Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunen og samhandling - utfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunen og samhandling - utfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunen og samhandling - utfordringer
Arbeidsseminar i Helsedirektoratet 10. november 2009 Kommunaldirektør Tor Åm

2 Ansvar for individrettede tjenester
Helse Omsorg Bolig Økonomi Kultur/ fritid Arbeid Utdanning Familie/ oppvekst Egen mestring/ privat nettverk Helseforetak Kommune NAV Fylkeskommune

3 Kontaktflate sykehus og kommune
> innlegges hvert år på St.Olav fra Trondheim Bare 12 % legges inn av fastlegen 94 % av alle innleggelser på med.avd. er Ø.Hj. Det er 64 innleggelser per 100 personer over 80 år pr år Årlig er det innleggelser av personer 80+ fra Trondheim Gjennomsnittlig liggetid ved somatiske sykehus redusert fra 7,5 til 4,8 døgn på 20 år – videre utvikling? Det er faglig godt dokumentert at dagens innleggelser er nødvendige! Allikevel; Innleggelses-rater og utskrivningsmuligheter kan påvirkes!

4 Hvordan påvirke samhandlingen
Juridiske krav Lover eller forskrifter som pålegger rett adferd Økonomiske incentiv Økonomiske stimuli for å sikre rett adferd Faglige krav Faglige normer; hva kreves, hva er godt nok Krav til koordinering Organisering Behandlingskjeder; beskrive hvem som gjør hva når Arena for dialog; legge til rette for rett adferd Tilrettelegging for koordinering Kulturbygging Planlagte grep for å bygge holdninger

5 Behandlingskjeder gir resultat; Samhandling nytter!!
Tiltak; Slagbehandlingskjeden i Trondheim (Indredavik) Akutt syke eldre med mange sykdommer (Saltveit) Intermediæravdeling (Garåsen) Dokumentert effekt; Redusert dødelighet Færre reinnleggelser Redusert behov for hjelp i hjemmet Flere klarer seg selv

6 Organisering for samarbeid
Interne, kommunale tjenester Eksterne tjenester Helse- og velferdskontor; Mottak Vurdering Vedtak om tjenester Koordinering Evaluere effekt Forpliktende samarbeidsavtaler Somatikk, psykiatri, politi, fengsel, frivillige lag og organisasjoner, den norske kirke, Nav-organisasjonen, ……

7 Ny organisering, nye muligheter
Offentlig servicekontor HV-kontor OV-kontor NAV- kontor Felles mottak

8 Kulturbygging for samhandling
Samhandling som strategi – ikke for å være høflig Brukerinnflytelse – sikrer fokus på det som er viktig Felles behovsanalyser –felles oppfatning av utfordringer Felles planer for å løse felles utfordringer Felles kompetansebygging Flyt-stillinger Avvikssystem – felles læring av feil, problem, uenighet Fokus på å bygge hverandre gode; Mediestrategi Hvordan snakker vi om hverandre Legge til rette for å bygge gjensidig respekt og likeverd Kulturbyggingen er ikke noe du blir ferdig med!

9 1) Faglige utfordringer; Helsetrappa
Spesialist- helsetjeneste Fastlegeordning Hjemmetjeneste Øvrige helse- og omsorgstjenester Intermediær- tilbud Forebygging & helsefremmende arbeid

10 Utfordringer i helsetrappa
Kompetanse Stimulere til forskning på tilbud og tjenester både i 1. linje, 2. linje, organisering og samhandlingen Tiltak må bygges på kost/nytte-vurderinger Helsefremmende og forebyggende arbeid Prioritet nr. 1! Helse og omsorgstjenester på 1. linjenivå Fokus på tiltak som demper presset på innleggelser og øker muligheten for å ta pasienter raskt ut fra sykehus Intermediærtilbud; Sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet Spesialisthelsetjenesten; Utormes som en del av et samlet tilbud Stikkord for utforming; frekvens, lokalisering, kompetanse

11 2) Juridiske/ avtalemessige utfordringer
Styring med fastleger og fysioterapeuter m. avtale Det offentlige må kunne stille krav til kvalitet, samhandling og prioritering Krav til oversikt over risikogrupper og oppfølging av disse Vi må sikre nært samarbeid mellom de ulike aktørene i helsetjenesten horisontalt og vertikalt Nasjonale kvalitetsmål/ standarder og indikatorer for kvalitet Vi trenger modige politikere som tør si hva som er ”godt nok”

12 3) Økonomiske utfordringer
Den som har utgiftene må også få ”gevinsten” Hvordan? Finansiering av tilbud mellom 1. og 2. linje må komme på plass Finansiering kan knyttes til krav om forpliktende samarbeidsavtaler Vi må få på plass interkommunale tilbud for å sikre gode behandlingskjeder mellom nivåene Kommunal medfinansiering 20% av alle innleggelser? 50% på utvalgte grupper? 100%? Pukkel-penger? Penger til å bygge opp alternativ før effekten kommer e

13 4) Organisatoriske utfordringer
Staten Lov Forskrift Øremerking KS Styrings- dokument 4 regionale helseforetak 430 kommuner av ulik størrelse, organisering, politisk styre… ?

14 Organisering for samhandling og likeverd
Staten Styrings- dokument Standarder Lov Forskrift Øremerking Standarder 4 regionale helseforetak Fagråd (adm + politisk) for 430 kommuner

15 Samhandlingsreformen – quo vadis?
15


Laste ned ppt "Kommunen og samhandling - utfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google