Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Joachim Bjerkvik 5.5.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Joachim Bjerkvik 5.5.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Joachim Bjerkvik

2 Der Ungdommen Er Et bo- og nærmiljøtiltak i Bergen kommune.
Helsedirektoratet ”Tillitspersonforsøket” Husbanken ”Tett oppfølging i egen bolig”

3 Objektmål DUE-tiltaket skal i samarbeid med barnevernstjenesten og sosialtjenesten bidra gi utsatt ungdom et helhetlig, sammenhengende, fleksibelt og tilgjengelig tilbud om oppfølging i eget nærmiljø.

4 Effektmål knyttet til målgruppen
Bidra til økt sosial inkludering og livsmestring for den enkelte Forebygge institusjonsopphold eller redusere lengden på oppholdet gjennom ressursmobilisering og oppfølging i hjem og nærmiljø. Sikre gode overganger mellom tjenestesteder. Sikre kvalifisering til utdanning og arbeidsliv gjennom tett individuell oppfølging og utforming av tiltak. Sikre at flere får utarbeidet en individuell plan som benyttes som et aktivt verktøy i samhandlingen mellom bruker og tjenesteyter. Redusere antall ungdommer i midlertidige botilbud.

5 Ordningen består av: En ansvarlig tjenesteyter (koordinator)
Med ansvar for oppfølging av tjenestemottaker En kartlegging av brukerens mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder Et plandokument Utarbeides i et samarbeid med bruker på tvers av sektor, etat og nivå bør kontinuerlig evalueres og revideres KISS

6 Effektmål knyttet til lokal fagutvikling, organisering og økonomi:
Styrke tjenestetilbudet til vanskeligstilt ungdom i Bergen kommune Styrke kommunens forutsetning for å møte målgruppen gjennom å utvikle og styrke kompetansen og utvikle kvalitetssystemer. Videreutvikle og etablere samarbeidstiltak og samarbeidsformer på tvers av tjenestesteder og fremme hensiktsmessige måter å organisere arbeidet på. Bidra til å sikre gode overganger fra institusjoner/hjem til egen bolig. Bidra til fag- og kunnskapsutvikling, samt bidra til formidling og forankring av kunnskap i kommunene. Videreutvikle metodisk tilnærming gjennom bruk av koordinatorer og tillitspersoner. Utprøving av alternative metoder for å fremskaffe egnede boliger til målgruppen.

7 Målgruppe: Ungdom mellom 16 og 25 år der et eller flere av følgende kriterier er oppfylt: Står i fare for å utvikle problematikk som kvalifiserer til plassering i institusjon Behov for behandlingsoppstart Trenger videre oppfølging etter endt opphold i institusjon eller fengsel. Mangler bolig og/eller aktivitetstilbud på dagtid Befinner seg i en overgang mellom barnevernet og sosialtjenesten

8 En bruker – Mange rundt... Nav Arbeid Nav Sosiale tjenester Nav Trygd
Pårørende PUT Nettverk LAR Politi og fengsel Skole Barnevern Fastlege

9 Arbeidsmodell: Det etableres et prosjekt rundt hver ungdom
Ledes av ungdomskoordinator Matching God tilgjengelighet Prosjektet baseres på systematisk arbeid ut fra tiltaksplan / individuell plan og systematisk bruk av ansvarsgrupper

10 Metodisk tilnærming Eklektisk tilnærming
Kan bistå en differensiert målgruppe Sosial kompetanse grunnleggende sosial ferdigheter mestringsopplevelser handlingskompetanse Arbeidsallianse

11 Arbeidsalliansen En god relasjon Avklarte Målsettinger
Avklart oppgavefordeling Handling innenfor tidsramme SSS = Små Sikre Suksesser

12 Koordinators ansvarsområder:
Koordinere tiltak Alliansebygging, tett kontakt med ungdom I samarbeid med ungdom og innsøkende instans utarbeide tiltaksplan/individuell plan Måloppnåelse jfr. tiltaksplan/individuell plan Kartlegge behov og nettverk Boligsosialt arbeid Økonomisk rådgivning og styring Bakvakt Delta på koordinatorsamlinger og kompetansehevende tiltak Rapportere til ledelse

13 Nøkkeltall 2009: År Antall ungdommer Antall koordinatorer
Antall bosatt i egen bolig Antall informasjons- oppdrag 2008 14 12 3 2009 40 31 36 32 Fra koordinatorsamling i Bodø 2009

14 Hvem er i tiltaket pr. i dag
40 ungdommer Alder: år Kjønnsfordeling: ca. 50% Bakgrunn / Problematikk

15 Ungdommenes egne målsettinger
Bolig Arbeid Rusfri tilværelse Godt nettverk ”Et liv som rusfri i egen bolig, hvor utdanning og jevnlig kontakt med gode, rusfrie venner er en del av hverdagen.”

16 Etablering i egen bolig
Motivasjon til å motta oppfølging Individuelle behov Mangel på kommunale boliger Muligheter på det private utleiemarkedet Mulighet til å påvirke valg av bolig

17 Boligsituasjon 33 etablert i egen bolig 4 i kommunal bolig
29 på det private utleiemarkedet 5 bor hos foreldre 1 omsorgstiltak 1 UFB

18 ”Tett oppfølging i egen bolig”
Pilotprosjekt – ”Eie egen bolig” Overgangsbolig Boveileder for ungdom Brukermedvirkning

19 DUE-tiltakets nettsider


Laste ned ppt "Joachim Bjerkvik 5.5.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google