Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Gran kommune – planstatus:  Kommuneplanens samfunnsdel: – vedtatt i 1989 – vedtatt i 1998 – vedtatt i 2007  Kommuneplanmelding: – vedtatt i 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Gran kommune – planstatus:  Kommuneplanens samfunnsdel: – vedtatt i 1989 – vedtatt i 1998 – vedtatt i 2007  Kommuneplanmelding: – vedtatt i 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 Gran kommune – planstatus:  Kommuneplanens samfunnsdel: – vedtatt i 1989 – vedtatt i 1998 – vedtatt i 2007  Kommuneplanmelding: – vedtatt i 2008  Kommuneplanens arealdel: – vedtatt i 1989 – vedtatt i 2002 – vedtatt i 2011  Kommunedelplan Gran sentrum: – vedtatt i 2007  Div. tematiske kommunedelplaner: ……. 2

3 3 Den kommunale planstrategien skal besvare 2 spørsmål:  Hva er Gran kommunes største utfordringer….? I plan- og bygningsloven er dette formulert slik: drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling herunder - langsiktig arealbruk, - miljøutfordringer, - sektorenes virksomhet,  Hvilke planer skal vi lage…? I plan- og bygningsloven er dette formulert slik: vurdere kommunens planbehov i valgperioden

4 4 Ved behandlingen skal kommunestyret: ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner /kommunedelplaner, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves Prosess: innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. forslag til vedtak skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

5 Hvilke utfordringer står kommunen overfor? Ta opp hele samfunnsutviklingen – og store samfunnsspørsmål…? Begrense problemstillingene til de områdene der kommunen har konkret og direkte påvirkning…? Kommunen som samfunnsaktør – og kommunen som tjenesteyter Ta opp primært problemstillinger knyttet til de kommunale virksomhetsområdene / sektorene? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Klima/energi Eldrebølgen/samhandlingsreformen Transportpolitikk Miljøspørsmål Innvandring / integrering Oppvekst / skolepolitikk Jordvern / landbrukspolitikk 5

6 6 Noen utfordringer: Befolknings- Sentralisering Skole Folkehelse vekst Samordna areal- og Forebygging Universell utforming transportplanlegging Tidlig innsats Samhandlingsreformen Spredt boligbygging Psykisk helse Eldrebølgen Grendemiljø Spesialundervisning Barnevern Transport Skolestruktur Rv 4 Gjøvikbanen Kultur Trafikksikkerhet Kulturskole Idrett Klima og energi Jordvern Fornybar energi Kompetanse Naturmangfold Fjernvarme Effektivisering / LEAN Kulturlandskap Klimatilpasning Styring / økonomi KOMMUNEPLANENS KOMMUNEDELPLANER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL AREALDEL

7 7 Noen utfordringer: Befolknings- Sentralisering Skole Folkehelse vekst Samordna areal- og Forebygging Universell utforming transportplanlegging Tidlig innsats Samhandlingsreformen Spredt boligbygging Psykisk helse Eldrebølgen Grendemiljø Spesialundervisning Barnevern Transport Skolestruktur Rv 4 Gjøvikbanen Kultur Trafikksikkerhet Kulturskole Idrett Klima og energi Jordvern Fornybar energi Kompetanse Naturmangfold Fjernvarme Effektivisering / LEAN Kulturlandskap Klimatilpasning Styring / økonomi KOMMUNEPLANENS KOMMUNEDELPLANER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL AREALDEL

8 8 Noen utfordringer: Befolknings- Sentralisering Skole Folkehelse vekst Samordna areal- og Forebygging Universell utforming transportplanlegging Tidlig innsats Samhandlingsreformen Spredt boligbygging Psykisk helse Eldrebølgen Grendemiljø Spesialundervisning Barnevern Transport Skolestruktur Rv 4 Gjøvikbanen Kultur Trafikksikkerhet Kulturskole Idrett Klima og energi Jordvern Fornybar energi Kompetanse Naturmangfold Fjernvarme Effektivisering / LEAN Kulturlandskap Klimatilpasning Styring / økonomi KOMMUNEPLANENS KOMMUNEDELPLANER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL AREALDEL

