Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAFun 30.okt 2007 td 1 Funksjonskontrakter for dekkevedlikehold - hvordan? NAFun 30.oktober 2007 Torgrim Dahl / Rolf Johansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAFun 30.okt 2007 td 1 Funksjonskontrakter for dekkevedlikehold - hvordan? NAFun 30.oktober 2007 Torgrim Dahl / Rolf Johansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAFun 30.okt 2007 td 1 Funksjonskontrakter for dekkevedlikehold - hvordan? NAFun 30.oktober 2007 Torgrim Dahl / Rolf Johansen

2 NAFun 30.okt 2007 td 2 Funksjonskontrakter for dekkevedlikehold - hvordan? 1.Mål og strategi med funksjonskontraktene – kort 2.Utforming av kontraktene – prinsipper vi ønsker 3.(Erfaringer så langt, og våre videre ønsker) Tema jeg vil berøre i presentasjonen:

3 NAFun 30.okt 2007 td 3 Viktige mål med kontraktene For entreprenøren: Lønnsomhet og utvikling  Det skal lønne seg å legge vekt på høy kvalitet i alle ledd  Entreprenørens risiko skal ikke øke vesentlig For byggherren: Skal på lang sikt være fordelaktige  Lav årskostnad  Bedre og mer ensartet kvalitet.. 1-MÅL OG STRATEGI Generelt: Stimulere fagmiljøet  Kompetanse- og metodeutvikling til alles nytte

4 NAFun 30.okt 2007 td 4 Viktige mål med kontraktene For entreprenøren: Lønnsomhet og utvikling  Det skal lønne seg å legge vekt på høy kvalitet i alle ledd  Entreprenørens risiko skal ikke øke vesentlig For byggherren: Skal på lang sikt være fordelaktige  Lav årskostnad  Bedre og mer ensartet kvalitet. 1-MÅL OG STRATEGI Generelt: Stimulere fagmiljøet  Kompetanse- og metodeutvikling til alles nytte

5 NAFun 30.okt 2007 td 5 Viktige mål med kontraktene For entreprenøren: Lønnsomhet og utvikling  Det skal lønne seg å legge vekt på høy kvalitet i alle ledd  Entreprenørens risiko skal ikke øke vesentlig For byggherren: Skal på lang sikt være fordelaktige  Lav årskostnad  Bedre og mer ensartet kvalitet Generelt: Stimulere fagmiljøet  Kompetanse- og metodeutvikling til alles nytte 1-MÅL OG STRATEGI

6 NAFun 30.okt 2007 td 6 Styrende parametere for kontraktstildeling og oppgjør må være målbare og uomtvistelige. Hovedprinsipp i kontrakten 2-UTFORMING AV KONTRAKT Konkurransegrunnlaget skal være mest mulig likt som for ordinære asfaltkontrakter mht innhold og krav. Regelverket skal være enkelt.

7 NAFun 30.okt 2007 td 7 Funksjonelle tilstandskrav •Sporutvikling (styrer tildeling og bonus/trekk!) –90%-verdier for garantert spordybde •Krav til initialtilstand (likt som konvensjonelle kontrakter) –90%-verdier for jevnhet, IRI –Øvrige jevnhetskrav (skjøter, kanter, mv.. ) –Tverrfall (”ikke verre enn tidligere”) 2-UTFORMING AV KONTRAKT

8 NAFun 30.okt 2007 td 8 Funksjonelle tilstandskrav(2) •Krav gjeldende gjennom kontrakts- perioden –Skader: Slaghull, midtskjøt, heft til underlaget –Friksjon –(IRI) Påstand: Vi tror disse øvrige funksjonskravene blir uproblematiske for entreprenøren å overholde i reklamasjonsperioden. I praksis ingen økt risiko for entreprenøren. 2-UTFORMING AV KONTRAKT.

