Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalplan for folkehelse 2013 – 2017 Inghild Vanglo Leder politisk styringsgruppe Rogaland fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalplan for folkehelse 2013 – 2017 Inghild Vanglo Leder politisk styringsgruppe Rogaland fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalplan for folkehelse – Inghild Vanglo Leder politisk styringsgruppe Rogaland fylkeskommune

2 Hva vil fylkeskommunen med det regionale folkehelsearbeidet?
Vi vil være en ledende utviklingsaktør Vi vil ha en aktiv pådriverrolle Vi vil iverksette en strategisk satsing på folkehelsearbeid …. derfor har vi sammen med dere laget forslag til …… Rogaland fylkeskommune har ambisjon om å være en ledende utviklingsaktør når det gjelder folkehelse. Vi ønsker å ha en pådriverrolle overfor kommunene og andre relevante aktører for å stimulere til mer og bedre folkehelsearbeid i Rogaland. Gjennom en strategisk satsing på folkehelsearbeid, ønsker vi å bidra til å påvirke forutsetningene for befolkningens helse og gripe lokale utfordringer på en mer omfattende og systematisk måte. 2

3 Regionalplan for folkehelse 2013-2017
Skal sette folkehelse på dagsorden Skal være et verktøy for målrettet og strukturert folkehelsearbeid Skal beskrive utfordringer, virkemidler, rammer, ressurser, roller og ansvarsfordeling i arbeidet i planperioden

4 Prosjektets organisering
Politisk styringsgruppe Kompetansegruppe «Kosthold og tobakk» Kompetansegruppe «Fysisk miljø» Kompetansegruppe «Fysisk aktivitet» Kompetansegruppe «Psykisk helse» Sekreteriat Intern prosjektgruppe Partnerskap for folkehelse Planprosessen startet opp høsten 2010 og planprogrammet for planen ble vedtatt i fylkestinget 7. juni 2012 (FT sak 45/11). Planarbeidet har vært organisert med en politisk styringsgruppe, et sekretariat og fire ressursgrupper sammensatt av personer med relevant fagkunnskap knyttet til de ulike satsingsområdene i planen. I tillegg har det vært gjennomført medvirkningsopplegg rettet mot aktørene i partnerskap for folkehelse, representanter for seksjoner i egen virksomhet og et utvalg av elever i videregående skole.

5 Helse i alt vi gjør Sammen utvikler vi ett godt Rogaland
VISJON Med denne visjonen ønsker vi å synliggjøre at folkehelsearbeid er samfunnsutvikling og at alle sektorer må ta ansvar for å fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller. Leger, medisiner og sykehus kan kun avhjelpe 10 prosent av folks helseproblemer. De øvrige 90 prosent må samfunn og fellesskap ta seg av. Gjennom å tenke helse i alt vi gjør ønsker vi at folkehelse løftes frem som et nytt regional- og lokalpolitisk satsingsområde i vår region. Dette vil være en sentral investering i arbeidet med å utvikle Rogaland til ett attraktivt og godt fylke å bo i for alle mennesker på alle stadier av livet.

6 Hovedmål 1 Fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller

7 Strategier Skape støttende miljø for god helse på alle arenaer der folk ferdes og lever sine liv Iverksette en sunn helsepolitikk på alle nivå med politiske vedtak som viser tyngde og handlekraft i folkehelsearbeidet

8 Hovedmål 2 Sikre politisk og administrativ forankring av folkehelsearbeidet

9 Strategier Synliggjøre helsefremmende og forebyggende arbeid som en sentral investeringsfaktor for vekst og utvikling

10 Hovedmål 3 Drive et kunnskapsbasert folkehelsearbeid

11 Strategier Sikre at folkehelsearbeidet rettes mot faktiske utfordringer og mot tiltak som fungerer Legge til rette for gode evalueringsrutiner Være en pådriver for at det igangsettes mer forskning knyttet til folkehelsearbeid i Rogaland

12 Tre satsingsområder Planforslaget foreslår tre satsingsområder; Aktive og trygge lokalsamfunn – samfunns- og arealplanlegging, Støttende miljø for psykisk helse og Sunne levevaner.

