ønsker å være en organisasjon som er preget av verdiene ÅPEN, NYSKAPENDE OG SAMHANDLING. Lov om barnehager Viser til tidligere opplyste info i Lov om barnehager § 1 står det om verdigrunnlaget. Livslang læring

8 Pedagogisk innhold Livslang læring Omsorg
I rammeplanen punkt 2.1 side 29 står det om omsorg: Barnehagen skal i samarbeid og i forståelse med hjemmet ivareta barns behov for omsorg og, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling”. Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorgsforpliktelsen stiller krav til personale om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppen. I Hommelvik barnehage skal vi være gode voksne som møter barn som individ og gruppe. Vi skal være synlige og reflektere over hvordan vi gir barn trygghet når de kommer i barnehagen. Danning Danning handler om en livslang prosess som handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte. ”I Hommelvik barnehage har vi i år opplæring på ansatte på ART. ART består av tre komponenter sosial ferdighetstrening, sinnekontroll trening og trening i moralsk Resonnering”. Livslang læring

9 Pedagogisk innhold Livslang læring Lek og læring
Barn kan uttrykke seg på mange måter i lek, og leken har en selvskreven og viktig plass i barnehagen. Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle barn muligheter for lek. Leken har betydning for barns trivsel og som en grunnleggende livs- og læringsform. I barnehagen skal barna få oppleve lek både som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling. Læring skal foregå i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet og være nært sammenvevd med omsorg, lek og danning. De fleste barn har barnehageerfaring før de begynner på skolen. Det er derfor viktig å sørge for helhet og sammenheng i omsorgs- og læringstilbudet Hommelvik barnehage har en lang og sterk tradisjon på lekekompetanse og dette ønsker vi å videreføre i 2013 for å styrke barns sosiale ferdigheter. Felles mål i Hommelvik barnehage 2013 er ”Gjennom medvirkning og bruk av eventyr skal vi styrke barnets sosiale kompetanse gjennom mestring og glede”. Livslang læring

10 Pedagogisk innhold Livslang læring
Barns medvirkning I lov om barnehage står det om barns rett til medvirkning i § 3: ”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet”. I Hommelvik barnehage har vi kompetanse på barns medvirkning jfr. ekstern vurdering 2011. ”I 2013 skal vi videreutvikle vår kompetanse på hvordan vi synliggjør det gode arbeide gjennom pedagogisk dokumentasjon”. For å oppnå dette skal vi videreutvikle det arbeidet som er i gang gjennom å styrke kompetansen på IKT”. Livslang læring

11 Pedagogisk innhold Livslang læring
Overgang barnehage-skole BRO Overgangsprosessen fra barnehage til skole i Malvik kommune ligger synlig på malvik.kommune.no sine hjemmesider. ”Våren 2013 vil Hommelvik barnehage etablere et samlingsstund med biblioteket for førskolebarna der det blir lagt vekt på fortelling”. I Hommelvik barnehage deles infobrosjyren ”God skolestart ” ut til alle skolestartere, på våren. I løpet av våren blir alle invitert til en overgangssamtale med barnehagen som formidles videre til den skolen barnet skal starte på. Tema og innhold i samtalen er beskrevet i de rutinene som er utarbeidet for alle kommunale, private barnehager og skoler (hjemmesiden). Har du spørsmål knyttet til skolestart ta kontakt med pedagogisk leder på barnets gruppe. Livslang læring

12 Vurdering og dokumentasjon
I Hommelvik barnehage vil vi dokumentere barnehagens innhold gjennom pedagogisk dokumentasjon. Faglig vurdering De fem gruppene skriver en vurdering som danner grunnlag for årsplan 2014 Årsmelding Barnehagens sender hver januar inn vurdering på barnehagens innhold til virksomhetsleder barnehage Ann Kristin Aalberg. Ekstern vurdering Hommelvik barnehage hadde ekstern vurdering i 2011 fra NEA. Nea er et samarbeid mellom Malvik kommune, Selbu kommune, Tydal kommune og Klæbu kommune. Samarbeidet er relatert til kompetanseheving, tilsyn og ekstern vurdering. Hommelvik barnehage hadde vurdering på barns medvirkning i Rapport fra ekstern vurdering ligger under malvik.kommune.no sine hjemmesider under NEA . Livslang læring

13 Foreldresamarbeid Livslang læring
Foreldreråd For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen. Samarbeidsutvalg Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Barnehagen konstituerer samarbeidsutvalget ved oppstart av et nytt barnehageår. Informasjon om representanter legges ut på malvik.kommune.no under Hommelvik barnehage. Foreldresamtaler Barnehagen gjennomfører 2 foreldresamtaler hvert barnehageår, en på høst og en på våren. Behov for samtaler ut over dette avtales med pedagogisk leder eller førskolelærer i en enkelte gruppe. Daglig kontakt En viktig del av foreldresamarbeidet er den daglige kontakten i bringe og hentesituasjoner. Der blir det daglig utvekslet informasjon gjensidig mellom personale og barnets foresatte. Barnehagen må ved fravær får beskjed via mobilskolen.no eller telefon. Livslang læring

14 Samarbeid med andre instanser
Barnehagen har samarbeid med Hommelvik skole, Vidhaugen, Kontrøberget, Muruvik , og Solstrand barnehage. Barnehagen har ved behov samarbeid med Barne og ungdomspsykiatri (BUP). Barnehagen har samarbeid med Hommelvik Bo og servicesenter fysioterapeut og ergoterapeut. Barnehagen har i perioder samarbeid med Malvik kommunale kulturskole. Tidlig innsats Barnehagen har samarbeid med barne- og familietjenesten som består av barneverntjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste og helsestasjon. Gjennom tidlig innsats ønsker vi å avdekke risikoutsatte barn gjennom tidlig intervenering. Målet er å avdekke vansker, forebygge og forhindre at vanskene utvikler seg. Livslang læring

15 Tradisjoner og aktiviteter
Bursdagsmarkering I lov om barnehager § 3 står det ” barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barna skal medvirke i hvordan bursdagen skal markes i barnehagen. Fokus vil i år være på barnets opplevelse og egenart fremfor måltid. Det er ikke anledning til å ta med kaker og lignende for å markere barnets bursdag. Det som vil være felles vil være markering i garderobe med flagg og ballonger. Personale har i barnehagen fra ansvar for å legge til rette for denne markeringen. Markering vil være ulik da alle har en egenart som er unik. Andre felles markeringer Lucia feiring 13 desember Nissefest Påskesamling Karneval 17 mai markering Livslang læring


Laste ned ppt "Hommelvik barnehage ”Sammen om samhandling”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google