9 NAFun 30.okt 2007 td 9 Informasjon fra Vegdatabanken –ÅDT, kjørefelt, fartsgrense, dekkebredde –Dekketiltak - historikk –Detaljdata, jevnhet, IRI –Detaljdata spordybde 2-UTFORMING AV KONTRAKT Entreprenørene bør gis mest mulig informasjon og ønsker sikkert mere enn de får i dag. Har vi mere å tilby?

10 NAFun 30.okt 2007 td 10 Dokumentasjon Det stilles krav til dokumentasjon av metode/materialer i dagens kontrakter. Slik mener vi det bør være en tid framover – noen av entreprenørene er sannsynligvis uenige i dette. 2-UTFORMING AV KONTRAKT

11 NAFun 30.okt 2007 td 11 For et godt utført asfaltarbeide er det utviklingen av hjulspordybden som bestemmer dekkelevetiden Bærende prinsipp: 2-UTFORMING AV KONTRAKT Årskostnaden fram til neste dekkelegging danner grunnlaget for kontraktstildeling.

12 NAFun 30.okt 2007 td 12 Prinsipp for garanti og oppgjør 2-UTFORMING AV KONTRAKT Spor Tid 25mm Initial

13 NAFun 30.okt 2007 td 13 Bonus og trekk •Kompensasjon som øker byggherrens sikkerhet for at årskostnaden som ligger i kontrakten blir den virkelige. •Bonus fordeles 75/25 dvs. entreprenøren tar ut forholdsvis mere fordel enn byggherren.. 2-UTFORMING AV KONTRAKT •Trekk gis med faktoren 1,25 for å ta hensyn til vegholderens tilleggskostnader ved forkortet dekkelevetid (byggherrekostnader, vegmerking, mv..).

14 NAFun 30.okt 2007 td 14 Bonus og trekk •Bonus fordeles 75/25 dvs. entreprenøren tar ut forholdsvis mere fordel enn byggherren. 2-UTFORMING AV KONTRAKT •Trekk multiplseres med faktoren 1,25 for å ta hensyn til vegholderens tilleggskostnader ved forkortet levetid. •Kompensasjon som øker byggherrens sikkerhet for at årskostnaden som ligger i kontrakten blir den virkelige.

15 NAFun 30.okt 2007 td 15 Endringer i kontraktsperioden •.... trafikkutvikling > + 3 % årlig: Bonus/trekkregler gjelder ikke lenger. •.... vedlikeholdsstandarden endres: Forhandlinger. •.... målerutinene endres: Forhandlinger. 2-UTFORMING AV KONTRAKT Sikkerhetsventil. Hvis...

16 NAFun 30.okt 2007 td 16 Risiko for byggherren En betydelig andel av dagens dekke- fornyelse skjer pga skader grunnet dårlig bestandighet. Slike skader kommer sent i dekkets levetid. Imidlertid tror vi funksjonskontraktene gir oss høyere kvalitet slik at dekketiltak i mindre grad utløses av dårlig bestandighet. 2-UTFORMING AV KONTRAKT

17 NAFun 30.okt 2007 td 17 Funksjonskontrakt 2005 – 2009 E18 Sandvika - Slependen 3-ERFARINGER Region øst har lagt tilsammen ca. 45 km (2-felt ekvivalent) funksjonskontrakter siden 2005.

18 NAFun 30.okt 2007 td 18 Erfaringer – overveiende positive •Entreprenørene leverer i de fleste tilfeller bedre håndverksmessig finish enn vanlig (En entreprenør: ”legger seg i sælan”) •De tar i bruk sine tekniske spesial-løsninger mht bindemidler for eksempel. •Vesentlig forenklet kontraktsadministrasjon sammenlignet med konvensjonelle resept- kontrakter. 3-ERFARINGER

19 NAFun 30.okt 2007 td 19 2007-kontraktene - dekkelevetid •Mye tyder på at det fortsatt er usikkerhet blant tilbyderne, noe som har gitt utslag i betydelige variasjoner i tilbudt pris og garantert dekkelevetid: Dekkelevetid Funksjonskontrakt 3-ERFARINGER

