Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Husbankens arbeid mot bostedsløshet Kriminalomsorgen Overgangsboligsamling Stavanger 13. – 14. mars 2006 Geir Barvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Husbankens arbeid mot bostedsløshet Kriminalomsorgen Overgangsboligsamling Stavanger 13. – 14. mars 2006 Geir Barvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Husbankens arbeid mot bostedsløshet Kriminalomsorgen Overgangsboligsamling Stavanger 13. – 14. mars 2006 Geir Barvik

2 Side 2 Regjeringens visjon F Alle skal bo trygt og godt.

3 Side 3 Alle skal bo F Du skal ha tilbud om bolig – selv om du har dårlig økonomi – selv om du ikke er behandlingsmotivert – selv om du ikke er symptomfri – selv om du ikke er rusfri F Bolig skal ikke være en belønning F Bolig er en menneskerett

4 Side 4 Husbanken og bostedsløshet F Husbanken skal koordinere og samordne den statlige satsning mot bostedsløshet F 2001 – 2004 Prosjekt bostedsløse – 7 store byer F 2005 – 2007 På vei til egen bolig. – Nasjonal strategi

5 Side 5 Prosjekt bostedsløse 2001 -2004 F 33 botiltak med til sammen 412 leietakere ved prosjektavslutning F 150 leietakere i tillegg etter prosjektavslutning. F Fokusering gir ny holdning til bostedsløshet F Tverrfaglighet hjelper F Tildeling av bolig med systematisk oppfølging har positiv effekt på tidligere bostedsløses livskvalitet. ”det går bedre enn en skulle tro”

6 Side 6 Erfaring om bostabilitet F Bokollektiver – Melder om til dels store problemer F Selvstendige boliger – OK enten de er samlokalisert eller ikke. F Husordensregler fungerer – Alle skjønner at de må ta hensyn F Krav til rusfrihet eller ny livsførsel – Stor gjennomgang - ledige boliger

7 Side 7 På vei til egen bolig F 4 departementer F Husbanken koordinerer, SHDIR og fylkesmenn deltar F Statlige føringer – statlige midler F Fora – Kontaktutvalg med storbyene – Regionale kontaktfora – Kommunenettverk for erfarings- og idèutveksling F Lokalt tverrfaglig samarbeid Bolig, helse og sosial, namsmenn, kriminalomsorg, helseforetak, frivillige organisasjoner, UDI m.fl

8 Side 8 Hovedmål i strategien F Motvirke at folk blir bostedsløse F Bidra til god kvalitet ved døgnovernatting F Bidra til at bostedsløse raskt får tilbud om varig bolig

9 Side 9 Resultatmål 2005 - 2007 F 50% reduksjon begjæring om utkastelser F 30% reduksjon i antall utkastelser F Varige bo-løsninger ved utskrivning eller løslatelse. F Kvalitetsavtaler for døgnovernatting F Max 3 måneder i midlertidige botilbud

10 Side 10 Husbanken og strategien F Husbanken skal koordinere og samordne På vei til egen bolig F Samarbeidsfora – Kommunenettverk – Regionale kontaktfora – Kontaktutvalg for storbyene – Regionale referansegrupper F Pådriverfunksjon

11 Side 11 Jobben gjøres i kommunene F Statlige organer skal – Støtte opp under kommunenes arbeid og opptre samlet – Stimulere til utvikling av tjenester – Bidra til erfaringsformidling F Kommunen er hovedaktør – Forpliktelser etter sosialtjenesteloven

12 Side 12 Nye aktører. F Landets namsmenn F De som begjærer utkastelser: – finansinstitusjoner – utleiere – borettslag F Helseforetak – psykiatri/rusbehandling F Kriminalomsorg - fengsler F Frivillige organisasjoner

13 Side 13 Regionale kontaktfora F Deltakere – Husbanken - Fylkesmannen - Kriminalomsorgen - Namsmannsembedene - Helseforetakene - UDI – KS og storkommuner F Husbanken tilrettelegger og har ansvar for gjennomføring F Sikre fremdrift og utvikling F Regionale seminarer

14 Side 14 Kontaktutvalg for storbyene F Prosjektkommunene i Prosjekt bostedsløse F Fire departementer, Shdir, Helsetilsynet og Husbanken F KRD tilrettelegger og koordinerer F Følge utviklingen F Koordinere FOU arbeid F Sammenstille innspill fra frivillige og brukerorganisasjoner F Innspill til regelverkendringer F Erfaringsutveksling

15 Side 15 Kommunenettverk F Husbanken leder regionale nettverk med til sammen 115 kommuner F Ide og erfaringsutveksling F Mål- Utvikle egen praksis

16 Side 16 Samarbeidsavtaler F Regjeringen – KS – Avtale om tiltak for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. F Justisdepartementet – KS – Avtale om bosetting ved løslatelse fra fengsel F Kriminalomsorg – kommune – Mønsteravtale for boligsosialt arbeid F Avtalene fins på www.husbanken.no/bostedslose www.husbanken.no/bostedslose

17 Side 17 Løslatelser til bostedsløshet… F FAFO: 6000 løslatelser fra fengsler årlig; minst tre av ti er bostedsløse ved utskrivning (FAFO 2004 ”Levekår blant innsatte”) F Byggforsk 2004: 22 % av alle bostedsløse i Norge kommer fra institusjon eller fengsel (Byggforsk 2004 ”Bostedsløse i Norge”)

18 Side 18 Resultater i På vei til egen bolig. F Utkastelser og begjæring om utkastelser redusert med 22 hhv 19 % fra 2004 til 2005 F 2500 husstander mottar bo-oppfølging innen strategien F 105 kommuner har tiltak eller prosjekter innen strategien. F 115 deltar i kommunenettverk

19 Side 19 Rana kommune -Statens tiltakspris for bostedsløse F Hadde kartlegging og mål F Plan under utarbeidelse 2003 F Deltok i erfaringskonferanse F Brukte andres erfaringer F Etablerte et helhetlig tilbud til bostedsløse – Oppfølging tilpasset brukergruppen – Variert boligtilbud eie/leie – Husbankens virkemidler

20 Side 20 F www.husbanken.no www.husbanken.no


Laste ned ppt "Side 1 Husbankens arbeid mot bostedsløshet Kriminalomsorgen Overgangsboligsamling Stavanger 13. – 14. mars 2006 Geir Barvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google