Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. NOU ”Rom for alle” - hva nå? Mariann Jodis Blomli, fagdirektør KBL-konferansen Lillehammer 22.mai 2012

2 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Boligutvalget  Bolig gir mer velferd  Et boligsosialt løft i kommunene  Boligeie for flere vanskeligstilte  Et mer velfungerende leiemarkedet

3 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet? • 150 000 personer Reaksjoner: • Mange positive til utvalgets analyse Flere grupper bør inkluderes • ”Ikke rom for alle” 3 Colourbox

4 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Høringen • KRD ba om synspunkter på NOUens analyser, vurderinger og tiltak • 111 uttalelser fra 114 instanser 4

5 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Generelt fra høringen I 5 ”…en god og viktig utredning. Basert på foretatte analyser og grundige drøftelser, gir den en omfattende og grundig gjennomgang av det boligsosiale arbeidet og hvordan dette kan innrettes i kommende år.” (Malvik)

6 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Generelt fra høringen II ”Arbeids- og velferdsdirektoratet vil gi honnør til utvalget for deres gode arbeid. NOU 2011:15 er….. den første offentlige utredningen dedikert vanskeligstilte på boligmarkedet, og den gir en godt generelt bilde av dagens situasjon og aktuelle utfordringer.” 6

7 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Generelt fra høringen III ”Rådmannen roser boligutvalget for en grundig gjennomgang med mange gode forslag og tiltak til fremtidens boligpolitikk” (Porsgrunn) 7

8 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Generelt fra høringen IV Mandatet for snevert: • Skatt holdt utenom ”Mandatet blir nok en gang et uttrykk for en fraværende vilje til å endre på et boligmarked som i all vesentlighet styres av økonomiske interesser” (Kirkens Bymisjon) 8 Colourbox

9 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Generelt fra høringen IV Mandatet for snevert: • Skatt holdt utenom • Generell boligpolitikk/boligbygging ikke med • Kommunenes økonomiske rammer må bedres • Distriktene, boligkvalitet, arkitektur, områdesatsing 9

10 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Eierlinja Utvalget: flere vanskeligstilte bør få mulighet til å eie bolig, men kan være særlig utsatt for risiko • Mange gir sin generelle støtte til forslaget om å styrke eierlinja. • Få er direkte negative • Relevant for: utviklingshemmede, personer med funksjonsnedsettelser, omsorgstjenestemottakere i kommunal bolig, flyktninger 10

11 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Det private leiemarkedet • Et marked med store utfordringer • Studenter konkurrerer ut svake grupper • Ikke gitt at inngrep i det private markedet er mest hensiktsmessig 11

12 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Det privat leiemarkedet HTU understreker at leiemarkedet fungerer rimelig godt. De mener man skal være varsom med å gjøre store endringer i rammebetingelsene uten at dette er tilstrekkelig utredet. De er enige i at et marked med flere profesjonelle utleiere ville vært enklere å regulere. Forbrukerrådet mener leiemarkedet er umodent og utilstrekkelig, og er kritisk til en situasjon der flere og flere investerer i enkeltboliger som utleieobjekter. 12

13 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Det private leiemarkedet • 25 støtter forslaget om en utredning av utleie med sosiale formål • 32 støtter forslaget om flere studentboliger Enkelte mener forslaget ikke går langt nok • 19 støtter en utvidelse av HTU • 22 støtter forslaget om en styrket leieboerorganisering 13

14 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Kommunal utleie 14 Colourbox

15 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Kommunal utleie – utvalgets forslag • 2 500 flere egnede boliger til rus/psykiske lidelser/dobbeltdiagnoser – kan bare lykkes med et tilstrekkelig tjenestetilbud • Husbanken stille vilkår om kommunalt vedlikehold ved tildeling av utleieboligtilskudd • Forlenget nedbetalingstid på tilskuddet • Forvaltningsskole og veileder 15

16 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Samlokaliserte boliger Utvalget • Ikke problematisk i seg selv, men problematisk dersom den enkelte mangler valgmuligheter. Høringen • 14 høringsinstanser er kritiske til utviklingen av samlokaliserte boliger og bofellesskap. Flere, herunder Husbanken, støtter utvalgets vurdering. Enkelte instanser mener at utvalget ikke går langt nok i sin kritikk. 16

17 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Arbeidet med bostedsløshet • Utviklingen de siste ti årene har vært positiv • Men står overfor store utfordringer Utvalget • en samordnet innsats for unge • klare nasjonale mål • bolig må ses i sammenheng med spesialisthelsetjenestens behandling og kriminalomsorg. • Høringsinstansene positive til utvalgets vurderinger 17

18 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Rollefordelingen stat og kommune Utvalgets vurdering • Dersom kommunene skal være i stand til å løse sin boligpolitiske oppgave, forutsetter det bidrag fra staten. • Føringer og initiativ som berører det boligsosiale arbeidet, krever en sterkere koordinering og oppmerksomhet fra statens side. • Husbankens rolle som kommunenes støttespiller må forsterkes og videreutvikles. 18

19 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Lovfesting av ansvar og rett? Utvalget • Ny §3-7 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester • Endringer i §27 i Lov om sosiale tjenester i NAV 19 Colourbox

20 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Lovfeste det kommunale ansvaret for å skaffe bolig • 30 høringsinstanser støtter tilrådning om ny paragraf 3-7 Hjelp til å skaffe bolig. • 6 av disse er kommuner, 19 er organisasjoner og seks er statlige aktører (Husbanken, BLD, BUFetat, IMDi, Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Hed mark). 20

21 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Rett til nødvendig bistand til et forsvarlig botilbud • 19 instanser støtter forslaget, 4 kommuner, 12 organisasjoner og 3 statlige aktører. • 22 går i mot forslaget, herunder 17 kommuner, 3 organisasjoner og 2 statlige aktører (deriblant Husbanken). 21

22 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 22 Colourbox

23 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 23 Colourbox

24 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Ny boligmelding • Legges fram tidlig 2013 • Hørings-/innspillsmøter • Høringsuttalelsene • Utredninger • Boligblogg 24


Laste ned ppt "Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google