Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Region øst. Region sør Region vest Region midt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Region øst. Region sør Region vest Region midt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Region øst

2 Region sør

3 Region vest

4 Region midt

5 Region nord

6 Laveste oppleste tilbudspris Prisene holder seg jevnt over på samme nivå som i fjor – med noen unntak.. Mesta enda mer dominerende enn tidligere – foreløpig 70% andel i 2005 mot 56% i 2004.

7 Vunnet (og tapt)

8 Funksjonskontrakter Opprinnelige forutsetninger Store kontrakter – gir færre samarbeidsparter og forenkler byggherreoppgavene og kontrolloppgavene Vesentlig med kvalifiserte entreprenører med et KS opplegg som ivaretar trafikantenes behov – hver time – hver dag – hele året og som forstår rollen/ansvaret En antok at ca. 50 medlemsbedrifter fra MEF i tillegg til arbeidsfelleskap ville kunne tilfredstille krav til egenkapital på 10% (senere redusert til 5%) SVV følger med og ser på utviklingen i markedet. Hvis kontraktsstørrelsen bidrar til å hindre sunn konkurranse, vil en vurdere mindre kontraktsstørrelser evt. vurdere å trekke ut oppgaver for å gjøre kontraktene mindre.

9 Hvordan har vi tatt utfordringene Kontraktene er kompliserte – gir risiko for dårlig oppfølging og kontroll Entreprenørenes kvalitetsplaner mangler i noen tilfeller, SVV har fulgt dette for dårlig opp. Gir stor risiko for at det er mangler ved leveransene Byggherrens oppfølging skjer ikke alltid ”etter boka” – ref. intern rapport nr. 2327 (SOPP). Gir risiko for mangler ved leveransen

10 Hvordan har vi tatt utfordringene Fordi SVV sin oppfølging i noen tilfeller er mangelfull, gir dette risiko for mangelfull innsats fra entreprenørene. Med dagens regime, bidrar mangelfull innsats til et bedre økonomisk resultat hos entreprenøren Det mangler tilbakemelding fra entreprenør om feil og mangler ved vegnett. Slik tilbakemelding skal gjøres i henhold til kontrakten. Gir risiko for at viktige feil og mangler ikke oppdages og utbedres Håndtering av etterslep har ikke funnet sin form, dette praktiseres forskjellig fra region til region. Gir risiko for unødvendige konflikter og tilleggsfakturaer fra entreprenør for arbeider som egentlig hører inn under funksjonsansvaret.

11 Hvordan har vi tatt utfordringene Friksjonsmålinger, har gitt noen konflikter. Det er avdekket manglende kalibrering av måleutstyr, og at uenighet om virkelig tilstand bunner i manglende kunnskap om måleregler for friksjon og kalibrering av utstyr. Risiko for at manglende målinger, dårlige målinger og mangelfull kunnskap gir utilsiktet risiko for glatte veger og dårlig trafikksikkerhet Det hersker noe usikkerhet om hvordan regler for sanksjoner skal praktiseres.

12 Konkurransesituasjonen Mesta er svært dominerende i markedet, nærmer seg 70% ”vinnerandel” i siste utlysingsrunde, noe som øker risikoen for monopoldannelse MEF bedriftene deltar av og til, men blir sjelden tildelt en kontrakt Konkurransen i distriktene synes å være avtagende, i år hadde vi en kontrakt hvor bare Mesta leverte tilbud Prisene er lave, og som oftest under våre byggherreoverslag. Noen tilbud er betydelig lavere enn våre byggherreoverslag. Dette gir risiko for at entreprenørene vil tape penger på oppdraget og høy risiko for mangelfull leveranse med dagens oppgjørsform gjennom rundsum betaling for å ivareta funksjonsansvaret

13 Hvordan håndteres utfordringene Få anbud: Vi vil i neste utlysingsrunde lage flere mindre kontrakter hvor flere av de mest risikoutsatte oppgavene gjøres opp etter mengde Redusere entreprenørens risiko pga unormale værforhold: Vi vurderer for de samme oppgavene å fastsette en enhetspris på forhånd som ligger nær entreprenørens selvkost for å redusere entreprenørens risiko – for eksempel når saltstrøing må økes utover det som en normalt ville ha kalkulert med. For de samme oppgavene vil konkurransen fortsatt skje gjennom å konkurrere på rundsum for å ivareta funksjonsansvaret Byggherrens kvalitetsmal: Vi har arbeider med å lage en kvalitetsmal som vil representere minstemål av hva som forlanges av en entreprenørs kvalitetsplan.

14 Hvordan håndteres utfordringene Effektivisering av entreprenørens rapportering til byggherre: Forenkler rapporteringsarbeidet for entreprenører og gjør det enklere for byggherren å følge opp entreprenørens leveranser i henhold til avtale - Arbeid med systemspesifikasjon har startet Anbud på web: Konkurransegrunnlag lages av byggherren i G-PROG, entreprenøren får utdelt konkurransegrunnlag som kan leses inn i standard kalkyleverktøy, entreprenøren leverer anbud på fil som lastes inn i byggherrens G- PROG. Vil gi gevinster for entreprenør så vel som byggherre. - Arbeid er igangsatt med prøveprosjekt i Region sør med å lage konkurransegrunnlag i G-PROG - Dagens web løsning er planlagt videreutviklet som en integrert del av www.vegvesen.no


Laste ned ppt "Region øst. Region sør Region vest Region midt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google