Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi har en tydelig struktur gjennom barnehagedagen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi har en tydelig struktur gjennom barnehagedagen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi har en tydelig struktur gjennom barnehagedagen
Årshjul Froskene 2014/15 Vi ansatte på avdelingene vet at en god måte å lede gruppen på vises ved at: Vi har en tydelig struktur gjennom barnehagedagen Samarbeider for å utvikle et godt barnehagetilbud Bruker smågrupper Lager klare mål for barnas læring og læringsmiljø Har mål for barnegruppa som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingstrinn Er tydelige og ansvarlige Legger til rette for utvikling av selvstendighet Involverer barna og gir dem mulighet for medvirkning Hjelper barna til en felles forståelse for hvordan det fysiske miljøet skal brukes Er løsningsorienterte

2 Rammeplanens målsettinger for fin og grov motorisk bruk av kroppen.
Årshjul Froskene 2014/15 Vår avdeling tar i mot barn som ofte er tospråklige og med en kulturbakgrunn og kulturforståelse som er veldig forskjellig fra den norske. For at barna skal få en bedre og bredere erfaringsbakgrunn og kompetanse til å føle tilknytning og til å mestre læring og utvikling i det norske samfunnet,, også et økt behov for å stimulere barna til å bli å oppleve glede ved å bli selvstendige , til å oppleve glede og mestring i fysisk aktivitet og til å økt bevissthet rundt ivaretakelse av egen helse. Ved å tilrettelegge og stimulere til å bruke kroppen i både ute og innemiljøet gjennom økt fokus på Rammeplanens målsettinger for fin og grov motorisk bruk av kroppen. Vi planlegger og gjennomfører hverdagsrutiner og hverdagssituasjoner med tanke på dette. Kjennetegn som viser av voksne tilrettelegger og stimulerer til dette er: Selvstendighetstrening i alle situasjoner ut fra alder, modenhet og erfaring. Vi er ute i all slags vær hele året med positiv innstilling, motiverende aktiviteter og barn organisert i større og mindre grupper der alle voksne er ansvarlig for å tilrettelegge og skape trygghet til situasjoner som kan være nye og uvante for noen barn. Vi bruker skog og ulendt turterreng, idrettshall til lek og aktivitet og vi tar tilrettelegger og stimulerer til motiverende bevegelseserfaring i barnehagens innemiljø Måltidene er en hverdagssituasjon som innebærer læring av også sosial kompetanse, for felleskap og for mestring .Vi skaper gode rutiner for dette gjennom organisering, og samvær med barna i måltidet der vi er bevist en nær og trygg relasjon mellom barn og voksne. Vi har fokus på et sundt kosthold gjennom å vise sukkereduskjon, ved å bevisstgjøre barn og foreldre på at hverdagsmaten er variert og riktig sammensatt næringsmessig.

3 Vi involverer oss. Årshjul Froskene 2014/15
Avdelingen følger Ski kommunes Handlingsplan for barnehage, skole og SFO 2013/22. På vår avdeling har vi valgt å følge ”Snakkepakken Året Rundt” – en pedagogisk veiledningshefte med metodisk opplegg for hele året i barnehage. Måneds og ukeplaner planlegges med utgangspunkt i denne og alle ansatte får veiledning etter denne. Vi synliggjør et godt språkarbeid ved at alle ansatte: Er bevist alle hverdagssituasjoner, lek og aktiviteter som tid da vi kan stimulere språket. Vi er viktige forbilder ved å være aktive lyttere, vi gir barnet aktivt tilbakemelding gjennom måten vi selv bruker kroppen, det muntlige språket og det skiftelige språket. Vi bruker god tid og er tilstedeværende, lytter, snakker MED, observerer og responderer med barna. Vi bruker et tydelig, tilpasset og variert språkbruk som er tilpasset barnet forutsetninger og behov. Støtter og oppmuntrer barnet til å sette ord på følelser, ønsker, handlinger og erfaringer. Og ikke minst: Vi gir barna hver dag spennende og utfordrende opplevelser med språk, tekst og bilder som inspirerer til lek, relasjon, undring og nysgjerrighet. Barn som føler trygghet og glede i barnehagehverdagen lærer best!! Vi som voksne hjelper med dette ved å vise : Smidighet raushet virkelyst har humor viser glede ler med barna er nysgjerrige sammen med dem. Vi involverer oss.

4 Lek, læring og utvikling fremmes best gjennom gode relasjoner
Årshjul Froskene 2014/15 Lek, læring og utvikling fremmes best gjennom gode relasjoner mellom barn og voksne. På Froskene innebærer dette: At vi er lydhøre, gir og tar i mot nærhet, viser innlevelse og evne til samspill . Vi er nærværende og engasjerte i hvert enkelt barns trivsel og utvikling. Gjennom små grupper med faste voksne skaper vi tillit, forutsigbarhet og trygghet for enkeltbarnet og deres foreldre. Vi begrunner våre verdier og standpunkter faglig forankret i Rammeplanen.

5 Snakkepakken året rundt:
August Hus,rom, møbler,familie,spørreord,former,den og det,en , ei og et. September Kropp, leker, årsak, virkning Oktober Klær, farge,lengde, høyde,subtsantiv/verb November Mat, preposisjoner og rimord Desember Advent,jul,vinter,former,rekkefølge,tallor. Januar Nyttår,dyr,størrelser,rekkefølger,vokalene u,y,æ,ø,å Februar Karneval, fastelaven, skogsdyr,temperatur Mars Tid, vær,mønster,sammensatte ord April Fugler,lekelydinger,verb Påske Adjektiv Mai 17.mai, riktig og galt, insekter, blomster Juni Sommer, ferie,entall og flertall

6 Fokus Froskene 2014/15 Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære seg å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i språk, sosial kompetanse, i lek og i motoriske ferdigheter. Som voksen på vår avdeling er vårt mål å fremme læring, utvikling og danning. Våre verdier, holdninger og handlinger påvirker de vi arbeider for og med!


Laste ned ppt "Vi har en tydelig struktur gjennom barnehagedagen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google