Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

§12 konferanse Sandnes/Åna 1. Og 2. september 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "§12 konferanse Sandnes/Åna 1. Og 2. september 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 §12 konferanse Sandnes/Åna 1. Og 2. september 2011
BOLIGSAMARBEID §12 konferanse Sandnes/Åna 1. Og 2. september 2011 Hei, jeg heter Kristin Maaseide, dette er min kollega John Magne Aas og vi er prosjektledere i boligsamarbeidet. Jeg har ansvar for Agder fylkene, J.M for Rogaland. Vi har til oppgave å fortelle dere litt om hva boligsamabeidet er, og vise hvordan dette kan arte seg i praksis, slik at ingen tror at boligsamarbeid er noe man bedriver med sin ektefelle eller samboer. Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region sørvest

2 Kriminalomsorgen region sørvest
Boligsamarbeid Kriminalomsorgen region sørvest Husbanken region vest og region sør Kommunene i Rogaland, Aust Agder og Vest-Agder To prosjektledere, en i Rogaland og en i Agderfylkene. HB finansierer prosjektet i kraft av sin rolle som koordinerende instans av strategien som skal avskaffe bostedsløshet. Kommunene svært sentrale i boligsamarbeidet. De er lokale tjenesteytere og har således en nøkkelrolle. Tildeling av kommunale boliger, boligsosiale tjenester og forvalter av husbankens virkemuidler (startlån, bostøtte m.m.) Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region sørvest

3 Totalt sett omfatter boligsamarbeidet……
5 fengsler 2 friomsorgskontor 2 overgangsboliger 58 kommuner Finne ut hvor mange avdelinger som ligger under de 5 fengslene og nevne de ulike typene (åpen, lukket, rødgata rusmestring osv) Om kommunene – vi har avtale med 35? Kommuner hittil. Nettverket består av 57 personer. Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region sørvest 3

4 Kriminalomsorgen region sørvest
FORANKRING Regjeringens målsetning Tilbakeføringsgarantien Avtale mellom KS og regjeringen Avtale mellom KS og Justis- og politidept. Samarbeidsavtaler mellom Kriminalomsorgen region sørvest og kommunene Målsetningen er så enkel og så vanskelig som at «alle skal bo trygt og godt» som ble lansert i st. mld. Nr 23 ( ) Om boligpolitikken og ytterligere konkretisert og fulgt opp i publikasjonen På vei til egen bolig. De rødgrønne sluttet seg til strategien i Soria Moria erklæringen. 5 hovedmål: reduksjon i ant. Utkastelser 2) ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengsel. 3) det samme gjelder for de som utskrives fra instiutsjon 4) kvalitetsavtale ved tilbud om døgnovernatting 5) 3 mnd. Grense for midlertidige botilbud. Husbanken har ansvaret for å koordinere strategien på nasjonalt nivå og kommunene er hovedaktør pga. det ansvaret de innehar i kraft av å ha ansvar for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet og ansvar for lokal tjenesteyting. Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region sørvest 4

5 Kriminalomsorgen region sørvest
Praksis Inngå samarbeidsavtale Utpeke kontaktperson for boligsamarbeid Fylle ut registreringsskjema Sende registreringsskjema til hjemstedskommunen Tilbakemelding fra kommune til Kriminalomsorgen SAMARBEIDET ER IGANG Samarbeidet kan bestå av utveksling av informasjon, kartlegging av behov, IP fremtidsplan, ansvarsgruppe. Innholdet er avhengig av den enkelte domfeltes behov. Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region sørvest 5

6 Kriminalomsorgen region sørvest
……….J.:M sier litt om registreringsskjemaet og registreringsverktøyet. For å illustrere praksis har vi tatt utgangspunkt i situasjonen til noen velkjente gjengangere blant de innsatte. Vi beklager at personvernet nok blir noe skadelidende da vi av pedagogiske årsaker har valgt å presentere de med fullt navn og bilde……… Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region sørvest

7 Kriminalomsorgen region sørvest
CASE – Hadde bolig ved påbegynt soning Ønsket å bryte med rus og kriminalitet Boligsamarbeid igangsatt Opprettet ansvarsgruppe og IP utarbeidet Bistand fra kommunen for å finne ny leilighet Leier leilighet på det private marked Søkt og innvilget bostøtte Sonet en relativt lang dom for forsøk på ran av pengebinge Den boligen han hadde ved innsettelse i fengsel var lite egnet for en rehabiliteringsprosess. IOM at han delte denne med 2 kriminelt belastede brødre. Ønsket å bryte med rus og krim og sonet siste delen av dommen i en overgangsbolig – i denne perioden fikk han jobb på Sviskefabrikken. Den kommunale oppfølgeren hjalp 176 med å finne leilighet på Finn.no og ble med på visninger. Til slutt fikk han napp og kommunen stillte med 3 mnd. Husleiegaranti og innvilget bostøtte siden jobben på sviskefabrikken ikke kastet så mye av seg. Fritiden var et problem, han kjedet seg og kjente få personer utenom sitt kriminelle nettverk, men han tok kontakt med way back allerede under soningen og deltok i aktiviteter i regi av den organisasjonen. Han var også aktiv i NA Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region sørvest 7

