Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Tyrkia

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelle skatteregler for personer som bor i Tyrkia"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktuelle skatteregler for personer som bor i Tyrkia
Bente E. Bøgestub Skattedirektoratet April 2015

2 Innledning Selvangivelsen for inntektsåret 2014 Norske skatteregler
Emigrasjon/immigrasjon Nytt fra 2015: Uførereformen Skatteavtalen mellom Norge og Tyrkia Pensjon Lønn Formue fast eiendom Ta kontakt med tyrkiske skattemyndigheter for å gjøre deg kjent med konsekvensene ved å flyte til Tyrkia Skattekonsekvenser Rettigheter/plikter Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

3 Selvangivelsen og skatteoppgjør inntektsåret 2014
19. mars var selvangivelsen tilgjengelig for alle e-brukere 23. mars tilgjengelig elektronisk for alle 7. april papirutsendelse 24. juni – første skatteoppgjør Lønnstakere og pensjonister Kun de som leverer elektronisk 5. august – andre skatteoppgjør Tidligste oppgjør for de som leverer på papir Første oppgjør for personlige næringsdrivende Deretter løpende ukentlige oppgjør 14. oktober – siste skatteoppgjør «Høstutlegg» 19.mars psa tilgjengelig for alle e-brukere Thomas tangen – ikke alle samtidig i timen Når tilgejneglig de som ikke er e-brukere Tilsendt på mail fra sy Kopi fra oss – allerde bestilt Åpnet for de som henvender seg får tilsendt på fil /papir Til lene kontakt person på sits direkte eller via lene Delegere myndighet Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

4 Skatteoppgjør inntektsåret 2014
E-brukere mottar varsel om skatteoppgjør elektronisk Der selvangivelsen er levert på papir vil skatteoppgjør mottas elektronisk dersom man er registrert som e-bruker Erfaringer ?? – Lene Og hva med de som leverer på papir – får de skatteoppgjør eklektronisk ? Vi sa også at det arbeides med en elektroniks løsning for råsgivere – status ??? Lene Web Sa , elektronisk levering,innlogging ( hvordan gjrø fullmektigen det ?? Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

5 Vedlegg/merknader Som utgangspunkt skal alle påstander knyttes til post i selvangivelsen Der dette ikke er mulig - bruk post 5.0 Pliktige vedlegg/ikke pliktige vedlegg Påstand må kunne dokumenteres dersom skattekontoret etterspør det Ikke legg ved dokumentasjonen ved innlevering av selvangivelsen Skatteetaten vil foreta kontroller i gruppen nordmenn som bor i utlandet Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

6 Skatteplikt til Norge når du bor i Tyrkia
Personer som bor i Norge er skattepliktige til Norge for all formue og inntekter Flytting fra Norge endrer ikke automatisk skatteplikten til Norge Regler for emigrasjon Utvandring i folkeregisteret har ingen betydning for skatteplikten Vilkårene for opprettholdelse/opphør av medlemskap i norsk folketrygd er regulert i ulikt regelverk Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

7 Skatteplikt til Norge når du bor i Tyrkia
Utflytting fra Norge Midlertidig – skattemessig konsekvenser Emigrasjon - vilkår og konsekvenser Innflytting til Norge 183/270 dagers regelen Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

8 Emigrasjon – opphør av norsk skatteplikt
Personer som flytter fra Norge blir skattepliktig til Norge i 4 år etter utflytting Det året man flytter + 3 år til Flyttet du i 2013 blir du skattepliktig i hele 2013, 2014, 2015 og 2016 Emigrert f.o.m. 1. januar 2016 Etter det: kun begrenset skattepliktig til Norge for inntekt/formue med kilder der, herunder kildeskatt på pensjon Vilkår for skattemessig emigrasjon du må ikke oppholde deg i Norge i mer enn 61 dager året du eller dine nærstående må ikke disponere bolig i Norge Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

9 Opphold i Norge når du er skattemessig emigrert
Ved opphold i Norge – når blir du igjen skattemessig bosatt? Vilkår for å bli bosatt i Norge – telling av antall dager du oppholder deg i Norge mer enn 183 dager i en 12-månedersperiode eller mer enn 270 dager i 36-månedersperiode Alle hele eller deler av døgn regnes med 12- og 36-månedersperiodene regnes fra dato til dato Du blir skattepliktig som bosatt i Norge i det året du overstiger grensen Globalskatteplikt – skattepliktig for alt Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

