Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ansvar og prosesser i skolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ansvar og prosesser i skolen"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Ansvar og prosesser i skolen
En gjennomgang av noen lover og forskrifter som regulerer elevers rettigheter og skolen og skoleeiers ansvar i forhold som gjelder elevers helse og trivsel Birgit Leirvik Rådgiver Utdanningsdirektoratet

3 Elevens rettigheter ift helse og trivsel i skolen
Læreplanen, generell del: beskriver skolens overordna oppgave: Skolen er til for at barn & unge (og voksne) skal utvikle seg både faglig og personlig. Eleven har visse rettigheter knyttet til det fysiske og psykososiale miljøet på skolen: Opplæringsloven Kapittel 9a Elevenes skolemiljø Elevens rett til nødvendig rådgiving om utdanning og yrkesvalg og om sosiale spørsmål: Opplæringsloven §9-2, første ledd Utdypet i Forskrift til Opplæringsloven Kapittel 22, om retten til nødvendig rådgivning.

4 Opplæringsloven Kapittel 9a. Elevenes skolemiljø
§ 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. § 9a-3. Det psykososiale miljøet – første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

5 Opplæringsloven §9-2. Retten til nødvendig rådgivning
Opplæringsloven §9-2, første ledd: Elevane har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og om sosiale spørsmål. Dette utdypes i Forskrift til Opplæringsloven kapittel 22 om retten til nødvendig rådgivning § Generelt om retten til rådgiving § Sosialpedagogisk rådgiving : Den enkelte eleven har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål. Formålet med den sosialpedagogiske rådgivinga er å medverke til at den enkelte eleven finn seg til rette i opplæringa og hjelpe eleven med personlege, sosiale og emosjonelle vanskar som kan ha noko å seie for opplæringa og for eleven sine sosiale forhold på skolen.

6 Skolens ansvar knyttet til å sikre elevens rettigheter i forhold til helse og trivsel
Opplysningsplikt til barnevernet. Barnevernloven §6-4 og Opplæringsloven §15-3 Opplysningsplikten går foran taushetsplikten Personalet i skolen skal være oppmerksomme Skolens ansvar knyttet til det psykososiale miljøet. Opplæringsloven §9a-3 Ansattes plikt til å undersøke, varsle rektor og evt selv gripe inn Skolens plikt til å følge opp - skriftlig redegjøre og loggføre. Tiltak som ikke fungerer er ikke tilstrekkelig. Hvis en elev eller foreldrene ber om tiltak: enkeltvedtak/ skriftlige rutiner for prosedyrene Skolens ansvar knyttet til den sosialpedagogiske rådgivingen. Forskrift til Opplæringsloven § 22-2. Eleven skal bli møtt med respekt Skolen skal ha tett kontakt og samarbeid med hjelpeinstanser utenfor skolen og med hjemmet, slik at det blir sammenheng i tiltakene Skolens ansvar for å arbeide systematisk og planmessig - Opplæringsloven §9a-4 og Forskrift til Opplæringsloven §22-4

7 Skoleeiers ansvar knyttet til å sikre elevens rettigheter i forhold til helse og trivsel
Skoleeiers ansvar for å ha et forsvarlig system for vurdering og oppfølging. Opplæringsloven § annet ledd vurdering av om kravene i lov og forskrifter oppfylles system for å følge opp resultatene av disse og nasjonale vurderinger Skoleeiers ansvar for at alle ansatte har relevant kompetanse Opplæringsloven §10-1 og §10-8 Undervisningspersonalet skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse og det skal være riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten generelt spesifiseres i Forskriftens §22-4 til også å gjelde ansvaret for rådgiveres kompetanse (jf anbefalte kompetansekrav og veiledende kompetansekriterier) skoleeier skal og ha et system for å sikre nødvendig kompetanseutvikling, slik at de ansatte er på høyde med utviklingen i skolen og samfunnet


Laste ned ppt "Ansvar og prosesser i skolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google