Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Delprosjekt juridisk Om a-ordningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Delprosjekt juridisk Om a-ordningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Delprosjekt juridisk Om a-ordningen
EDAG prosjektet, 10. april 2014

2 Rettslig grunnlag for ordningen
Ordningen beskrevet i arbeidsgrupperapport, sendt på høring av Finansdepartementet 4. mars 2011. Fremmet i RNB i prop. 112 L ( ) kapittel 9 A-opplysningsloven med endringer i berørte lover Sanksjonert 22. juni 2012. Fremmet flere lovendringer som følge av høring våren 2013 i prop. 48 L ( ): Særlig endringer i folketrygdlovens bestemmelser som omhandler Aa-registeret. Flere endringer i øvrige berørte lover. Tildelt Finanskomiteen for behandling. Forslag til a-opplysningsforskrift samt endringer i flere berørte forskrifter under arbeid.

3 Formål med ordningen Forenkle arbeidsgivers innrapportering av opplysninger om tilsettings- og inntektsforhold I dag rapporterer arbeidsgivere til dels de samme opplysningene om tilsettinger, lønns- og skattetrekk til NAV, skatteetaten og SSB Rapporteringene skjer til ulike tidspunkt Økt effektivitet og bedre oppgaveløsning i etatene Bedre tjenester fra det offentlige

4 Formål med ordningen - NAV
Arbeids- og velferdsetaten skal bruke opplysningene som leveres etter a-opplysningsloven til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret Registeret tjener NAVs og andre offentlige etaters behov for opplysninger i forbindelse med deres oppgaveløsning NAV bruker selv opplysningene i registeret ved behandling av søknader om ytelser, arbeidet med å redusere sykefraværet, utarbeidelse av statistikk, utbetaling og refusjon av sykepenger og avdekking av trygdemisbruk Andre brukere er feks. skatteinnkrevingsmyndighetene, Statistisk sentralbyrå, politiet og Arbeidstilsynet Arbeid med ytelser og uførereformen Inntektsopplysningene som skal innrapporteres i ordningen skal benyttes I arbeidet med å vurdere om borgerne har krav på en ytelse Løpende avkorting eller justering av uføretrygd

5 Formål med ordningen - SSB
Statistisk sentralbyrå skal bruke opplysningene som leveres etter a-opplysningsloven til Å utarbeide offisiell lønns- og sysselsettingsstatistikk Statistisk bruk i forskning SSBs nasjonalregnskap Konjukturovervåkning Andre indekser som utarbeides av byrået Byråets statistikker og indekser benyttes av mange ulike samfunnsaktører, f.eks. Næringslivet, som benytter lønnsindeksen til regulering av kontrakter og i forhandlinger om lønn Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, media, Eurostat og IMF

6 Formål med ordningen - Skatteetaten
Skatteetaten skal benytte opplysningene som leveres etter a-opplysningsloven til Utligning av skatt og trygdeavgift etter skattelovgivningen Arbeidsgivers beregning og oppgjør av skattetrekk og arbeidsgiveravgift Selvangivelsesproduksjon danner grunnlag for forhåndsutfylt selvangivelse til personlige skattytere Opplysningene får betydning for kvaliteten på Selvangivelsesproduksjonen derigjennom for ligning og skattebetalingen, samt ved beregning av arbeidsgiveravgift. Høy kvalitet vil få direkte betydning for skattyterne, reduserer deres risiko for sanksjoner og arbeidsbelastning med å oppfylle sin selvangivelsesplikt. Leveringsfritaket.

7 Oversikt over a-opplysningsloven
Loven har bestemmelser om Hvem som er opplysningspliktige Opplysningspliktens omfang Frist for levering av opplysninger Sted for levering og leveringsmåte Ansvar for fellestjenester og behandlingsansvar Taushetsplikt ved drift og forvaltning Tilgang til opplysningene Inntektsmottakeres innsynsrett Reaksjoner (tvangsmulkt og overtredelsesgebyr) Loven trer i kraft når «Kongen bestemmer» Planlagt ikrafttredelse er 1. januar 2015

8 A-opplysningsloven § 1. Formål
Formålet med denne loven er å legge til rette for at arbeidsgivere mv. effektivt kan oppfylle sine plikter til å gi opplysninger om enkeltpersoners (inntektsmottakeres) inntekts- og arbeidsforhold og skattetrekkopplysninger, og å gi offentlige etater tilgang til opplysningene innrapportert fra arbeidsgiver. Forslag til nytt annet ledd på høring: Loven gjelder også for Svalbard, Jan Mayen og de norske bilandene. Departementet kan i forskrift fastsette at deler av loven ikke skal gjelde på Svalbard og Jan Mayen eller et norsk biland, eller fastsette særskilte regler for disse områdene.

9 A-opplysningsloven § 2. Opplysningspliktige
Fysiske og juridiske personer som har opplysningsplikt etter bestemmelsene nevnt i § 3 første ledd, skal gi opplysninger etter reglene i denne lov.