10 Opphold i Norge når du er skattemessig emigrert
Blir du skattemessig bosatt i Norge på nytt, gjelder de vanlige reglene om skattemessig emigrasjon Du blir skattepliktig som bosatt i Norge i minst tre år etter det nye utflyttingsåret du må ikke oppholde deg i Norge i mer enn 61 dager i året, og du eller dine nærstående må ikke disponere bolig i Norge Kan du eie bolig i Norge når du er skattemessig emigrert? Ja, du kan kjøpe bolig eller fritidsbolig i Norge uten at det påvirker din skattemessige status som emigrert Skattepliktig for fast eiendom til Norge Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

11 Skatteplikt til både Norge og Tyrkia
Skatteavtalen mellom Norge og Tyrkia Har regler som skal sørge for at du ikke blir beskattet for samme inntekt eller formue både i Norge og Tyrkia (dobbeltbeskatning) Regler om hvilket land – Norge eller Tyrkia – som er ditt bostedsland etter skatteavtalen Regler om hvilket land som kan beskatte en inntekt eller formue Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

12 Skatteplikt i Norge når du bor i Tyrkia
Skatteplikt før du anses emigrert full skatteplikt på samme måte som når du bodde i Norge plikt til å levere en fullstendig utfylt selvangivelse formue i Tyrkia Skatteplikt etter at du anses emigrert skatteplikt bare for visse typer inntekt og formue pensjon, fast eiendom i Norge, dividender fra norske selskaper plikt til å levere selvangivelse for det som er skattepliktig til Norge Skatteplikten i Norge kan være begrenset av reglene i skatteavtalen mellom Norge og Tyrkia i begge situasjoner Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

13 Kildeskatt på pensjon Fra 1. januar 2010 kom det nye regler om kildeskatt på pensjoner som utbetales fra Norge til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge Den som utbetaler pensjonen skal trekke 15 pst. skatt av brutto pensjon Disse reglene gjelder for alle personer som er skattemessig emigrert fra Norge eller som aldri har bodd i Norge personer som har flyttet fra Norge, men som ikke er skattemessig emigrerte omfattes ikke Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

14 Kildeskatt på pensjon forts.
Kildeskatt skal betales av: Grunn- og tilleggspensjon fra folketrygden Offentlige tjenestepensjoner Private tjenestepensjoner Andre private pensjoner Unntak fra skatteplikten: Personer som ikke har opptjent pensjonspoeng i folketrygden er ikke skattepliktige for private tjenestepensjoner og andre private pensjoner Skattefritak i Norge etter skatteavtalen mellom Norge og Tyrkia Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

15 Skatteplikt til både Norge og Tyrkia
For at norske skattemyndigheter skal anvende reglene i skatteavtalen må du kunne legge frem en bekreftelse fra tyrkiske skattemyndigheter på at du er skattepliktig som bosatt i Tyrkia, et »Certificate of Residence» Før du er emigrert Skattekontoret skal ta standpunkt til om du er bosatt i Norge eller Tyrkia etter skatteavtalen for å vurdere om du kan slippe å betale skatt til Norge på noen type inntekter Etter at du er emigrert Dokumentasjon som viser at du er skattemessig bosatt i Tyrkia for at du skal slippe å betale skatt til Norge på inntekt med kilde i Norge, for eksempel pensjonen Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

16 Skatteavtalen - pensjon
Til : Grunnpensjon: Kildestat, art. 21.1 Tilleggspensjon privat tjeneste: Bostedsstat, art. 18 Tilleggspensjon næringsvirksomhet: Kildestat, art. 21.1 Annen privat pensjon/livrenter: Kildestat, art. 21.1 Tilleggspensjon offentlig tjeneste (og offentligrettslige funksjoner): Kildestat, art Unntak for pensjoner i anledning offentlig forretningsvirksomhet, bostedsstat, art jf. 18 Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

17 Skatteavtalen - pensjon
Fra : Grunnpensjon: Kildestat, art. 22.1 Tilleggspensjon privat tjeneste: Bostedsstat, art. 18.1 Tilleggspensjon næringsvirksomhet: Kildestat, art. 22.1 Livrenter, herunder IPA/ IPS/ EPES: Bostedsstat, artikkel 18.2 Annen privat pensjon: Kildestat, art. 22.1 Tilleggspensjon offentlig tjeneste: Kildestat, art a). Unntak for tyrkisk statsborger, art b) og pensjon knyttet til  offentlig forretningsvirksomhet, art.19.3 Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

