Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Advokat Tonje Urdal Sand

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Advokat Tonje Urdal Sand"— Utskrift av presentasjonen:

1 Advokat Tonje Urdal Sand
PERMITTERING Advokat Tonje Urdal Sand

2 KILDER Hovedavtalene Ulovfestet rett ( det alminnelige permitteringsinstitutt) Lov om lønnsplikt under permittering Folketrygdloven

3 NB! Permittering vs permisjon

4 PERMITTERING Vilkår (når kan man permittere)
Utvelgelse (hvem kan permitteres) Fremgangsmåte/saksbehandling Permitteringens varighet Ansettelsesforholdet under permitteringen

5 VILKÅR Når saklig grunn gjør det nødvendig
Når bedriften ikke kan gi alle ansatte forsvarlig beskjeftigelse Situasjonen må være midlertidig Ftl § 4-7: ”Det kan ytes dagpenger til medlem som er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke. Med permittering menes i denne sammenheng at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, enten dette bestemmes ensidig av arbeidsgiver eller ved avtale i det enkelte tilfelle.” Eksempler: Avtale, uforutsette hendelser, konflikt i egen bedrift, når skip mangler beskjeftigelse, skip i opplag, etc.

6 UTVELGELSEN Utvelgelsen skal ha saklig grunn
Kompetanse Ansiennitet Sosiale forhold Under ellers like forhold: Ansiennitet i rederiet Permittering på det enkelte skip?

7 SAKSBEHANDLINGEN Konferere med de tillitsvalgte - sett opp protokoll
Skriftlig varsel til den enkelte Permitteringstidens sannsynlige lengde Varselsfristen er normalt 14 dager Kortere varselsfrist ved ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser som gjør det helt eller delvis nødvendig å innstille driften (2 dager) likevel 14 dager ved brann Ved konflikt i annet rederi eller tariffstridig konflikt i eget rederi – ingen varselsfrist

8 SAKSBEHANDLING FORTS. Arbeidstaker som blir permittert skal få skriftlig bevis fra arbeidsgiver Skal angi grunn til permitteringen og permitteringens sannsynlige lengde Etter utløpet av varselfristen må arbeidsgiver betale lønn i en ”arbeidsgiverperiode” på 5 arbeidsdager etter at permitteringen er iverksatt

9 LØNN VED PERMITTERING Permitteringslønnsloven tolkes slik at all tilhørende fritid (med lønn fra arbeidsgiver) må være avviklet før lønnspliktdagene inntrer Hvor det er 1:1 system vil arbeidsgiver først kunne regne seg fri fra lønnsplikten etter 10 dager fra den dagen den ansatte ikke lenger har flere opptjente dager å avvikle -normalt start avtalt seilingsperiode Dersom man er om bord når permitteringen starter og man dè facto reiser  hjem før planlagt – vil man på samme måte først avvikle tilhørende fritid for denne om bord -perioden og deretter gå over på 5 (+5) lønnspliktdager.

10 TURNUSARBEID Påtroppende skift: Avtroppende skift:
Iverksettelsespunktet for permittering er utreisedag for skift som er hjemme på friperiode – Lønnspliktdagene for arbeidsgiver tiltrer Avtroppende skift: Avspaserer ift. 1:1 system. Når avspaseringsperioden er over tiltrer lønnspliktdagene for arbeidsgiver

11 PERMITTERINGENS VARIGHET
Folketrygden betaler p.t dagpenger inntil 52 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Deretter vil arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntre. Varslet om permittering kan trekkes tilbake når som helst før iverksettelsen. En permittering kan forlenges innenfor fristen på 52 uker i løpet av 18 måneder Der permitteringens varighet er uttrykkelig angitt til en bestemt dato eller antall dager/uker vil det være nødvendig med en ny drøftelse med de tillitsvalgte og deretter et nytt varsel om forlengelsen..

12 PERMITTERINGENS VARIGHET FORTS.
Det er forutsatt at permitterte arbeidstakere kan inntas til kortvarige oppdrag i permitteringsperioden. Ikke over 6 uker Sammenhengende arbeidsperiode hos permitterende arbeidsgiver på inntil seks uker vil videre permittering anses som en fortsettelse av den tidligere permitteringsperioden

13 ANSETTELSESFORHOLDET UNDER PERMITTERING
Ved permittering er den ansatte fortsatt knyttet til rederiet og har rett og plikt til å begynne i rederiet igjen så lenge ansettelsesforholdet ikke er formelt oppsagt Den ansatte dekkes av forsikring og pensjonsordningene i selskapet under permitteringen

14 PERMITTERING OG FERIE Ferie som er berammet før permitteringen skal tas ut som planlagt.

15 OPPSIGELSE I PERMITTERINGSTIDEN
Rederiet sier opp vedkommende: Den enkeltes oppsigelsestid Full lønn i oppsigelsestiden selv om rederiet ikke kan sysselsette vedkommende Vedkommende sier opp sin stilling: 14 dagers oppsigelsestid, jf sjml § 5 nr. 7 (”permittert uten lønn”)

16 KAN MAN PERMITTERE ALLEREDE OPPSAGTE ARBEIDSTAKERE?
Svaret er NEI Ikke anledning for arbeidsgiver å fri seg fra lønnsplikten i oppsigelsestiden ved å permittere allerede oppsagte arbeidstakere

17 PERMITTERING AV SYK ARBEIDSTAKER
Sykdom fritar ikke for permittering Før permitteringen påbegynnes Arbeidstaker får sykelønn fra trygden så lenge vedkommende er syk i permitteringstiden Hvis friskmeldt i permitteringstiden Arbeidsgiver må betale 5 dagers lønnsplikt Arbeidstaker får dagpenger som de øvrige Etter varsel, men før iverksettelsen Arbeidsgiver betaler sykelønn frem til iverksett. Deretter overtar trygden, jf fltr § 8-18(5)

18 PERMITTERT ARBEIDSTAKER BLIR SYK
Arbeidsgiver slipper sykepenger i arbeidsgiverperioden, jf flt § 8-18 Arbeidstaker får sykepenger som tilsvarer dagpenger, jf flt § 8-49


Laste ned ppt "Advokat Tonje Urdal Sand"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google