Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planstrategi som nytt verktøy

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planstrategi som nytt verktøy"— Utskrift av presentasjonen:

1 Planstrategi som nytt verktøy
Erfaringer i arbeidet med regional planstrategi for Trøndelag

2 Planstrategi i pbl Regional planstrategi Kommunal planstrategi
Skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas gjennom videre regional planlegging I samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner Vedtas av fylkestinget, godkjennes av regjeringen Bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Skal innhente synspunkter fra statlige og regional organer Vedtas av kommunestyret

3 Hva er egentlig en planstrategi
Hjelpemiddel i planleggingen? En plan for planleggingen? Hvor detaljert skal den være? den regionale skal godkjennes av Kongen, hva skal vi spørre Kongen om? Kommunen skal ha en kommuneplan, det er frivillig om det skal være en regional plan Nasjonale forventninger gjelder for begge

4 Framdrift - planstrategi for Nord-Trøndelag
Høringsutkast i ”gammelt” fylkesting juni 2011 Høring sommer/høst 2011, høringsfrist utgangen av året. Bearbeiding av utkast basert på nasjonale forventninger og høringsinnspill, tidlig i 2012 Vedtak i det nye fylkestinget vår 2012? Godkjenning ved Kgl. Res. ????

5 Høringsdokumentet inneholder:
Felles regional planstrategi for Trøndelag Sentrale utfordringer og muligheter samt en oversikt over prioriterte planoppgaver Planprogram for en regional transportplan Regional planstrategi for Nord – Trøndelag Sentrale utfordringer og muligheter samt en oversikt over prioriterte planoppgaver Planprogram for en regional plan for arealbruk Vedlegg I: Grunnlagsdokument med statistikk Vedlegg II: Utfordringsnotat som drøfter bosettingsmønsteret i N-T

6 Hvorfor to deler Tro på at felles innsats kan være nyttig for begge fylkene, derfor fellesdel En felles strategi må bli svært overordnet og kanskje for generell Et sterkt ønske om sterkere samhandling med kommunene i begge fylkene tilsa en fokus på mer spesielle fylkesspesifikke utfordringer, derfor fylkesvise deler Noe forskjellige fokusområder, eksempelvis Trondheims rolle

7 Fokusområder i planstrategien
Fellesdelen Klima som utfordring og mulighet Energi – produksjon og anvendelse Forskning og utvikling for verdiskaping i samfunns- og næringsliv Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv Kommunikasjoner – interne og eksterne forbindelser En region og lokalsamfunn som er attraktiv for næringsutvikling og bosetting Nord-Trøndelagsdelen Barn og unges oppvekstvilkår Folkehelse Næringsliv Fornybar energi Sørsamisk kultur og næringsliv Arealbruk

8 Hvordan samhandle? Vi planlegger en aktiv høringsperiode
Første del av høsten, samhandling administrativt. Hvordan få best mulig effekt av hverandre. Når valg og konstituering er gjort, møter i regionsamarbeidene, få politisk eierskap til arbeidet. Dette er første gang dette skal gjennomføres, og vi har ikke forventninger om at vi skal få full effekt av samtidigheten.

9 Utviklingstrekk Bosettingsstruktur, knutepunktsutvikling, differensiert politikk på ulike områder, rekrutteringsutfordringer, boligsituasjon i distriktene, osv. Veksten er knyttet til aksen Stjørdal-Vikna med sterkest vekst nær Trondheim Stadig flere bor i tettbygde strøk – nå bor 58% i tettsteder 42% spredt Verran er ”grønn” pga registrering av polsk arbeidskraft i et foretak registrert i Verran mens arbeiderne arbeidet over hele landet. Veksten ( ) er hovedsakelig knyttet til aksen Stjørdal-Vikna med sterkest vekst nær Trondheim

10 Parallelt med regional planstrategi lager vi en egen ”Regional plan for arealbruk” i samarbeid med regionale etater og kommuner Fokusområder hittil: Bosettingsmønster Lokalisering av næring, handel og tjenester Omdisponering av dyrkajord Kvikkleire Differensiert forvaltning av strandsonen Arealplanlegging i sjø Vern av ulike naturtyper Vindkraft Reindrift Videreutvikling av temakart ”Regional plan for arealbruk” vil erstatte tidligere ”Fylkesplanmelding nr. 2 (2001) – Arealmelding” Arbeidet skal resultere i nye regionalpolitiske retningslinjer og strategier for arealbruk.

11 Planstrategien skal vedtas gjennom kongelig resolusjon -
Hvilke spørsmål innenfor fokusområdene skal løftes for avklaring nasjonalt? Får vi noen avklaringer nasjonalt? For eks: Strukturendringen i landbruket Konflikt mellom rovdyrpolitikk og beitenæringer (inkl. reindrift) Kraftunderskudd og høy kraftpris Boligsituasjon i distriktene Samarbeid/samfinansiering om en HUNT-4 undersøkelse Påvirke prispolitikk på enkelte områder for å fremme folkehelse Omdisponering av dyrkajord – tolkning av halveringsmålet bør avklares Innføring av arealavgift for flytende akvakulturanlegg bør vurderes

12 Problemstillinger Tidspunktet for utarbeidelsen, krav i loven
Samhandling med partnerskapet i fylket Samhandling om felles utfordringer mellom forvaltningsnivåene Har vi noen nytte av å samhandle? Hvilke planer skal utarbeides


Laste ned ppt "Planstrategi som nytt verktøy"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google