Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planstrategiverksted 2012 Regional planstrategi for Oppland v/fylkesordfører Gro Lundby og fylkesvaraordfører Ivar Odnes 25.1.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planstrategiverksted 2012 Regional planstrategi for Oppland v/fylkesordfører Gro Lundby og fylkesvaraordfører Ivar Odnes 25.1.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planstrategiverksted 2012 Regional planstrategi for Oppland v/fylkesordfører Gro Lundby og fylkesvaraordfører Ivar Odnes

2 Bakgrunn Skisse til regional planstrategi bygger på vedtatt regional planstrategi Resultat av en omfattende prosess med involvering av alle kommunene i Oppland Satsingsområdene Kompetanse Klima og energi Bruk og vern videreføres, mens Samferdsel er foreslått som eget satsingsområde

3 Bakgrunn forts. Hovedelementene i regional planstrategi er gitt i plan- og bygningsloven § 7-1 og skal inneholde: En redegjørelse for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer En vurdering av langsiktige utviklingsmuligheter En prioritering av spørsmål for videre regional planlegging En oversikt over oppfølging av prioriterte planoppgaver Et opplegg for medvirkning i planarbeidet Dette er på et overordnet nivå. Hvordan kommunene svarer på dette i sine planstrategier må gjøres ut fra deres forutsetninger, men forankringen ligger i den regionale planstrategien. Derfor er det så viktig å få klarhet i hvilke satsingsområder fylkeskommunen skal vektlegge i neste fire års periode!

4 Attraktivitet Utdanning - samfunnets evne til å utdanne tilstrekkelig antall kandidater innen områder som næringslivet etterspør Forskning og innovasjon - utdanningsinstitusjonenes evne til å hevde seg nasjonalt innen sitt viktigste satsingsfelt Rekruttering - næringslivets evne til å tiltrekke seg kjernearbeidskraft Eierskap - næringslivets evne til å tiltrekke seg kompetente eiere Miljø - næringslivets evne til å møte fremtidige miljø- og energikrav Klyngeetablering - flere bedrifter innenfor en næring eller et sammenhengende næringsmessig kunnskapsfelt Her har Knut Vareide gitt en god presentasjon av utvikling og nå situasjon for Oppland innen blant annet demografi, utdanning og næringsvirksomhet. De forskjellige regionene står overfor forskjellige utfordringer. Men alle er gode på noe, og det er viktig å dyrke de fortrinn vi har! Oppland er attraktivt som bosted, men sliter med å få vekst innen våre basisnæringer og har kun en svak utvikling innen besøksnæringer. De seks punktene over gir næringslivet utfordringer med hensyn til hvordan de skal arbeide fremover og ikke minst hvordan kan fylkeskommunen og kommunene legge til rette for å legge Kilde: Torgeir Reve

5 Kompetanse Pilene går i rett retning, me Muligheter zz Høgkolemiljøene
zz Karrieresentre zz Videregående opplæring Aktuelle utfordringer zz Å sikre at ungdom fullfører videregående opplæring zz A styrke den formelle kompetansen i befolkningen zz Å bidra til å etablere og utvikle kunnskapsintensive bedrifter i Oppland Behov for ny politikkutforming og planlegging zz Gjennomføring videregående opplæring zz Voksnes læring zz Kompetanseheving i bedriftern hvordan opp fylle punktene foran?

6 Utslipp fordelt på sektor, Oppland 2009
Klima og energi Utslipp fordelt på sektor, Oppland 2009 Vårt bidrag skal være å begrense utslippene, men samtidig må vi også kunne benytte oss av de fortrinn vi har som leverandør av kraft. Vi er sammen med Hedmark landets desidert største biomasse leverandør, utfordringen er å få ut potensialet. Det vil kreve økonomi til å tørre å satse dvs forutsigbare rammer, infrastruktur som gjør det mulig å transportere masse på en hensiktsmessig og miljøriktig måte, nye markeder må etableres Mer om potensiale for kraft…. Muligheter zz Utnytte store bioenergiressurser zz Teknologiutvikling knyttet til fornybar energi zz Vannkraft Aktuelle utfordringer zz Virkemidler for å stimulere til utslippsreduksjoner zz Avveiing mellom utbygging av fornybar energi og naturvern zz Sikkerhet og beredskap knyttet til konsekvenser av klimaendringer zz Samordnet areal- og transportplanlegging Behov for ny politikkutforming og planlegging zz Regional plan for senterstruktur og handel

7 Klima og energi forts Energi produksjon Potensiale:13 TWh vannkraft
Vannkraft 6,7 TWh Fjernvarme 0,25TWh Potensiale:13 TWh vannkraft Men, en fjerdedel er vernet Nye fornybare kilder Bioenergi Vind Oppland produserer mer elektrisitet enn vi forbruker. Ca 50 % blir eksportert til andre områder. Vannkraft er dominerende. Tallene er fra september 08 til august 09, hentet fra SSB.

