Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Egnet bolig for flyktninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Egnet bolig for flyktninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Egnet bolig for flyktninger

2 Bakgrunn for prosjektet
Overskridelse av botiden i kommunale boliger Antatt behov av 130 gjennomgangsboliger Tilgang til 75 gjennomgangsboliger Mangler 55 boliger

3 Mål for prosjektet Skaffe egnet bolig og oppnå kortere botid i kommunale boliger

4 Tiltak i prosjektet Etablere en forsøksordning for leie og kjøp av boliger Innhente og systematisere kunnskap om informasjon - og veiledningsbehov blant flyktninger i boligmarkedet Utarbeide informasjonsmateriell for målgruppen på bakgrunn av innhentet informasjon Kartlegging av kulturelle og strukturelle hindringer i kommunen for flyktninger som ønsker å etablere seg i det private boliger gjennom eie/ leie. Gjøre erfaringer med å skaffe boliger til nye bosettinger på det private markedet

5 Status 14 flyttinger ut av kommunale boliger og inn i private leieforhold 8 flyttinger fra flyktningmottak og inn i private leieforhold Til sammen 22 flyttinger hvor det er gjort avtale med private utleiere

6 Utfordringer Tilgang til private boliger
Flytte ut beboere fra kommunale boliger Bor sentralt Naboer av samme nasjonalitet Bor rimelig

7 Prosessen Avtale mellom utleier og leietaker med kommunen som garantist Arbeidsoppgaver Forestå avtaleinngåelse Sørge for oppsigelse Oppsigelse og bestilling av strømabonnement Internett/Kabel tv Adresseendring Praktiske arbeidsoppgaver i forbindelse med flytting Tilstandsrapport av bolig

8 Etterarbeid Manglende betaling av husleie Reklamasjoner mot huseier

9 Kartleggingsskjema Utarbeidet intervjuskjema
Varighet på botid/Gyldig depositum Planer for framtiden Ønsket boform i framtiden kommunal/privat Kjøp av bolig

10 Intervjuskjema – beboere i kommunale gjennomgangsboliger
Da du ble bosatt i Bodø kommune inngikk du standard leiekontrakt for kommunal bolig, med varighet på 3 år og 1 måned. I den forbindelse har vi noen spørsmål.

11 Leiekontrakt/botid Hvor lenge har du bodd i kommunal bolig?
Hvis botiden er over 3 år. Har du søkt om forlengelse av botiden? Under 1 år Mellom 1 og 2 år Mellom 2 og 3 år Over 3 år Ja nei

12 3 Er du kjent med at botiden i kommunale gjennomgangsboliger er begrenset til 3 år og 1 måned?
Har du fått varsel fra boligkontoret eller annen kommunal etat, skriftlig eller muntlig om utløp av botiden? Ja Nei

13 Vedrørende garanti for depositum
Flyktningkontoret innvilger vanligvis garanti for depositum ved første gangs bosetting av flyktninger i kommunale boliger. Garantien har samme varighet som leieforholdet, dvs. 3 år og 1 måned. Dersom du har bodd i boligen utover avtalt botid vil garantien være ugyldig.

14 Har du fått informasjon fra boligkontoret om utløp av garanti/depositum etter leieforholdets varighet? Har du i dag gyldig garanti eller innbetalt depositum for ditt leieforhold? Ja Nei Ja Nei

15 Planer for framtiden 7 Hvilke tanker har du gjort deg omkring hvor du (og evt. familie) skal bo i framtiden? Ønsker å forlenge botiden i kommunal bolig Ønsker å leie bolig i det private marked Ønsker å kjøpe egen bolig

16 Kjøp av bolig 8 Har du/dere vurdert kjøp av bolig?
9 Hvis nei. Hva er grunnen for at det ikke vurderes kjøp av bolig? Ja Nei Utfyllende kommentar

17 Kjøp av bolig 10 Er du/dere kjent med husbankens ordninger med tanke på kjøp av bolig? 11 Hvis din evne til å betjene gjeld var tilstrekkelig, ville du da vurdert kjøp av bolig? Ja Nei Delvis Ja Nei Hvis nei. Hva er grunnen?

18 12 Føler du at du har tilstrekkelig kunnskap rundt emnet kjøp av bolig?
13 Kunne du tenke deg å delta på et veiledningsmøte/kurs, hvor det ble gitt informasjon rundt dette emnet? Ja Nei

19 14 Hva er din opprinnelige nasjonalitet?
15 Hva er du pr i dag sysselsatt med? jobb introduksjon skole arbeidsledig trygd Hvis du er i jobb, har du fast ansettelse? Ja Nei

20 16 Hva er samlet inntekt for husstanden inklusive barnetrygd?
Hva er din alder? Mann Kvinne  Over 65

21 Oppsummering Positiv erfaring Nødvendighet av et fremtidig tilbud
Økt gjennomstrømming i kommunale boliger Økt bosetting i 2009 Prosjektet virker betryggende for utleier og leietaker Nødvendighet av et fremtidig tilbud Boligformidling innenfor leie Boligformidling innenfor kjøp Bedre kommunal samordning

22 Oppgaver Hvilke tiltak bør settes inn i dette arbeidet?
Hvordan skaffe boliger på det private boligmarked? Hvilke tiltak bør settes inn i dette arbeidet? Hva kan husbanken bidra med?


Laste ned ppt "Egnet bolig for flyktninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google