18 Forskudd – selvangivelse - Norge
Hva skjer på forskudd Pensjonister som mener at de har krav på skattefritak kan søke om frikort. De må sende inn tilstrekkelig dokumentasjon. Selvangivelsen Pensjonister skattemessig bosatt i utlandet får forhåndsutfylt selvangivelse De som mener at de har krav på helt eller delvis skattefritak må levere selvangivelsen med endringer og kunne legge frem tilstrekkelig dokumentasjon Emigrerte pensjonister som skal betale kildeskatt på pensjon til Norge lignes i Skatt Nord – Fauske Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

19 Endringer i skattereglene for uføreytelser 2015

20 Uføreytelser skattlegges som lønnsinntekt
Fra 1. januar 2015 skal uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skattlegges som lønnsinntekt Trygdeavgift skal beregnes etter mellomsats 8,1% Satsen og beløpsgrensen for minstefradraget blir de samme som for lønnsinntekt. Regelen om særfradrag for uførhet oppheves (sktl. § 6-81) Overgangsregler for en begrenset gruppe skattytere (F nr.1209) Uføre vil ikke lenger få skattebegrensning (sktl. § 17-1) Forslag til overgangsregel utformet som et individuelt skattefradrag for en nærmere angitt skattytergruppe, Prop. 1 LS ( ) s.79 Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

21 Skatteavtalenes pensjonsbestemmelser
Omleggingen av uførepensjon til uføretrygd og uføreytelser etter andre ordninger gir mange utfordringer ved anvendelsen av skatteavtalene I de spørsmål som oppstår må det skilles mellom: Utbetalinger fra Norge til personer bosatt i utlandet Utbetalinger fra utlandet til personer bosatt i Norge Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

22 Utbetalinger FRA Norge til personer bosatt i utlandet
Kildeskatt til Norge Ny uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser etter andre ordninger vil på linje med dagens uførepensjon være underlagt kildeskatt når den utbetales fra Norge til en person bosatt i utlandet, jf. sktl. § 2-3 fjerde ledd Skatteplikt etter bostedslandets interne rett = dobbeltbeskatning «Løsningen» beror på den enkelte skatteavtale med det aktuelle bostedslandet hvordan dobbeltbeskatning kan unngås Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

23 Skatteavtalenes pensjonsbestemmelser
Omleggingen av uførepensjon til uføretrygd og uføreytelser etter andre ordninger gir mange utfordringer ved anvendelsen av skatteavtalene Uføretrygd og andre uføreytelser er ikke pensjon etter skatteavtalene MEN, dekkes av «og andre lignende utbetalinger» i pensjonsbestemmelsene Uføretrygd etter folketrygdloven er også dekket av skatteavtalenes bestemmelser om sosiale trygdeytelser Uføreytelser etter IPA/IPS dekkes av skatteavtalenes bestemmelser om livrenter Dette betyr at det ofte vil være ulik løsning i skatteavtalene for pensjon og uføreytelser Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

24 Skatteavtalen med Tyrkia
Uføretrygd fra Folketrygden: Kildestat, art. 22.1 Uføreytelser fra andre offentlige ordninger:  Kildestat, art Unntak for tyrkisk statsborger, art b). Unntak for uføreytelser fra pensjonsordning knyttet til offentlig forretningsvirksomhet, bostedsstat, art jf. art Uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger: Bostedsstat, art. 18.1 Uføreytelser fra andre private ordninger: Kildestat. art. 22.1 Uføreytelser fra livrenteforsikringer som IPS/IPA: Bostedsstat, art. 18.2 Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

25 Skatteavtale med Tyrkia - formue
Formue er ikke lenger gjenstand for dobbeltbeskatning fordi den er utelatt fra avtalens alminnelige virkeområde. Dette medfører at personer som flytter fra Norge og blir bosatt i Tyrkia uten å ha skattemessig emigrert fra Norge vil være formuesskattepliktig til Norge både for formue i Norge og formue i Tyrkia. Norge har endret metode for unngåelse av dobbeltbeskatning fra unntaksmetode til kreditmetode Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

26 Fast eiendom / fritidseiendom
Formue – fastsettelse av ligningsverdi Gjeld og gjeldsrentefordeling Inntekt ved utleie Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia

27 Hvordan kontakte oss Telefonnummer
fra utlandet: fra Norge: Sentralskattekontoret for utenlandssaker: E-post: Skatteetaten – skatt for personer bosatt i Tyrkia


Laste ned ppt "Aktuelle skatteregler for personer som bor i Tyrkia"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google