8 Bruk og vern Prosentvis andel bosatt i tettsteder fordelt på kommuner, 2009 Lar en fortetting seg gjennomføre for distriktsnorge? Muligheter zz Rike verdier knyttet til natur- og kulturarv zz Gode muligheter for verdiskaping knyttet til reiseliv og fritidsbebyggelse zz Aktive landbrukskommuner zz Mangfoldig vassdragsnatur Aktuelle utfordringer zz By- og tettstedsutvikling zz Ivaretakelse av den europeiske villreinstammen zz Jordvernmålet zz Fritidsbebyggelse Behov for ny politikkutforming og planlegging zz Retningslinjer for areal- og ressursbruk zz Verdiskapings- og innovasjonprogram på natur- og kulturarv i Oppland zz Retningslinjer for planlegging av fritidsbebyggelse

9 Samferdsel Kollektivtransport med buss
y-aksen er passasjerkm (1000 km) og z- aksen er 1000 passasjerer Muligheter zz Rask og effektiv transport mellom arbeidsmarkedene i Lillehammer, Gjøvik og Hamar og mellom Oppland og Stor-Oslo zz Økt satsing på kollektivtilbud mellom/til regionsentra zz Jernbanesatsing Aktuelle utfordringer zz Tilrettelegge for mer miljøvennlig transport zz Kollektivsatsing på tvers av fylkene zz Samordnet areal- og transportplanlegging (se kap. 2.2) zz Finansiering av utbygging og vedlikehold av veger zz Utbygging av jernbane Behov for ny politikkutforming og planlegging zz Samordnet areal- og transportplanlegging

10 Verksted på Planstrategikonferansen onsdag 25.1 Regional planstrategi

11 Skisse: Regional planstrategi 2012-2016

12 Velg 3 farger : 3 tema à 20 min Rødt: Attraktivitet Gult: Kompetanse
Lilla: Klima/energi Grønt: Bruk/Vern Grått: Samferdsel

13 Attraktivitet Per Erik Fonkalsrud Inger Kolstad Kompetanse Synnøve Tollefsud Stig Søvik Klima/energi Kjersti Moltubakk Terezia Lestinska Bruk/Vern Jon Halvor Midtmageli Marit Vorkinn Samferdsel Jørn Prestsæter Skjalg W. Trond Carlson Marit Brænd Sissel Bye Ingvaldsen Else Marie Bjørnstad Bergum Christen Ness Ann Kristin Ødegaard Ragnar Bjørnstad Heidi Eriksen Lars Eide Rigmor Myhre Ane Bjørnsgård Therese Hole Svein Thore Jensen Louvise Hansen Tord Kristin L. K Ola Idar Løkken Ola Hegge Ove Søberg Marianne Hvalsmarken Anne Marie Sveipe Ingvil Hegna Terje Storbakken Anette Strømhaug Kristin H H Barbro Nordby Magnhild Apeland Olav Malmedal Magne Flø Gyda

14 Attraktivitet Hva gjør Oppland attraktivt - hvilke tre fortrinn kan Oppland foredle? Hva er de tre viktigste områdene for å stimulere til næringsutvikling og bosetting i Oppland? Hvordan jobbe bedre sammen? Hvilke tema bør tas tak i gjennom videre politikkutforming og regional planlegging?

15 Kompetanse Hva er de tre viktigste mulighetene og utfordringene i Oppland innen kompetanseområdet? Hvordan få til god, forpliktende samhandling? Hvilke tema bør tas tak i gjennom videre politikkutforming og regional planlegging?

16 Klima/energi Hva er de tre viktigste mulighetene og utfordringene i Oppland innen klima/energi? Hvordan få til god, forpliktende samhandling? Hvilke tema bør tas tak i gjennom videre politikkutforming og regional planlegging?

17 Bruk/vern Hva er de tre viktigste mulighetene og utfordringene i Oppland innen bruk/vern? Hvordan få til god, forpliktende samhandling? Hvilke tema bør tas tak i gjennom videre politikkutforming og regional planlegging?

18 Samferdsel Hva er de tre viktigste mulighetene og utfordringene i Oppland innen samferdselsområdet? Hvordan få til god, forpliktende samhandling? Hvilke tema bør tas tak i gjennom videre politikkutforming og regional planlegging?


Laste ned ppt "Planstrategiverksted 2012 Regional planstrategi for Oppland v/fylkesordfører Gro Lundby og fylkesvaraordfører Ivar Odnes 25.1.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google