Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er vi rusfaglig klar for samhandlingsreformen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er vi rusfaglig klar for samhandlingsreformen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Er vi rusfaglig klar for samhandlingsreformen?
Reidar Hole, leder Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus-Midt)

2 Lovverket er nå gjeldene
…også rusfaglig!

3 Agenda Hva innebærer reformen?
Hvilke konsekvenser har dette rusfaglig? Hva gjør vi i Midt-Norge?

4 Hva er Gi helsetjenesten ny retning Bedre for brukere/pasienter
Tidlig innsats framfor sen innsats Flytte tjenester nærmere der folk bor Samle spesialiserte fagmiljøer Bedre samhandling Utnytte ressursene bedre

5 Hva betyr det for folk flest?
Mer fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid i nærmiljøet Kosthold, aktivitet, rusmiddelvaner, trivsel, andre sentrale områder Lettere å få hjelp lokalt, men også bedre spesialisert hjelp Mer bistand til koordinering av behandling og oppfølging Bedre oppfølging av personer med kroniske lidelser (herunder vedvarende avhengighet)

6 Lovmessige virkemidler
Ny folkehelselov Ny helse- og omsorgstjenestelov Endringer i en rekke andre lover

7 Økonomi (2012) Over 5 milliarder kroner foreslås flyttet fra staten til kommunene Over 4 av disse skal brukes av kommunene for å betale sin del av sykehusregningen Ca 0,5 skal brukes til utskrivningsklare pasienter Ca 0,3 til akutte døgntilbud (innfasing til 2015)

8 Folkehelseloven - formålet
”…Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.” Hovedgrep: Folkehelse løftes inn i kommunenes midte

9 Folkehelseloven - aktørene
Kommune Fylkeskommune Nasjonale helsemyndigheter Fylkesmannen Helsedirektoratet Kompetansesentrene Rus (rusfaglig) Folkehelseinstituttet

10 § 24 annet ledd ”… Helsedirektoratet skal gi kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og andre statlige institusjoner, helsepersonell og befolkningen informasjon, råd og veiledning om strategier og tiltak i folkehelsearbeidet.”

11 Essensen (også rusfaglig)
”…Den nye folkehelseloven innebærer at kommunene skal identifisere sine folkehelse-utfordringer, fastsette mål og strategier og – ikke minst - iverksette nødvendige tiltak.” Avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen i avdeling for lokalt folkehelsearbeid i Helsedirektoratet, Rusfag nr

12 Erstatter Sosialtjeneste-loven Kommunehelse-tjenesteloven

13 Kommunen har ”sørge for” ansvar for alle med hjelpebehov
”… Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.

14 Samarbeidsavtaler mellom kommune og spesialisthelsetj. (kap. 6)
Samarbeidsavtaler lovreguleres - også på rusområdet (overordnede avtaler) (tjenesteavtaler)

15 Innhold i avtalene, bl.a.:
Innleggelse, utskrivning, koordinering, ø-hjelp Kunnskapsoverføring, informasjons-utveksling, faglige nettverk, hospitering Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Samarbeid om forebygging

16 Status i Midt-Norge 84 kommuner samler seg i 15 kommuneregioner
Helse Midt-Norge har intensjonsavtale med KS-Midt Helseforetakene og KS utarbeider avtalene i disse dager Også Rusbehandling Midt-Norge.

17 Individuell plan (kap. 7)
”…Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter loven her og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres.”

18 Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige (kap. 10)
Tidligere bestemmelser (§§ 6-2, 6-2a, 6-3 i LOST) videreføres i dette kapitlet (§§ 10-2, 10-3, 10-4).

19 Vår invitasjon til pasientene (fortsatt…)
Utforske rusfrihet (og normalisering) gjennom et forpliktende samarbeid med sikte på å mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Tro fra Behandlere (1. og 2. linja) Pasient som vil (ambivalens er normalt) Tilbud som kan muliggjøre dette (1. linja og 2. linjas tilbud til sammen)

20 Avslutning Samhandlingsreformen innebærer betydelig endringer!
Også rusfaglig! Stort behov for god rusfaglig implementering og kompetansebygging framover! Hva gjør vi i Midt-Norge? Vi prøver å være proaktive, og videreutvikle i tråd med reformen.

21 Midt-Norge Ca 675 000 innbyggere Ca 14 % av Norges befolkning
84 kommuner, 3 fylker = TSB tilbud = KoRus-Midt Ca pasienter løpende, under 10 % i døgn Viktig å skille mellom tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og behandling f.eks i somatiske avdelinger av personer med ruslidelser som bidiagnose. Dobbeldiagnosepasienter rus-psykiatri skal behandles i PH. Somatiske følgeskader skal behandles i somatikken LMS Rus Forskning og Utvikling Opplæring

22 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Er vi rusfaglig klar for samhandlingsreformen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google