Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skattlegging av forsvarets personell i Europa

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skattlegging av forsvarets personell i Europa"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skattlegging av forsvarets personell i Europa
Juridisk rådgiver Lene M. Ringså Seniorrådgiver Bente E. Bøgestub Oslo likningskontor april 2005

2 Skattemessig bosted Skatteloven § ledd – hjemmel for norsk beskatning Utsendt utenrikstjenestemann som oppholder seg utenlands i norsk statstjeneste, og regulativlønnet kontorfunksjonær ved utenriksstasjon, anses bosatt i utlandet Det samme gjelder for arbeidstager som tjenestegjør i Atlanterhavspaktens organisasjon med fast tjenestested i utlandet Anses ikke bosatt i Norge etter sktl. § ledd – det får følger for øvrig beskatning og rett til fradrag

3 Begrenset skatteplikt til Norge
Skatteloven § ledd jf § ledd Lønn fra den norske stat for arbeid utført i utlandet Kun fellesskatt til staten (statsskatt), fritak for skatt til kommune og fylkeskommune Toppskatt der dette er aktuelt, SSV § ledd Trygdeavgift Ligningssted: Oslo likningskontor

4 Begrenset skatteplikt til Norge, forts.
Skattesatser: Inntektsskatt: 2004 : : fellesskatt 12,2 % - fellesskatt 11,8 % toppskatt : 13,5 %/19,5 % - toppskatt 12 %/15,5 % klasse 1 over / klasse 1 over / klasse 2 over / klasse 2 over / Formuesskatt: 2004 : : statsskatt 0,2 %/0,4 % - statsskatt 0,2 %/0,4 % klasse 0/1 – 120’-540’/540’- - klasse 0/1 – 151’-540’/540’ - kommuneskatt 0,7 % over 120’ - kommuneskatt 0,7 % over 151’

5 Begrenset skatteplikt til Norge
Hjemmel for norsk beskatning – skatteloven § 2-3 Fast eiendom Formues- og inntektsbeskatning Næring/virksomhet Ordinær skattlegging Lønn for arbeid utført i Norge Både kommune/fylkeskommuneskatt og fellesskatt Gevinst ved salg av aksjer 5-års regelen Begrensninger i en evt. skatteavtale? Unntak for utsendte tjenestemenn – ikke bosatte ihht. Skatteavtalen i oppholdslandet

6 Klassefastsettelse/Personfradrag
Skatteklasse tilsvarende som for personer bosatt i Norge 2004 : : Skatteklasse 1 : Skatteklasse 1 : Skatteklasse 2 : Skatteklasse 2 : Dersom ektefelle har inntekt under personfradraget lignes ektefellene sammen i klasse 2 – og deler personfradraget Klasse 0 ved begrenset skatteplikt Eks. inntekt av fast eiendom

7 Skattemessig bosted for ektefelle
Anses for skattemessig bosatt i Norge Globalskatteplikt, skatteloven § ledd All formue og all inntekt i Norge og i utlandet Fullt personfradrag (klasse 1) Regler for begrensning av norsk inntektsskatt: Ettårs-regel : ny tolkning Ikke lenger fullt opphør av skatteplikt Skattenedsettelse, vilkår om 12-mnd. sammenhengende arbeidsopphold Fireårs-regel : opphevet f.o.m. 2004 Kreditfradrag for betalt skatt i utlandet/fordeling med progresjonsforbehold

8 Skattemessig bosted ektefelle, forts.
Ikke begrensning av fradragsmuligheter Gjeld og gjeldsrenter Hele året ute Ektefeller lignes hver for seg

9 Fast eiendom Skatteloven § 2-3 1. ledd bokstav a Prosentligning
”(…) formue i og inntekt av fast eiendom (…)” Prosentligning bortfaller fra inntektsåret 2005 Formuesbeskatning Ved utleie beskattes man for nettoinntekt (direkteligning) Levere RF-skjema 1189 Gjeldsrenter skal ikke føres i skjema Hjemreiser i forb.m. utleie – fradrag for kostnader, men utgifter må redegjøres for Vedlikeholdskostnader – konkret vurdering, avgrense mot påkostning Avskrivning av innbo (korttidsutleie) 15 %

10 Fast eiendom, forts. Ekstraordinær skade Salg av fast eiendom
for eksempel naturskade eller konstruksjonsfeil bortfaller fra inntektsåret 2005 Salg av fast eiendom Krav til bo - og eiertid (1 av de siste 2 år) Unntak – brukshindring Beskattes for netto gevinst/fradrag for netto tap 28 % Fordeling mellom ektefeller? Mest lønnsomt å overføre postene vedr. bolig til ”hjemmehørende”ektefelle

