Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effektivisering av VA-sektoren – bakgrunn for VARFIN prosjektet Statssekretær Frank Jenssen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effektivisering av VA-sektoren – bakgrunn for VARFIN prosjektet Statssekretær Frank Jenssen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Effektivisering av VA-sektoren – bakgrunn for VARFIN prosjektet Statssekretær Frank Jenssen

2 Virkelighetsbildet 2004 •Vann- og avløp –”tause tjenester” •Liten oppmerksomhet rundt tjenestene –Bortsett fra: –Når gebyrene økes, eller –Vannet uteblir •Men gebyrene øker likevel… …og lekkasjene fortsetter •Folkevalgtes reelle mulighet til å påvirke?

3 Vi vil ha vann- og avløpsverk som •Leverer vann av høy kvalitet og med høy pålitelighet •Tar vare på avløpsvann på en effektiv og skånsom måte for naturen •Driver tjenestene kostnadseffektivt

4 Sentrale spørsmål! •Har vi på VA-området tjenester med høy leveringssikkerhet og kvalitet og som leveres brukerne til riktig pris? •Og – er rammebetingelsene for vann- og avløpsverk optimale ift målsettingene?

5 Innst. S.nr. 67 (2003-2004) •”Komiteen har merka seg at innrapporterte data frå vassverka syner at det er store lekkasjar frå det norske vassleidningsnettet. Talet på lekkasjar er samla sett svært høgt samanlikna med andre vestlege land.” •”Komiteen har tru på at kommunane gjennom god forvaltning med basis i forskrifter og planar, vil kunne leggja til rette for gode tenester for innbyggjarane også innafor vass- og avlaupssektoren.”

6 Dagens rammebetingelser •Tekniske krav til tjenestene fastsatt i forskrift •Lovhjemmel for å kreve gebyrer fra brukeren •Rammen for inntektene = kommunens kostnader Konsekvens –Abonnentene mangler kunnskap om krav til tjenestene –Økte kostnader kan veltes over på abonnentene –Effektiviseringsgevinst tilfaller abonnentene alene

7 Rammebetingelser og effektivisering •Det er rom for effektivisering av VA-sektoren •Effektivisering kan oppnås på ulike måter –Hensiktsmessig organisering –Felleskommunal drift/større driftsenheter –Alternative driftsformer –Konkurranseutsetting, evt. samarbeid med private –Enklere regelverk –Felles regelverk for vann- og avløpsverk? –Benchmarking (VARFIN) –… og senere rammefinansiering av sektoren?

8 Min vurdering •Svak informasjon til brukerne om –tjenestene har en god nok kvalitet? –faren for avbrudd i vannleveranser? –nivået på gebyrene står i forhold til tjenestene? •Usikkert om det i rammebetingelsene er lagt inn tilstrekkelige insentiver til –Tilstrekkelig kvalitet, og –Riktig pris på tjenestene

9 VARFIN-oppdraget 1.Kan/bør det etableres et benchmarksystem for vann- og avløpsverk? For å identifisere beste praksis Noe å strekke seg etter – lære av andre Bedre informasjon til brukerne på sammenhengen mellom pris og kvalitet/pålitelighet 2.Kan/bør et slikt benchmarksystem nyttes for å regulere inntektene (gebyrene)?

10 Faktisk eller brukeropplevd kvalitet?

11 Foreløpig vurdering VARFIN •Rom for ytterligere effektivisering av VA-verk –Bedre organisering av tjenestene –Bruk av konkurranseutsetting •Benchmarking kan synliggjøre mulighetene! •Men: Hvordan utnytte mulighetene? 1.Fortsatt opp til kommunen (selvkost)? 2.Bestemt av overordnet myndighet (inntektsrammer)?

12 Reduserte kostnader – for hvem? •Inntektsrammer = mulighet for gevinstuttak når kostnadene reduseres •Belønning til kommunen eller tilbakeføring av penger til abonnentene? •Gevintsmulighet for kommunene kan bidra til raskere effektivisering •Men – systemet må ha legitimitet –Hos eiere, driftere og brukere

13 Oppfølging av VARFIN-rapporten Innst.S.nr. 67 (2003-2004): •”Stortinget ber Regjeringa vurdera behovet for å betre kommunane sitt incentiv til å forvalte vass- og avlaupsanlegg ut i frå omsynet til tilstrekkeleg vass- og tenestekvalitet, høg leveringstryggleik på tenestene og samfunnsøkonomisk riktig pris på dei. Stortinget ber Regjeringa omtala dette i kommuneproposisjonen for 2005.”

14 Ulike situasjoner krever ulike løsninger


Laste ned ppt "Effektivisering av VA-sektoren – bakgrunn for VARFIN prosjektet Statssekretær Frank Jenssen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google