Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel
Seniorrådgiver Kirsten Mostad Pedersen

2 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag Tema for presentasjonen

3 Helsedirektoratets roller
Helsedirektoratet utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som Faglig rådgiver Iverksetter av vedtatt politikk Forvalter av lov og regelverk innenfor helsesektoren | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag Tema for presentasjonen

4 Helse- og omsorgstjenester til innsatte
ansvaret for helsetjenesten i fengsel overføres fra Justisdepartementet til Sosialdepartementet; Importmodellen! 1994 – kommunene får ansvar for helsetjenesten i fengslene, hjemlet i kommunehelsetjenesteloven de regionale helseforetakene har ansvaret for spesialisthelsetjenestens tilbud når det gjelder somatiske og psykiatriske helsetjenester inkludert rusomsorgen. Fylkeskommunen har ansvaret for tannhelsetjenesten. Staten overfører øremerkede tilskudd til disse tjenestene. | Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel Tema for presentasjonen

5 Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel
Importmodellen Innsatte har samme rettigheter til helsetjenester som den øvrige befolkingen. De innsatte skal gis et helsetilbud tilpasset den enkeltes behov etter en individuell vurdering. Kommuner/Fylkeskommuner/Helseforetak | Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

6 Veilederen - en revidering
Helsetjenester til innsatte 2004 Helse- og omsorgstjenester til innsatte 2013 | Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel | 6

7 Ansvars- og oppgavefordeling Helse- og omsorgstjenester til innsatte
Veilederens innhold Kunnskapsgrunnlaget Ansvars- og oppgavefordeling Helse- og omsorgstjenester til innsatte Spesielle utfordringer Økonomiske forhold | Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel Tema for presentasjonen

8 Helse- og omsorgstjenester til innsatte
Likeverdige tjenester – like tjenester Innkomstsamtale Pasient og brukermedvirkning Rett til fritt sykehusvalg Fastlege Klageadgang | Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel Tema for presentasjonen

9 Kommunenes ansvar for samarbeid
Lovpålagt plikt til å inngå samarbeidsavtaler Kommune og spesialisthelsetjenesten Rus Psykisk og somatisk helse Fastlege Annet samarbeid: Kriminalomsorgen NAV | Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

10 Rundskriv og samarbeidsavtaler – tverrsektoriell samhandling
Rundskriv G – samarbeid mellom opplæringssektoren og kriminalomsorgen ”..delta i planprosesser med kriminalomsorgen og øvrige etater…..individuelle planer slik at det blir en samordning av de ulike planene (Framtidsplan, IOP, attføringsplan, IP)” Samarbeidsavtale mellom kriminalomsorgen og NAV ”Kriminalomsorgen og NAV lokalt må koordinere aktuelle tjenester/virkemidler med kommunen og andre etater ut fra den enkeltes behov, eksempelvis forhold som bolig, utdanning, behandling og individuell plan, slik at en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning sikres.” | Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel Tema for presentasjonen

11 Samhandlingsreformen skal bidra til å
forebygge mer behandle tidligere samhandle bedre …til beste for pasientene/brukerne! | Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

12 Rutiner for samarbeid | Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

13 Økonomiske forhold Kommunen plikt til å yte vederlagsfri helsehjelp
Spesialist – HF dekker utgiftene Evt. egenandel hos psykolog må dekkes av kommunen Kriminalomsorgens ansvar Tannhelse | Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel Tema for presentasjonen

14 Dekning av legemidler Kommunehelsetjenesten skal dekke legemidler og egenandeler Innsatte har rett til ytelser etter blåreseptforskriften, egenandeler dekkes av kommunehelsetjenesten OBS innsatte uten lovlig opphold ved løslatelse Vaksine – | Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel Tema for presentasjonen

15 Bruk av tolk Pasientrettighetsloven § 3-5: informasjon til pasienter skal være ”tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn”. | Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel Tema for presentasjonen

16 Veien videre…… Fagråd Legemiddelhåndtering / praktisk bistand – opplæring av fengselsbetjenter Initierer og følge med på forskning Oppfølgning av årsrapportering Tilskudd og kriterier for tildeling helse / tannhelse | Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel Tema for presentasjonen


Laste ned ppt "Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google