20 NAFun 30.okt 2007 td 20 Erfaringer – 2007-kontraktene •Levert pris ligger noe høyere enn konvensjonelle kontrakter, typisk 20%, men varierende... •Entreprenørene garanterer betydelig lengre dekkelevetid enn historisk levetid på samme strekning, typisk 50% lengre, men varierende. •Tilsammen betyr dette lavere årskostnad i de fleste tilfeller dersom historisk dekkelevetid legges til grunn for sammenligningen. 3-ERFARINGER

21 NAFun 30.okt 2007 td 21 Erfaringer – 2007-kontraktene •Levert pris ligger noe høyere enn konvensjonelle kontrakter, typisk 20%, men varierende.. •Entreprenørene garanterer betydelig lengre dekkelevetid enn historisk levetid på samme strekning, typisk 50% lengre, men varierende. •Tilsammen betyr dette lavere årskostnad i de fleste tilfeller dersom historisk dekkelevetid legges til grunn for sammenligningen. 3-ERFARINGER

22 NAFun 30.okt 2007 td 22 Erfaringer – 2007-kontraktene •Levert pris ligger noe høyere enn konvensjonelle kontrakter, typisk 20%, men varierende. •Entreprenørene garanterer betydelig lengre dekkelevetid enn historisk levetid på samme strekning, typisk 50% lengre, men varierende. •Tilsammen betyr dette lavere årskostnad i de fleste tilfeller dersom historisk dekkelevetid legges til grunn for sammenligningen. 3-ERFARINGER

23 NAFun 30.okt 2007 td 23 2007-kontraktene - årskostnad Garantert årskostnad, funksjonskontrakt vs. sammenlignbar reseptkontrakt og dekkestrategien for Reg. øst. 3-ERFARINGER

24 NAFun 30.okt 2007 td 24 Erfaringer – 2007-kontraktene •Vurdering: Det er sannsynlig at reseptkontraktene også vil ”dra nytte av” framtidig økning i dekke- levetiden, men kanskje i mindre grad grunnet bedre kvalitet i utførelsen av funksjonskontrakter... •Foreløpig konklusjon: Direkte sammenligning av årskostnadene har ikke avslørt noen vesentlig besparelse eller ekstra kostnad. •Konkurransedyktige entreprenører har ”tatt ut” fordelene av framtidig økning i dekkelevetiden ved å typisk garantere lang dekkelevetid. 3-ERFARINGER

25 NAFun 30.okt 2007 td 25 Erfaringer – 2007-kontraktene •Vurdering: Det er sannsynlig at reseptkontraktene også vil ”dra nytte av” framtidig økning i dekke- levetiden, men kanskje i mindre grad grunnet bedre kvalitet i utførelsen av funksjonskontrakter.. •Foreløpig konklusjon: Direkte sammenligning av årskostnadene har ikke avslørt noen vesentlig besparelse eller ekstra kostnad. •Konkurransedyktige entreprenører har ”tatt ut” fordelene av framtidig økning i dekkelevetiden ved å typisk garantere lang dekkelevetid. 3-ERFARINGER

26 NAFun 30.okt 2007 td 26 Erfaringer – 2007-kontraktene •Vurdering: Det er sannsynlig at reseptkontraktene også vil ”dra nytte av” framtidig økning i dekke- levetiden, men kanskje i mindre grad grunnet bedre kvalitet i utførelsen av funksjonskontrakter. •Foreløpig konklusjon: Direkte sammenligning av årskostnadene har ikke avslørt noen vesentlig besparelse eller ekstra kostnad. •Konkurransedyktige entreprenører har ”tatt ut” fordelene av framtidig økning i dekkelevetiden ved å typisk garantere lang dekkelevetid. 3-ERFARINGER