9 Kommunal planstrategi – Forslag til 6 (eller 2) hovedutfordringer: 1. Befolkningsutvikling / befolkningsvekst 2. Bosettingsmønster / tettstedsstruktur 3. Infrastruktur (ekstern / intern) / kommunal tjeneste-struktur = A: ”Samfunnsstruktur” 4. Eldrebølgen / samhandlingsreformen 5. Folkehelse / helseprofil / helseforskjeller 6. Oppvekst / barn og unges oppvekstmiljø / skole / barnehage… = B: ”Folkehelse” (oppvekst & omsorg)

10 Hovedutfordringer for Gran kommune…? Noen stikkord: Langsiktig planlegging – 50 år…? Befolkningsvekst – del av Oslo-regionens antatte vekst Bosettingsstruktur – grendestruktur / sentralisering Infrastruktur 1 – jernbane og veg Infrastruktur 2 – kommunale veger/anlegg og – kommunale tilbud/tjenester Folkehelse (jfr. folkehelseprofilene) Samhandlingsreformen Eldrebølgen Universell utforming (et universelt utformet samfunn) Barn / oppvekst / psykisk helse / barnevern… 10

11 På bakgrunn av hovedutfordringene: Hvilke planer (*) bør vi lage…? Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Kommunedelplaner Andre planer Utredninger / analyser…? (*) 11

12 Regional plan for Hadeland – Planprogram: Følgende tema vektlegges i planarbeidet: -Våre fortrinn -Bo-perspektiver -Tettstedsutvikling -Arealbruk -Kompetanse -Næringsutvikling – arbeidsplasser -Kommunikasjon og transport

13 Planstrategi  Samfunnsdel Hvis mulig – gå direkte over fra arbeidet med den kommunale planstrategien til samfunnsdelen dvs. at varsel om oppstart av arbeidet med samfunnsdelen kan tas umiddelbart etter at den kommunale planstrategien er vedtatt (den samme overlappingen kan en gjerne gjøre mellom samfunnsdelen og arealdelen…) 13

14 14

15 Kommunal planstrategi & samfunnsdelen – hva er viktig…? 1. SAMMENHENG: - i forhold til tidligere planer og mål og vedtak - oppover – dvs. i forhold til Nasjonale forventninger, Regional plan og Kommunal planstrategi 2. PRIORITERING: - hva er viktige utfordringer for kommunen…? - hva er det viktigste av det viktige…? 3. KORTFATTET / POENGTERT: - det som ikke må være med i planen kan være vedlegg 4. OPPFØLGING / HANDLING: - så entydig og konkret som mulig - så handlingsretta som mulig 15

16 Arealdelen: Noen temaer / områder en kan vurdere nærmere…? Ta ut uaktuelle boligområder? (NB: dette krever en nærmere analyse) Se nærmere på sentrumsnære arealer – både til bolig- og næringsområder? Randsfjorden? (Røykenvik, Bjoneroa og Grymyr) Boligområder nær Grymyr? Se på deler av Bestemmelsene / retningslinjene - Estetikk / byggeskikk (sentrumsområder, gårdstun, …) - Dispensasjonssaker og spredt boligbygging - Bestemmelser for hyttebygging 16

17 Framdriftsplan for politisk behandling: Planutvalg og formannskap: behandling av noen hovedmomenter til planstrategi: 14. mars og 15. mars Kommunestyret: behandling av noen hovedmomenter til planstrategien + prosess: 29. mars Workshop i kommunestyret – 14. juni deretter utarbeide et forslag til planstrategi… …forslaget «gjøres offentlig»: 20. juni – 10. august (?) Kommunestyret: vedtak i møte 13. september 2012 17

18 Noen diskusjonspunkter: ”Innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner”…? ”Bred medvirkning og allmenn debatt”…? ”Gjøres offentlig i 30 dager” – hvordan…? Avvik fra planstrategien i planperioden…? Overgang planstrategi – samfunnsdelen…?


Laste ned ppt "1. Gran kommune – planstatus:  Kommuneplanens samfunnsdel: – vedtatt i 1989 – vedtatt i 1998 – vedtatt i 2007  Kommuneplanmelding: – vedtatt i 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google