8 Kriminalomsorgen region sørvest
CASE 2 – Farlige Fiffus Bostedløs ved innsettelse Uføretrygdet Lite gjeld Startlån fra Husbanken Løslatt til nyinnkjøpt egen bolig Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region sørvest

9 Kriminalomsorgen region sørvest
CASE 3 - Magica Leide bolig ved påbegynt soning Søkte kommunen om dekning av husleie under soning. Løslatt til tidligere bolig Sonet en kortere dom for grovt tyveri av lykkeskilling. Boligen lå ved foten av Vesuv og var lett tilgjengelig på sopelime, og det var lov å ha katt og fugl i boligen - noe som gjorde den til en gunstig og egnet bolig for denne innsatte. Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region sørvest

10 Kriminalomsorgen region sørvest
CASE 4 - Svartepetter Oppga å ha bolig ved innsettelsen Boligsamarbeid ikke igangsatt Bostedsløs ved løslatelse Vedtak om nødovernatting Tenkte han skulle flytte inn til dama (Svartepetra) dette for at han skulle få prøveløslatelse etter 2/3 dels soning. Dette gikk ikke boligsamarbeid ble ikke igangsatt og han dukket opp på NAV like etter løslatelsen og fikk et vedtak på nødovernatting i form av en campinghytte. Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region sørvest 10

11 CASE 5 - Spøkelseskladden
Kastet ut av bolig like før soning Stor husleierestanse Belastet ifht. Rus/psykiatri Løslatt til RP bolig med bemanning Gjeldsrådgiver fikk i gang en tilbakebetalingsavtale på husleierestansen, for å unngå at noe lignende skulle skje igjen Søkte Spøkelseskladden om nettbankstyring som er en frivillig ordning hvor kommunen går inn å styrer økonomien 2 kontoer, en inntekter og utgifter går inn og ut av som økonomiske saksbehandler kontrollerer og en som Kladden disponerer selv – hvor livsoppholdet blir satt inn hver uke. Også direkte trekk i trygd for husleien. Psykiatrisk hjemmesykepleier følger han opp – vedtak på 3 timer pr. uke og hjemmehjelp. Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region sørvest

12 HUSBANKENS VIRKEMIDLER
Startlån Grunnlån Bostøtte Tilskudd til bygging av boliger for vanskeligstilte Prosjektmidler til boligsosiale tiltak i kommunene Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region sørvest

13 Kommunenes forpliktelser
Den enkelte har som hovedregel selv ansvar for å skaffe seg bolig Kun om dette IKKE lykkes skal kommunen bidra med: - Råd og veiledning - Medvirke til å skaffe bolig - Nødbolig/ midlertidig botilbud Medvirkning til å skaffe bolig kan dreie seg om både hjelp til å søke på det private markedet, bistå på visninger eller å ha kommunale utleieboliger tilgjengelig. Et av de gledeligste signalene som nå har kommet er at kommunalministeren har innsett at midlertidige leieforhold kan bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet forblir i lite priveligerte livssituasjoner hun ønsker derfor at flere skal gjøres istand til å eie sin egen bolig ved å åpne opp for en mer fleksibel bruk av startlån, boligtilskudd og tapsfond. Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region sørvest

14 ANDRE KOMMUNALE TILBUD:
Boevne – hva mestrer søker selv? (ADL kartlegging Oppfølging Helsehjelp Husleie (trekk i trygd, nettbank, autogiro, hjelpeverge) Kommunal husleiegaranti (3 måneder) NB. Deler av tjenestene bør igangsettes før løslatelse Kontakt med sosialkontor - Nav Psykiatrisk sykepleier/ oppfølger Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region sørvest

15 Kriminalomsorgen region sørvest
Hva har vi sagt? Boligsamarbeid er et enkelt svar på et komplisert problem Boligsamarbeid har til hensikt å få forskjellige systemer (Kommune og Kriminalomsorg) til å kommunisere bedre for å bosette løslatte fanger For at vi skal få det til må vi begynne tidlig Boligsamarbeid er ikke noe man bedriver med ektefelle eller samboer Så, for å oppsummere litt , har alltid hørt at det er et godt pedagogisk triks. Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region sørvest

16 Nyttige websider/ litteratur
Husbanken.no Boligpanett.no På vei til egen bolig (NIBR-rapport 2008:15) Løslatt og hjemløs (NIBR/KRUS/Byggforsk 2006) På randen av og bo (UIB 2006) NOU 2011:15 Rom for alle Velferd og bolig. Om boligsisalt (sam-)arbeid. Kommuneforlaget. Lars-Marius Ulfrstad Kriminalomsorgen region sørvest Kriminalomsorgen region sørvest


Laste ned ppt "§12 konferanse Sandnes/Åna 1. Og 2. september 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google