Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endring av forskrift til opplæringsloven kapittel 17 og forslag til anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endring av forskrift til opplæringsloven kapittel 17 og forslag til anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endring av forskrift til opplæringsloven kapittel 17 og forslag til anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere

2 • Endring av forskriften • Anbefalt formell kompetanse –Sikter til hvilken utdannelse rådgiveren bør ha –Dette er anbefalinger –Skoleeier avgjør selv •Anbefalte kompetansekriterier –Sikter til rådgivers kunnskap, ferdigheter og holdninger –Også dette er anbefalinger –Skoleeier som avgjør

3 Forskriftsendringen • Tar utgangspunkt i opplæringslovens §9-2 –”Elevane har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og om sosiale spørsmål” • Utfordringer som forslaget tar sikte på å løse: – Tydeliggjøre at eleven har en individuell rett til nødvendig rådgivning –Presisering og tydeliggjøring av innholdet i elevens rett –Felles prinsipper for rådgivning –Formålet med rådgivningsformen –Tydeliggjøre rådgivers oppgaver –Få frem forskjeller og likheter mellom utdannings - og yrkesrådgivere og sosialpedagogiske rådgivere

4 Oversikt •§22-1 fellesbestemmelse •§22-2 sosialpedagogisk rådgivning •§22-3 utdannings - og yrkesrådgivning •§22-4 skoleeiers ansvar

5 § 22-1 Generelt om retten til rådgiving • Den enkelte eleven har rett til to ulike former for nødvendig rådgiving: sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving. Tilbodet skal vere kjent for elevar og føresette, og vere tilgjengeleg for elevane ved den enkelte skolen. • Retten til nødvendig rådgiving inneber at eleven skal kunne få informasjon, rettleiing, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette på skolen og ta avgjerd i tilknyting til framtidige yrkes- og utdanningsval. • Rådgivinga kan vere både individuell og gruppevis. Eleven sitt behov og ønskje vil avgjere forma som blir teken i bruk. • Rådgivinga skal medvirke til å utjamne sosial ulikskap, førebyggje fråfall og integrere etniske minoritetar. • For at rådgivinga skal bli best mogleg for eleven, skal skolen ha eit heilskapleg perspektiv på eleven og sjå den sosialpedagogiske rådgivinga og utdannings- og yrkesrådgivinga i samanheng. • Eleven skal få den hjelpa han/ ho treng for å utvikle seg vidare og utnytte eigne ressursar, utan omsyn til tradisjonelle kjønnsroller.

6 § 22-2 Sosialpedagogisk rådgiving • Den enkelte eleven har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål. • Formålet med den sosialpedagogiske rådgivinga er å medverke til at den enkelte eleven finn seg til rette i opplæringa og hjelpe eleven med personlege, sosiale og emosjonelle vanskar som kan ha noko å seie for opplæringa og for eleven sine sosiale forhold på skolen. • Ved behov kan eleven få hjelp til mellom anna å: - klarleggje problem og omfanget av desse - kartleggje kva skolen kan bidra med, og om det er behov for hjelpeinstansar utanom skolen - finne dei rette hjelpeinstansane og formidle kontakt med desse. • Eleven skal bli møtt med respekt av skolen sitt personale i forhold til sine sosiale, personlege og emosjonelle problem. • Det bør vere tett kontakt mellom skolens personale og hjelpeinstansar utanfor skolen slik at det blir samanheng i tiltaka rundt eleven.

7 § 22-3 Utdannings- og yrkesrådgiving • Den enkelte eleven har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval. • Utdannings- og yrkesrådgivinga har som formål å bevisstgjere og støtte eleven i val av utdanning og yrke og utvikle den enkeltes kompetanse til sjølv å planleggje utdanning og yrke i eit langsiktig læringsperspektiv. • Retten til nødvendig utdannings- og yrkesrådgiving inneber at eleven mellom anna har rett til: - rådgiving og rettleiing som er knytt til val av yrke og utdanning - oppdatert informasjon om utdanningsmoglegheiter i Noreg og andre land - oppdatert informasjon om yrkesområde og arbeidsmarknaden lokalt, nasjonalt og internasjonalt - opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og i bruk av rettleiingsverktøy - informasjon om søknadsfristar, inntaksvilkår og finansieringsordningar - opplæring og rettleiing om jobbsøking og andre søknadsprosedyrar.

8 § 22-3 (fortsetter) • Eleven skal gradvis bli bevisst sine eigne interesser, dugleikar og verdiar, og få kunnskap, sjølvinnsikt og evne til sjølv å kunne ta avgjerd om yrkes- og utdanningsval. • Frå 8.– 13. årstrinn skal rådgivinga leggjast opp som ein prosess. • Utdannings- og yrkesrådgiving skal vere eit samarbeid mellom ulike personar og instansar på skolen, og skolen bør så langt det er mogleg og hensiktsmessig trekkje inn eksterne samarbeidspartnarar for å gje elevane best mogleg informasjon og tilbod om rådgiving om yrkes- og utdanningsval. Aktuelle samarbeidspartnarar er til dømes andre utdanningsnivå, lokalt næringsliv og partnarskap for karriereveiledning.

9 § 22-4 Ansvar • Skoleeigar er ansvarleg for å oppfylle eleven sine rettar etter § 22-1 til § 22-3, jf. opplæringslova § 13-10. • Ansvaret inneber mellom anna at begge formene for rådgiving skal utførast av personale med relevant kompetanse for dei to områda. • Skolen skal arbeide systematisk og planmessig for å sikre at rådgivingstilbodet blir tilfredsstillande.

10 kommentarer • Rådgivningen anses å være ”hele skolens oppgave”, der flere enn rådgiver bidrar. • Skoleeier og skolens ledelse er ansvarlig, mens den som gir rådgivning er koordinator, veileder, informant og fagekspert. • Elevens krav vil ikke kunne angis uttømmende og opplistningen av informasjon/ hjelp er kun eksempler på hva som ligger i elevens rett. Her vil det være viktig at skoleeier og rådgivere jobber med å avklare hvilke behov eleven har også utover det som fremgår av ordlyden.

11 Økonomi • Departementet mener at forslaget ikke vil gi økte utgifter for skoleeier • Skoleeier fikk en ressursøkning til rådgivertjenesten i rev.statsbudsjett 2007. Denne er videreført

12 Anbefalt formell kompetanse: • Alle som tilsettes som rådgiver i skolen, bør ha en utdanning på minst bachelornivå. • Utdanningen bør inneholde en rådgiverrelevant utdanning på minst 60 studiepoeng. • 30 studiepoeng eller mer av den rådgiverrelevante utdanningen bør dekke hovedoppgavene innen sosialpedagogisk rådgiving og/eller utdannings- og yrkesrådgiving som rådgiveren skal ha særlig ansvar for. • Dette innebærer at det kan være ulikt innhold i rådgiverrelevant utdanning for en sosialpedagogisk rådgiver og en utdannings- og yrkesrådgiver. • I tillegg bør den som ansettes som rådgiver ha yrkeserfaring og kjennskap til skolen.

13 Anbefalte kompetansekriterier for rådgivere • Basert på elevens rett til nødvendig rådgivning • Anbefalinger i forhold til kunnskaper, ferdigheter og holdninger • Kan brukes av skoleeier ved ansettelse og ifbm kompetanseutvikling • Kan brukes av den enkelte rådgiver ifbm kompetanseutvikling • Felles kompetansekriterier og særskilte kompetansekriterier


Laste ned ppt "Endring av forskrift til opplæringsloven kapittel 17 og forslag til anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google