Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny plandel i plan- og bygningsloven. 2 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Ny plandel av plan og bygningsloven Lovforslaget lagt fram.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny plandel i plan- og bygningsloven. 2 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Ny plandel av plan og bygningsloven Lovforslaget lagt fram."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny plandel i plan- og bygningsloven

2 2 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Ny plandel av plan og bygningsloven Lovforslaget lagt fram i statsråd 15. februar 2008 Det tar utgangspunkt i Planlovutvalgets forslag Det er gjort endringer både i lovstruktur og innhold etter høringen av NOU 2003:14 Senere lovendringer er innarbeidet.

3 3 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Behovet for ny lov Sterkere fokus på hensyn som miljø, klima, samfunnssikkerhet, universell utforming Plan- og utbyggingspraksis i kommuner og fylkeskommuner har gitt erfaringer om styrker og mangler ved dagens lov. Det er behov for bedre samordning med særlover på flere områder. Utnytte teknologiske muligheter til planutforming og informasjon. Loven må bli klarere og enklere for brukerne

4 4 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Formål Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger og konsekvensvurderinger Universell utforming Barn og unges oppvekstvilkår Estetisk utforming av omgivelsene Ny formålsparagraf framhever:

5 5 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Nye elementer i plandelen av loven Planstrategier Planprogram Handlingsplaner Planbeskrivelse og konsekvensutredninger Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyser Felles planleggingsoppgaver Regionalt planforum

6 6 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Kommunal planlegging Utfordring: Loven skal kunne brukes for kommuner med ulike planutfordringer Løsning: Kommunene kan selv tilpasse planinnholdet ut fra plansituasjonen

7 7 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Kommunal planlegging Omfatter: Kommunal planstrategi Kommuneplan med: –Samfunnsdel og handlingsprogram –Arealdel Reguleringsplan –Områderegulering –Detaljregulering

8 8 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Kommunal planstrategi Strategien bør inneholde : redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi (prinsipper for romlig utvikling) vurdering av sektorenes planbehov, og vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

9 9 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Kommuneplanens samfunnsdel Omfatter: Langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommunedelplaner for temaer med handlingsdel som revideres årlig. Formål: Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet, for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen, og for privat virksomhet som berøres av planen.

10 10 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Arealformål Bebyggelse og anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Grønnstruktur Forsvaret Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

11 11 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Hensynssoner Angir egenskaper ved et areal –Naturgitte –Andre interesser Eks. –Ras og flomutsatte områder –Flystøysoner –Sone for felles planlegging og bruk av særskilte gjennomføringsmidler Begrensningene angis i bestemmelser

12 12 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Arealformål og hensynssoner Hensynssoner: Et område med naturgitte eller andre egenskaper som vi må ta hensyn til når vi bestemmer arealbruken. Arealformål: Angir framtidig bruk av et område.

13 13 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Det kommunale plansystemet Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommunedelplaner ”Grovmasket” ”Detaljert” Område- regulering Detalj- regulering Gjennomføring Arealdelen Kommuneplan Reguleringsplan

14 14 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Ny plandel av plan- og bygningsloven En oppdatering av loven i forhold til nye utfordringer og planoppgaver Mye er likt dagens lov, men det er gjort enkelte nye grep og tilpasninger En del er formalisering av god planpraksis Lovbestemmelsene legger til rette for bruk av ny teknologi Lovendringene som fremmes av MD gjelder bare plandelen av loven Forslaget bygger på Planlovutvalgets innstilling, men med enkelte tillempinger

15 15 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Verdigrunnlaget for pbl Demokratisk – styres av folkevalgte organer Berørte myndigheter, organisasjoner og private skal få delta Fremme helhet og samordning mellom berørte myndigheter om løsning av oppgaver Målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig Ivareta både kommunale, regionale, nasjonale og internasjonale hensyn. Søkes løst på laveste nivå Forpliktende og forutsigbar

16 16 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Oppgaver og hensyn i planleggingen Planer skal: sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.

17 17 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Reguleringsbestemmelser Det kan gis bestemmelser til både arealformål og hensynssoner, bl.a.: utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, herunder vern av fasade, materialbruk og interiør krav om detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av tiltak, og retningslinjer for slik plan

18 18 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL § 5 ‑ 1 Medvirkning Enhver som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

19 19 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Formål Ny formålsparagraf vil framheve: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger og konsekvensvurderinger Universell utforming ”Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak.” Barn og unges oppvekstvilkår Estetisk utforming av omgivelsene § 1-1

20 20 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Medvirkning Enhver som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. Minst ett eksemplar av planforslaget skal være lett tilgjengelig for alle, slik at hvem som helst kan sette seg inn i forslaget. Det skal legges til rette for elektronisk presentasjon og dialog i alle faser av planprosessen. § 5-1 § 11-14 § 12-8


Laste ned ppt "Ny plandel i plan- og bygningsloven. 2 Miljøverndepartementet februar 2008 Ny plandel i PBL Ny plandel av plan og bygningsloven Lovforslaget lagt fram."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google