13 Strategier - aktive og trygge lokalsamfunn
Styrke folkehelseperspektivet i regionale areal- og transportplaner. Styrke veiledningen til kommunene vedrørende helse i plan og kartlegging av helsetilstanden. Alle politiske vedtak på regionalt nivå skal vurderes opp mot betydningen for helse og utjevning av sosiale helseforskjeller. Utarbeide veiledere på felt med betydning for folkehelse.

14 Strategier – psykisk helse
Styrke nærmiljøet gjennom å legge til rette for flere uformelle og formelle sosiale møteplasser Øke lavterskeltilbudet innenfor psykisk helse i Rogaland Styrke familie- og foreldrerollen Styrke barnehage, grunnskole og videregående skole som helsefremmende arena for en god psykisk helse

15 Strategier - sunne levevaner
Legge til rette for sunne valg på alle arenaer der barn og unge ferdes som barnehage, skole, idrett og fritid Øke hverdagsaktiviteten og lavterskeltilbud for voksne Iverksette en økt satsing på bruk av fysisk aktivitet for å bedre den psykiske helsen og redusere medisinbruken blant voksne og eldre

16 Hvordan skal vi få dette til?
Gjennom systematisk og langsiktig folkehelsearbeid i et aktivt og tett samarbeid med kommuner og frivillige lag og organisasjoner, og andre offentlige og private aktører. Gjennom regionalplan for folkehelse vil vi legge grunnlaget for et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid av høy kvalitet, i nær dialog med kommunene, frivillig sektor, regionale samarbeidspartnere og sentrale myndigheter. Vi vil bidra til at Rogaland vil være et attraktivt fylke å leve og bo i og stimulere til at Rogaland kan beholde sin ledende posisjon når det gjelder næringsetablering og høy konkurranseevne 16

17 Partnerskap for folkehelse i Rogaland
Et sentralt virkemiddel for iverksetting av regionalt og lokalt folkehelsearbeid Har eksistert siden 2006 og består av 16 kommuner, 10 frivillige og 4 regionale aktører Hittil har det årlig vært avsatt 3,6 millioner kroner i stimuleringsmidler til fordeling blant aktørene i partnerskapet

18 Hvorfor partnerskap? Bevisstgjøre folkehelse i egen organisasjon
Synliggjøre folkehelse i egne plandokumenter Bidra med faglig kompetanse, engasjement og arbeidsinnsats Motivere til aktivitet på lokalt nivå i tråd med regionale føringer og det lokale utfordringsbildet

19 Oppsummering: Hvordan skal vi lykkes i folkehelsearbeidet?
Et bredt tverrsektorielt arbeid mellom det offentlige, private og frivillig sektor. Et mer systematisk folkehelsearbeid Bevissthet om at politikk og forvaltning på alle nivå har betydning for folkehelsen Det er avgjørende med et bredt, tverrsektorielt arbeid som er godt forankret i plansystemene. Vi må få til økt bevissthet om at alt man foretar seg i politikk og forvaltning på alle nivå har en helsemessig betydning 19

20 Den som berøres skal høres
Høringsperiode fra 15.juni til 1.oktober Vi ønsker at planen behandles politisk i kommunestyrene og i styrene for frivillige organisasjoner Alle innspill er velkommen, men ønsker særlig tilbakemelding på hvordan forankre helse i alt vi gjør politisk og administrativt

21 Helse i alt vi gjør Sammen utvikler vi ett godt Rogaland
VISJON ELLER ILLUSJON? Utgangspunkt for plenumsdebatt – Hvordan nærme oss visjonen Helse i alt vi gjør? Hvordan skal vi skape større interesse og forankring for dette arbeidet blant administrative og politiske beslutningstakere?


Laste ned ppt "Regionalplan for folkehelse 2013 – 2017 Inghild Vanglo Leder politisk styringsgruppe Rogaland fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google