Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTP og RTP – grensesnitt og samspill Fylkesordførernes/- rådsledernes sommermøte 2011 Vest-Agder, Kristiansand 8/8 Jan Fredrik Lund, leder NTP-sekretariatet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTP og RTP – grensesnitt og samspill Fylkesordførernes/- rådsledernes sommermøte 2011 Vest-Agder, Kristiansand 8/8 Jan Fredrik Lund, leder NTP-sekretariatet."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTP og RTP – grensesnitt og samspill Fylkesordførernes/- rådsledernes sommermøte 2011 Vest-Agder, Kristiansand 8/8 Jan Fredrik Lund, leder NTP-sekretariatet

2 Nasjonal transportplan 2014 – 2023 Tidslinje

3 Nasjonal transportplan 2014 - 2023 Sektorvise stamnettutredninger Regionvise møter mellom styringsgruppen for Nasjonal transportplan og fylkeskommunene og fire største byer juni 2011

4

5 Utfordringsdokumentet - vekst, vekst, vekst Globalisering - fortsatt vekst i internasjonal handel og transport Økonomisk vekst – forbruket øker Sterk befolkningsvekst

6 Nasjonal transportplan 2014 - 2023 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging -i medhold av § 6-1 i plan- og byningsloven Kap 1 Nasjonale forventningers rolle i plansystemet Kap 2 Viktige utviklingstrekk Kap 3 Klima og energi Kap 4 By og tettstedsutvikling Kap 5 Samferdsel og infrastruktur Kap 6 Verdiskaping og næringsutvikling (?) Kap 7 Natur, kulturmiljø og landskap Kap 8 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø (?) (udatert, men lagt på regjeringen.no den 24/6-2011)

7 Nasjonal transportplan 2014 - 2023 Noen viktige temaer i forholdet RTP/NTP Erfaringer fra utredningsfasen – spiller vi hverandre gode? –Får fylkeskommunene de innspill de trenger fra staten/NTP? –Hvilke temaer bør fylkeskommunene samarbeide om? –Har fylkeskommunenes innspill vært nyttige – eventuelle forbedringer? Hvilke tema bør omtales både i NTP og RTP? Hva er den optimale regionale transportplanen? –Grunnlag for innspill til NTP –Strategisk gode valg og effektiv gjennomføring Omfang og innretning på omtale av kollektivtransport og fylkesveger i NTP

8 Nasjonal transportplan 2014 - 2023 Spiller vi hverandre gode? Tre forvaltingsnivåer Store private aktører Internasjonale beslutninger godstransport Får FK de innspill de trenger? Ja (?), men noen ganger for mye informasjon? Felles behov: - Mer effektive og forutsigbare planprosesser - Mer forutsigbar finansiering -Samhandling – alltid mye å lære av hverandre Ja, vi spiller nå på lag

9 Nasjonal transportplan 2014 - 2023 Hvilke tema både i NTP og RTP? Spørsmålet er avhengig av hensikten med RTP –Strategisk med påfølgende handlingsprogram (gjennomføringsplan)/årlige budsjetter? –Detaljert gjennomføringsplan? Uansett hensikt: Mange felles temaer – målene og virkemidlene! Egentlig alle temaer felles, men må være rom for forskjellig vektlegging. Eksempler: -Forfall / rehabilitering -Trafikksikkerhet -Knutepunkter / effektiv kollektivtransport og godstransport -Bedre og mer konkurransedyktig kollektivtransport -Ferjetilbud -Rassikring -Satsing på sykkel og gange …….

10 Nasjonal transportplan Hvorfor? Hva? Hvor? Hvordan?

11 Nasjonal transportplan 2014 - 2023 Hva er den optimale regionale transportplanen? Trekker opp de store linjene, og med god måloppnåelse for prioriterte områder Bidrar til forutsigbar og effektiv gjennomføring av planen –Planen er basert på godt faglig og sektorovergripende grunnlag –Gode prosesser der sentrale aktører er involvert –Tilpasset økonomiske rammebetingelser –Plangrunnlaget (etter PBL) er på plass Bygger opp under statlige og kommunale planer det vil si det vi etterstreber i NTP, der vi som etater er satt til å lage et solid faglig grunnlag for politiske beslutninger …det hjelper også med god ressurstilgang til planlegging og gjennomføring

12 Ikke-statlig kollektivtransport Utvikling i tilbudet av kollektivtransport (produksjon og priser) Passasjertall og andel av transportarbeid Kollektivtransportens rammebetingelser Utvikling i organisering/ nye kjøpsregimer i fylkeskommunene Samordningsbehov, eksisterende og ønskede nye arenaer Forskjeller i utvikling og status

13 Byregionene - «Størst mulig» andel kollektivtransport, sykling og gange Dagens ansvarsdeling ligger fast Eksempler på rammeverk for samordnede tiltakspakker Restriktive virkemidler mot biltrafikk – mot arbeidsreiser og parkering Styrket statlig innsats og krav Knutepunkter og framkommelighet for gods Miljø, luft, støy

14 Storbyområdene Omtale av de 4 største byområdene Status for bypakker For de 9 største byområdene – framtidens byer, omtales gode eksempler knyttet til: – Måloppnåelse og virkemiddelbruk – Organisering og samarbeid – Satsing på kollektive løsninger, g/s, restriktive tiltak og arealbruk Work-shop med framtidens byer 23. september

15 Prosess Regionale kontaktutvalg – Regionale utfordringer – Tilstand på fylkesvegnettet – Bypakker, utfordringer og virkemidler Kontaktforum – Byområdene – Regional utvikling – Fylkesvegnettet, aggregert – Ikke-statlig kollektivtransport – Knutepunkter – Nasjonale strategier Styringsgruppe, programstyret, referansegruppe, samordningsgruppe

16 Nasjonal transportplan 2014 – 2023 Tidslinje

17 Nasjonal transportplan 2014 - 2023 Noen mulige forbedringspunkter: Noe mer uniformering av RTP-ene (lettere å få gjort kjent)! Skille mellom innspill til NTP og RTP? Felles utredninger stat/fylke kan være effektivt (men ikke alltid). Fortsette den gode dialogen mellom fylkeskommunene og staten (NTP) Enda tøffere prioritering av noen knutepunkter (på bekostning av andre)


Laste ned ppt "NTP og RTP – grensesnitt og samspill Fylkesordførernes/- rådsledernes sommermøte 2011 Vest-Agder, Kristiansand 8/8 Jan Fredrik Lund, leder NTP-sekretariatet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google