27 NAFun 30.okt 2007 td 27 •Lang dekkelevetid har fordeler for trafikantene. •Funksjonskontraktene fjerner mye av usikkerheten man har i reseptbaserte kontrakter mht dekkelevetid og dermed usikkerheter i årskostnader. •Forenklinger i konkurransegrunnlaget ventes å få flere entreprenører på banen med realistiske tilbud. •Å stimulere bransjen til utvikling vil gi fordeler for vegholderen på lang sikt.... 3-ERFARINGER •Økt volum og mere erfaring vil føre til gunstigere tilbud og mere konkurranse. Totalvurdering funksjonskontraktene

28 NAFun 30.okt 2007 td 28 Totalvurdering funksjonskontraktene •Lang dekkelevetid har fordeler for trafikantene. •Funksjonskontraktene fjerner mye av usikkerheten man har i reseptbaserte kontrakter mht dekkelevetid og dermed usikkerheter i årskostnader. •Forenklinger i konkurransegrunnlaget ventes å få flere entreprenører på banen med realistiske tilbud. •Å stimulere bransjen til utvikling vil gi fordeler for vegholderen på lang sikt... 3-ERFARINGER •Økt volum og mere erfaring vil føre til gunstigere tilbud og mere konkurranse.

29 NAFun 30.okt 2007 td 29 •Lang dekkelevetid har fordeler for trafikantene. •Funksjonskontraktene fjerner mye av usikkerheten man har i reseptbaserte kontrakter mht dekkelevetid og dermed usikkerheter i årskostnader. •Forenklinger i konkurransegrunnlaget ventes å få flere entreprenører på banen med realistiske tilbud. •Å stimulere bransjen til utvikling vil gi fordeler for vegholderen på lang sikt.. 3-ERFARINGER •Økt volum og mere erfaring vil føre til gunstigere tilbud og mere konkurranse. Totalvurdering funksjonskontraktene

30 NAFun 30.okt 2007 td 30 •Lang dekkelevetid har fordeler for trafikantene. •Økt volum og mere erfaring vil føre til gunstigere tilbud og mere konkurranse. •Funksjonskontraktene fjerner mye av usikkerheten man har i reseptbaserte kontrakter mht dekkelevetid og dermed usikkerheter i årskostnader. •Forenklinger i konkurransegrunnlaget ventes å få flere entreprenører på banen med realistiske tilbud. •Å stimulere bransjen til utvikling vil gi fordeler for vegholderen på lang sikt. 3-ERFARINGER Totalvurdering funksjonskontraktene

31 NAFun 30.okt 2007 td 31 Byggherrestrategien ”Funksjonskontrakter for vedlikeholds-asfaltering skal videreutvikles” Strategisk mål i 2012 (% av totalutlyst km): ÅDT > 5000: 50% funksjonskontrakter ÅDT < 5000: 10 % funksjonskontrakter Opptrappingsplan foreligger for hver region

32 NAFun 30.okt 2007 td 32 Region øst ønsker å gå videre! Årlig utlysning Reg. øst: Sammenlignet med byggherrestrategien til Statens vegvesen Kilometer betyr tilsvarende 2-felts veg

33 NAFun 30.okt 2007 td 33 Bonuskontrakt for lavtrafikkveger: Strynefjellskontrakten Region øst utvikler nå en type bonuskontrakt som gir entreprenøren insentiver til å oppnå særlig god jevnhet samtidig som han sparer forbruk av opprettingsmasse. Kanskje får vi entreprenøren til å ’trekke lasset’ i samme retning som byggherren På veger med lavere trafikk og hvor en vanlig funksjonskontrakt ikke er godt egnet, kan kanskje slike løsninger være gunstige? En fordel er at alt oppgjør skjer innen samme år. Digresjon, en liten nyhet:

34 NAFun 30.okt 2007 td 34 Takk for oppmerksomheten! Bilde: Funksjonskontrakt 2005 – 2010, Rv 109 Sarpsborg - Fredrikstad torgrim.dahl@vegvesen.no rolf_johansen@vegvesen.no


Laste ned ppt "NAFun 30.okt 2007 td 1 Funksjonskontrakter for dekkevedlikehold - hvordan? NAFun 30.oktober 2007 Torgrim Dahl / Rolf Johansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google