10 A-opplysningsloven § 3. Opplysningspliktens omfang
Plikten til å gi opplysninger etter denne lov omfatter opplysninger som skal gis med hjemmel i følgende bestemmelser med tilhørende forskrifter: a. ligningsloven § 6-2 (§ 5-2), b. folketrygdloven §§ 24-3 (§ 24-2), 25-1 annet ledd og 25-10, jf. § 21-4, c. skattebetalingsloven § 5-11 og d. statistikkloven § 2-2 e. svalbardskatteloven §§ 4-5 første ledd og § 5-2 femte ledd. Med mindre annet er bestemt, skal opplysningene gis spesifisert for hver enkelt inntektsmottaker, og det skal gis opplysninger om fødselsnummer eller annet nummer for identifikasjon av inntektsmottaker. (bestemmelsen gir videre hjemmel til å gi forskrift og fastsette skjema) De opplysningspliktige er ikke direkte listet opp i a-opplysningsloven, lovgiver har valgt en teknikk med henvisning til ulike «særlover». Dette innebærer at konkretiseringen av hvem som er opplysningspliktige og opplysningspliktens omfang fremkommer av disse ulike særlovene. Tredje og fjerde ledd gir hjemmel til å gi forskrift om opplysningspliktens omfang og til å fastsette skjema.

11 Nærmere om opplysningsplikten ved ikrafttredelsen
Ligningsloven § 5-2 første ledd skal lyde: Den som selv eller gjennom andre i løpet av en kalendermåned har utbetalt eller ytet fordel som nevnt i dette nummer, skal ukrevet levere opplysninger om alt som er ytet til den enkelte mottaker etter reglene i a-opplysningsloven. Folketrygdloven § 24-2 første ledd skal lyde: Arbeidsgiver skal av eget tiltak beregne arbeidsgiveravgiften etter § 23-2 for hver kalendermåned. Opplysninger om beregnet avgift og grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift for hver kalendermåned skal leveres etter reglene i a-opplysningsloven. Skattebetalingsloven § 5-11 første ledd første punktum skal lyde: Arbeidsgiver skal ukrevet levere opplysninger om forskuddstrekket for hver kalendermåned etter reglene i a-opplysningsloven.

12 Nærmere om opplysningsplikten ved ikrafttredelsen
Folketrygdloven § 25-1 annet ledd, jf. Aa-registerforskriften: Firetimersgrensen avvikles Dagens nedre grense for rapporteringsplikten (§ 25-1 annet ledd annet punktum) Beløpsmessig nedre grense for innrapportering foreslås lagt til grunn som nedre grense for innmeldingsplikten til Aa-registeret «Rent praktisk gjennomføres dette ved at det ikke skjer noen innrapportering av inntekt før beløpsgrensen overskrides, og det som er utbetalt tidligere i inntektsåret, skal tas med i meldingen for den kalendermåned beløpsgrensen overstiges.» «Meldeplikten inntrer først for den måned beløpsgrensen eventuelt overskrides.»

13 A-opplysningsloven § 4. Frist for levering av opplysninger
Opplysninger skal gis av den opplysningspliktige minimum en gang per kalendermåned. Opplysninger om føderåd etter ligningsloven § 5-2 bokstav b kan leveres en gang per år og skal senest leveres samtidig med fristen for å levere opplysninger i januar i året etter inntektsåret. Meldinger etter folketrygdloven § 25-1 andre ledd til arbeidstakerregisteret om inntak av en arbeidstaker og om opphør av et arbeidsforhold skal leveres innen fredag i uken etter at arbeidsforholdet tok til eller opphørte, med mindre det gis dispensasjon i medhold av fjerde ledd i paragrafen her. Departementet kan i forskrift gi regler om fristen for å levere opplysninger, herunder at det kan gjøres unntak fra fristen i tredje ledd. Bestemmelsen i annet ledd om føderåd er foreslått endret i høring om forslag til endringer som følge av ikrafttredelse av a-opplysningsloven. «Skal» er foreslått endret til «kan» slik at føderåd kan innrapporteres etter den månedlige fristen dersom dette er praktisk. I høringen ble fristregelen misforstått og flere pekte på at hvis man feks utbetalte lønn på etterskudd ville man ikke rekke firsten i måneden etter. Det kan derfor presiseres at dersom lønn opptjenes i februar, men betales feks 5. mars skal dette rapporteres inn innen 5. april.

14 Nærmere om når opplysninger skal gis - frister
Utkast til forskrift om fristen: Opplysninger skal gis innen den 5. i måneden etter den måned opplysningene gjelder. «Fredagsfristen» videreføres. Et unntak fra den generelle fristen i a-opplysningsloven. Minimumsopplysninger om selve knytningen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Øvrige opplysninger skal sendes innen 5. i måneden etter «Fredagsfristen innebærer at Type Arbeidsforhold (for eksempel: Ordinær/Maritim), Startdato, og Yrkeskode må rapporteres som et minimum»

15 Nærmere om når opplysninger skal gis –med dispensasjon
Prop. 48 L: Dispensasjonsordningen, herunder tilbaketrekking av dispensasjon mv., foreslås regulert i forskrift i medhold at folketrygdloven § 25-1 fjerde ledd og forslaget til § 4 nytt fjerde ledd i a-opplysningsloven. Fullstendige opplysninger om arbeidsforholdet skal gis innen den 5. i måneden etter den kalendermåned opplysningene gjelder. Starter i arbeidsforholdet 10. januar: opplysninger om arbeidsforholdet innrapporteres innen 5. februar. Får utbetalt lønn 12. februar: opplysninger om inntekter mv., forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, samt opplysninger om arbeidsforholdet, innrapporteres innen 5. mars.

