Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsdepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsdepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsdepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 1 Prop. 130 L (2010–2011): Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre Roar Bergan, Arbeidsdepartementet Pensjonsforum 9. juni 2011

2 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. 2

3 Arbeidsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Mange på trygd … Mottakere av helserelaterte ytelser fra folketrygden. Antall (1000 personer) og prosent av befolkningen (linje) • Høyt nivå – mange på trygd • Nokså stabil andel siden 2003 • Ambisjon: Flere skal ta arbeidsevnen i bruk 3

4 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Velferdsreformene 2015 2001 Pensjonsreformen NAV-reformen Uførereformen 4

5 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Disposisjon: 1.Fra uførepensjon til uføretrygd – Nytt beregningsprinsipp – Nye beregningsregler – Barnetillegg – Unge uføre – Kombinasjon av arbeid og uføretrygd 2.Alderspensjon til uføre 5

6 Arbeidsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Nytt beregningsprinsipp for uføretrygd Dagens regler: • Uførepensjonen kan avhenge av inntekt gjennom hele livet • Egne skatteregler for uførepensjon Nye regler: • Uføretrygden beregnes ut fra inntekten du har når du blir ufør • Uføretrygden skattlegges som lønn 6

7 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Et bedre og enklere system Ny uføretrygd erstatter bortfall av inntekt Beregnes ut fra gjennomsnittlig inntekt i de 3 beste av de 5 siste årene før uførheten 7

8 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Beregning av uføretrygd Uføretrygden skal være 66 prosent av beregningsgrunnlaget – opp til 6 G Minsteytelsen videreføres på dagens nivå etter skatt Uføretrygden skal reguleres med lønnsveksten 8

9 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Dagens uføre beholder sin uføretrygd Nye beregningsregler bare for nye uføre Dagens uførepensjonister skal beholde den ytelsen de har etter skatt … … men de overføres til nye beregningsregler 9

10 Arbeidsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Uføretrygd til dagens uførepensjonister Dagens uførepensjon: • Før skatt: 190 500 kroner • Etter skatt: 177 500 kroner Ny uføretrygd: • Før skatt: 224 500 kroner • Etter skatt: 177 500 kroner 10

11 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Viderefører behovsprøvd barnetillegg • Ikke ektefelletillegg til ny uføretrygd, men overgangsregler • Det behovsprøvde barnetillegget videreføres på dagens nivå • Dagens behovsprøvde barnetillegg er målrettet mot barnefamilier med lav inntekt • Innretningen av barnetillegget vurderes på nytt i tilknytning til behandlingen av Brochmann-utvalgets innstilling, og ses også i lys av Fordelingsutvalgets innstilling 11

12 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Fakta om barnetillegget Barnetillegget er 0,4 G pr. barn (31 686 kroner)Behovsprøvd mot egen og ektefelles inntektRundt 36 000 uføre har barn Rundt 15 000 uføre mottar barnetillegg, og rundt 10 000 mottar uavkortet barnetillegg Gjennomsnittlig barnetillegg er 45 000 kronerUtbetalt barnetillegg var 700 mill. kroner i 2009 12

13 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Unge uføre • Viderefører de høyere ytelsene til unge uføre • Bruttonivå øker for å kompensere for økt skatt • Utformes som en høyere minsteytelse • Forsterket innsats for å få færre nye unge uføre: – Mer kunnskap om årsaker – Samordnet innsats helse-skole-arbeid- aktivitet – Sysselsettingsstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne 13

14 Arbeidsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Arbeid og uføretrygd • Må vente ett år før en kan ha inntekt • Kan tjene 1 G uten at uførepensjonen reduseres • Ved inntekt over 1 G skal uføregraden revurderes – samlet inntekt faller når 1 G passeres • Ingen venteperiode • Fjerner taket på 1 G • Ingen revurdering • Gradvis avkorting 14 Dagens regler:Nye regler:

15 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Gradvis avkorting • Arbeidsinntekt opp til en beløpsgrense på 0,4 G gir ingen reduksjon av uføretrygden • Deretter avkorting med kompensasjonsgraden (66 %) • Bare den delen av arbeidsinntekten som er over 0,4 G gir redusert uføretrygd • Dagens uføre får en beløpsgrense på 60 000 kroner fram til 2019 15

16 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Hvordan avkortingen virker 16

17 Arbeidsdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Samlet inntekt etter skatt 17 Nye uføre. Beløpsgrense 0,4 GDagens uførepensjonister. Beløpsgrense 60 000 kroner Enslig med tidligere, jevn inntekt 5 G, full trygdetid

18 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Mange fordeler med nytt system • Ingen venteperiode på ett år • Ingen terskeleffekt når inntekten blir «for høy» • Enklere og mer rettferdig system, med rimelige resultater • Beholder retten til innvilget uføretrygd • Trygt å satse: Kan få tilbake uføretrygden • Særlig tilpasset variabel arbeidsevne • Prioriterer de som ikke kan jobbe 18

19 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Konsekvenser for tjenestepensjon • Økt brutto ytelse fra folketrygden og økt skatt reduserer verdien av uførepensjon fra tjenestepensjonsordningene • «Offentlig ansattes uføretrygd skal økes så mye at skatteomleggingen ikke fører til redusert kjøpekraft» • «Regjeringen vil invitere organisasjonene til en prosess om utformingen av uføreytelsen i de offentlige ordningene» 19

20 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Disposisjon: 1.Fra uførepensjon til uføretrygd 2.Alderspensjon til uføre – Opptjening og uttak – Levealdersjustering 20

21 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Regler for alderspensjon til uføre • Dagens alderspensjonister som tidligere har mottatt uførepensjon, berøres ikke • Uføre skal hvert år tjene opp pensjons- rettigheter som om de var i jobb • Uføre skal gå over på alderspensjon ved fylte 67 år • Uføre skal tjene opp pensjonsrettigheter i ny opptjeningsmodell til 62 år – som i ny AFP 21

22 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Levealdersjustering: balansert løsning 22

23 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Midlertidig skjermingsordning • Må observere arbeidsføres tilpasning før det kan etableres en skjermingsordning • Vurdere utforming av skjermingsordning i 2018 • Levealdersjusteringen virker fra 2011 • Foreslår midlertidig ordning fram til 2018 for årskullene 1944–1951: • Ordningen innebærer at uføre født i årene 1944–1951 skjermes for om lag halvparten av virkningen av levealdersjustering 23

24 Arbeidsdepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 24 En trygg og mer fleksibel uføretrygd


Laste ned ppt "Arbeidsdepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google