Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Deltasenteret Foto: Einar M. Aslaksen www.deltanettet.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Deltasenteret Foto: Einar M. Aslaksen www.deltanettet.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Deltasenteret Foto: Einar M. Aslaksen www.deltanettet.no

2 Formålsparagraf om universell utforming –Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak –Formålsparagrafen er førende for resten av loven og forskrifter under loven Plan- og bygningsloven - formål

3 Plan- og bygningsloven - medvirkning Enhver som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. De som ikke kan delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

4 Kommuneplaner og reguleringsplaner Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel og arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer– bl.a. knyttet til universell utforming. Kommunen kan vedta bestemmelser om universell utforming i kommuneplanens arealdel. Kan også vedtas krav for å sikre hensynet til universell utforming i reguleringsplaner.

5 Planstrategier Kommunestyret og regionale planmyndigheter skal minst én gang i hver valgperiode utarbeide planstrategier. Kommunal planstrategi kan inneholde en beskrivelse av status for universell utforming i kommunen. Råd og brukerorganisasjoner bør inviteres inn i arbeidet med planstrategier.

6 Planprogram Det skal utarbeides et planprogram som beskriver planprosessen og opplegget for medvirkning. Planprogram skal sendes på høring.

7 Bygninger og uteareal Publikumsbygg og arbeidsbygg skal være universelt utformet. Krav om universell utforming av uteareal rettet mot allmennheten.

8 Lover om rådene Hver kommune og hvert fylke skal ha eldreråd og råd for funksjonshemmede. Eldrerådene skal arbeide med levekår for eldre. Råd for funksjonshemmede skal arbeide med tilgjengelighet, diskrimineringsspørsmål og tjenester for funksjonshemmede.

9 Råd Kommunestyret/fylkestinget vedtar mandat for og sammensetning av rådene. Rådene er forvaltningsorgan etter forvaltningsloven. Kommuner/fylkeskommuner skal sørge for de administrative funksjonene. Rådmannskontoret er en naturlig plassering av sekretariatet. Det er anbefalt 1/3 stillingsressurs til eldreråd

10 Råd – saker Rådet bør konsentrere seg om større og overgripende saker. Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Alle saker skal legges fram for rådet i god tid.

11 Eldreråd - sakstyper Års- og langtidsbudsjett. Boligprogram, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner, kulturelle tiltak. Kommunen bør på egnet måte trekke inn eldrerådet i arbeidet med planlegging etter Plan- og bygningsloven.

12 Råd funksjonshemmede - sakstyper Økonomiplaner og årsbudsjettet Plan- og bygningsloven: –Kommunal og regional planlegging –Planprogram –Konsekvensutredninger Samhandlingsreformen Kommunen og fylkeskommunen bør på egent måte trekke inn rådet i arbeidet med planlegging etter plan- og bygningsloven.

13 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Bidra til å sikre like muligheter for alle, uavhengig av funksjonsevne og hindre diskriminering. Skal bidra til å bygge ned funksjonshemmende barrierer. Gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og personlige forhold.

14 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming innen virksomheten. Universell utforming skal ivaretas innen virksomhetens hovedløsning. Brudd på plikten til å sikre universell utforming av hovedløsningen regnes som diskriminering

15 Oppdatert rundskriv i juni 2012 Ligger på www.regjeringen.no www.regjeringen.no

16 Håndbok om råd Ligger på Bufetat.no http://portal.isave.no/mrm/cust omerpages/bufdir/default.aspx http://portal.isave.no/mrm/cust omerpages/bufdir/default.aspx

17 Håndbok Eldrerådet i arbeid Kan bestilles gratis hos Fagakademiet: region- ost@fagakademiet.no region- ost@fagakademiet.no


Laste ned ppt "Deltasenteret Foto: Einar M. Aslaksen www.deltanettet.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google