16 A-opplysningsloven § 5. Sted for levering og leveringsmåte
Opplysningene skal leveres elektronisk til den mottakssentralen som Skattedirektoratet fastsetter. Skattedirektoratet kan etter søknad samtykke til papirinnlevering for private arbeidsgivere. Departementet kan i forskrift gi nærmere vilkår for levering, herunder leveringsmåte og format.

17 A-opplysningsloven § 6. Ansvar for fellestjenester og behandlingsansvar
Fellestjenester knyttet til drift og forvaltning av ordningen ivaretas av Skattedirektoratet. Skattedirektoratet er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven for behandling av personopplysninger ved ivaretakelse av fellestjenester etter første ledd. Den behandlingsansvarlige kan bare behandle personopplysningene i den utstrekning som er nødvendig for å ivareta fellestjenestene.

18 A-opplysningsloven § 7. Taushetsplikt ved drift og forvaltning
Enhver som har eller har hatt verv, stilling eller oppdrag knyttet til drift og forvaltning etter § 6, skal hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til opplysninger innsamlet etter § 3. Første ledd er ikke til hinder for at opplysninger utleveres til virksomheter som har tilgang til dem etter § 8. Dersom opplysninger kan innhentes uavhengig av taushetsplikt, skal opplysningene innhentes hos det forvaltningsorgan som etter § 8 har tilgang til opplysningene og som er myndighet på det området opplysningene er innhentet. Når opplysningene er gitt videre til den enkelte etat vil taushetspliktbestemmelsene i de ulike etatene gjelde. Dvs for NAV – arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7 Skatteetaten – ligningsloven § 3-13 SSB – statistikkloven § 2-4

19 A-opplysningsloven § 8. Tilgang til opplysningene
Arbeids- og velferdsetaten skal ha tilgang til opplysningene i registeret i forbindelse med forvaltning av, og beregning av ytelser, og forvaltning av arbeidstakerregisteret etter folketrygdlovgivningen. Skattedirektoratet, skattekontorene og skatteoppkreverne skal ha tilgang til opplysningene i registeret i forbindelse med utligning av skatt og trygdeavgift etter skattelovgivningen og arbeidsgivers beregning og oppgjør av skattetrekk og arbeidsgiveravgift etter skattebetalingsloven og folketrygdloven. Statistisk sentralbyrå skal ha tilgang til opplysningene i registeret i forbindelse med produksjon av statistikk etter statistikklovgivningen. Tilgangen er begrenset til opplysninger som organet har hjemmel i lov til å innhente.

20 A-opplysningsloven § 9. Inntektsmottakers innsynsrett
Inntektsmottaker har innsynsrett i opplysninger om egne forhold som er innsamlet etter denne lov. Retten til innsyn begrenser ikke rett til innsyn etter andre regler. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om innsynsrett.

21 A-opplysningsloven § 10. Tvangsmulkt ved manglende innrapportering
Skattedirektoratet kan ilegge den som ikke innrapporterer alle opplysninger innen fristen i § 4, en daglig løpende tvangsmulkt frem til opplysningene er levert. Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige ganger rettsgebyret. Departementet kan i forskrift gi regler om hvordan den daglige tvangsmulkten skal fastsettes. (Bestemmelser i § 10 annet til sjette ledd, blant annet hjemmel til å gi utfyllende bestemmelser i forskrift)

22 A-opplysningsloven § 11. Overtredelsesgebyr ved for sen innrapportering
Skattedirektoratet kan ilegge den som ikke leverer alle opplysninger innen fristen i § 4, et overtredelsesgebyr. Gebyret kan ikke overstige 15 ganger rettsgebyret. Departementet kan i forskrift gi regler om hvordan gebyret skal fastsettes. Bestemmelsene i § 10 annet til sjette ledd gjelder tilsvarende for overtredelsesgebyr.

23 Forskrift A-opplysningsforskriften Del I – opplysningspliktens omfang
Identifikasjon av opplysningspliktig og inntektsmottakere Opplysninger om innsendelsen Del 2 – frist for levering av opplysninger Innen den 5. i måneden etter, eller neste virkedag dersom fristen faller på lørdag, søndag eller helligdag. Del 3 – sted for levering og leveringsmåte Regulerer forenklet levering Papirlevering Del 4 – tvangsmulkt Dagsats per inntektsmottaker Del 5 – overtredelsesgebyr Dagsats per dag forsinkelsen har vart


Laste ned ppt "Delprosjekt juridisk Om a-ordningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google