11 Gjeld og gjeldsrenter Kan kun kreve fradrag for gjeld og gjeldsrenter tatt opp i forbindelse med fast eiendom/næringsvirksomhet i Norge Boliggjeld kan fordeles fritt mellom ektefellene Skattyter må selv fordele gjeld/gjeldsrenter Ansvar for egen skatteplanlegging Personlig gjeld kan ikke overføres Eks. gjeld til lånekassen/forbrukslån Ut/innreiseår : fradrag for gjeldsrenter fordeles etter antall måneder i Norge (12-deler), ellers i uteinntekten

12 Merutgifter Godtgjørelse fra arbeidsgiver som skal dekke merutgifter i forbindelse med arbeidsoppholdet i utlandet Godtgjørelsen/merutgiftene sees på under ett Kan ikke dele opp godtgjørelsen i forhold til de enkelte merutgiftene (for eksempel hjemreiser) Ved beregning av ”underskudd” på mottatt godtgjørelse, så vurderes hele godtgjørelsen samlet, i forhold til totale merutgifter Kan ikke ha undersudd på én merutgift og overskudd på en annen

13 Merutgifter, forts. Eksempel:
Skattyter får dekket 4 hjemreiser av arbeidsgiver, men foretar totalt 7 hjemreiser i løpet av året Han kan ikke da kreve ekstra fradrag for de 3 hjemreisene han har foretatt og hevde at disse ikke er dekket av arbeidsgiver Sees i sammenheng med total mottatt godtgjørelse Dersom totale merutgifter overstiger mottatt godtgjørelse kan det kreves fradrag for underskudd Ved fradrag for underskudd må alle merutgifter dokumenteres

14 Diverse fradrag Utgifter til etterutdanning
Utdanningen må være relevant i nåværende arbeidsforhold Fradrag for utgifter til å holde vedlike sin utdanning og/eller til å holde seg à jour med utviklingen i faget Konkret vurdering Utgifter som ikke anses fradragsberettiget: Særfradrag for sykdom Foreldrefradrag Gaver til frivillige organisasjoner/forskning Gjeldsrenter i utlandet Reisefradrag

15 Salg av aksjer/Aksjeutbytte
Gevinst ved salg av aksjer er skattepliktig til Norge i inntil 5 år etter utflytting, skatteloven § ledd Tilsvarende fradrag for tap 28 % Aksjeutbytte er skattepliktig til Norge som kildestat, skatteloven § ledd bokstav c Skattesats 25 % (statsskattevedtaket) Begrenses gjennom skatteavtale? Utsendte tjenestemenn kan ikke anses bosatt i et annet land etter evt. skatteavtale – begrensninger (Wienkonvensjonen) Følgelig ikke begrenset til 15 % kildeskatt Ikke formuesbeskatning av aksjer RF 1089/1061

16 Formue Overføring av formue mellom ektefeller må faktisk ha funnet sted, ikke kun i forhold til skattleggingen Eks. overføring av bankinnskudd må gjennomføres – ikke kun på ”selvangivelsen” Renteinntekter kan ikke overføres mellom ektefeller

17 Tilleggsskatt Alminnelig opplysningsplikt om alle inntekter og all formue, ligningsloven § 4-1 Objektive vilkår for ileggelse av tilleggsskatt, ligningsloven § 10-2 Satser for tilleggsskatt 30 % av unndratt skatt 15 % av unndratt skatt - når opplysningene er innberettet av arbeidsgiver Bortfall av tilleggsskatt, ligningsloven § 10-3 bokstav b unnskyldelige grunner sykdom ”annen årsak som ikke kan legges ham til last”

18 Tilleggsskatt, forts. Uoppgitt inntekt Usikkerhet vedr. total inntekt
feil i lønns- og trekkoppgaver flere lønns- og trekkoppgaver Usikkerhet vedr. total inntekt kontakt arbeidsgiver eget ansvar for å oppgi brutto inntekt gjør evt. ligningskontoret oppmerksomme på usikkerhet Fritar ikke for tilleggsskatt at arbeidsgiver foretar feilinnberetninger

19 Diverse Poster oppført på den forhåndsutfylte selvangivelsen som ikke er skattepliktige må strykes av den enkelte Øvrige korrigeringer må foretas av den enkelte - direkte på selvangivelsen Ut/hjemreise i løpet av inntektsåret kapitalinntekter/fradrag fordeles etter antall 12-deler i Norge annen fordeling må dokumenteres inn/ut-måned skattlegges fullt ut

20 Diverse, forts. Hva lønner seg for ektefellene vedr. fordeling av inntekter/fradrag formue/gjeld? Det vil alltid lønne seg å føre disse postene på ”hjemmehørende” ektefelle Dersom ”hjemmehørende” ektefelle har negativ inntekt til fremføring må dette spesifikt kreves overført til annen ektefelle, ellers vil dette bli fremført til neste år Det vil lønnes seg å fremføre underskudd til neste år Fradrag i både kommune/fylkesskatt og statsskatt


Laste ned ppt "Skattlegging av forsvarets personell i Europa"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google