Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger - en trivelig by

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger - en trivelig by"— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger - en trivelig by
Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen

2 Organisasjonsmodell -Innvandrertjenesten
Politiske system Utlednings- Direktoratet (UDI IMDI Rådmann INNVANDRERTJENESTEN Flyktningetjenesten 5 ansatte 103 flyktninger (+ 60) Leira Asylmottak 34 ansatte 140 plasser Sjefsgården- voksenopplæring 17 ansatte ca100 elever Ordinærmottak EM avdeling Forsterka avd. 54 deltakere i introprog grunnskoletilbud voksenopplæring Vefsn kommune Gunvor Galaaen

3 Vefsn kommune-14.04.2010- Gunvor Galaaen
Bosetting siden 1987 Introduksjonsordningen innført i 2004 (forsøkskommune 2001) Politisk vedtak: bosette 60 inkl. 15 EM 60 programdeltakere 5 ansatte i flyktningetjenesten Ikke inn i NAV Si noe om EM Vefsn kommune Gunvor Galaaen

4 Statestikk – bosatte EM fra 2005 til 2010
Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen

5 Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen 31.05.2010
Våre ungdommer Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen

6 Erfaring med ulike boformer
Bokollektiv Hybel m/ tilsyn Leilighet hos familie Bofellesskap Bosatt hos slekt Hybel m/ oppfølging fra flyktningetj. Mål: alle skal ha tilgang på voksenkontakt når de trenger det. Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen

7 Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen 31.05.2010
Økonomi Barnevernet har det økonomiske ansvar til fylt 18 år Råd og veiledning fra saksbehandler jevnlig Livsopphold: min pr. måned Dekning av utgifter til : egen liste Flyktningetjenesten har den daglig oppfølging Vi betaler: klær etablering Aktivitet sykkel sommerjobb Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen

8 Hva fungerer bra hos oss
Voksenperson tilgjengelig i bosituasjonen Grunnskoletilbud Tett oppfølging Avklart botilbud før bosetting Samarbeid m/barnevernet Gode rutiner Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen

9 3. Levanger Barneverntjeneste - Organisering i gjennomgående teamstruktur
20 årsverk EM, flyktn., innvandrere Ungdoms- teamet Tiltaksteamet Småbarns-, og fosterhjems- teamet Kvalitetssikring av rutiner Forebyggende rusarbeid Gruppebaserte, tverrfaglige tiltak Fagkyndig konsulent (10%) Barnevernleder Levanger BaFa, barnevern TMO 2010

10 Levanger BaFa, barnevern TMO 2010
5. Rutiner for samarbeid mellom barneverntjenesten (bvtj) og flyktningetjenesten(f.tj) ifht bosatte enslige mindreårige flyktninger (EM) Før ankomst Møte før ankomst: Informasjonsutveksling, drøfte videre arbeid, mottak, plassering, og aktuelle tiltak F.tj ansvar for bosetting, etablering, bistår med søknad om barnetrygd og gi førstegangs informasjon Bvtj fatter vedtak etter bvl. § 4-4: Livsopphold inkl utgifter til lege og medisiner, fritidsaktivitet, videregående skole, samt nødvendige hjelpetiltak Bosituasjon vurderes etter alder og behov Etter ankomst Ankomstsamtale felles bvtj og f.tj sammen med ungdommen og hjelpeverge Ungdommen følges deretter tett Levanger BaFa, barnevern TMO 2010

11 Levanger BaFa, barnevern TMO 2010
5. Rutiner for samarbeid mellom barneverntjenesten (bvtj) og flyktningetjenesten(f.tj) ifht bosatte enslige mindreårige flyktninger (EM) Fortsettelse – etter ankomst: Tett samarbeid mellom bvtj og f.tj. Faste og sporadiske møter, telefonkontakt Bvtj og f.tj har møter med ungdommen hver for seg, og sammen F.tj har kontakt opp mot voksenopplæringa for de over grunnskolealder. Bvtj for de i grunnskolen For ungdommer med spesielle skolevansker, dannes ansvarsgruppe hvor begge instanser deltar i tillegg til ungdommen selv, og andre aktuelle parter Kommunen har eget leksehjelp tilbud for alle. Dersom dette ikke fungerer, kan bvtj sette inn egen leksehjelp Veiledning gis både hybelvert og miljøarbeider Hjelpeverge kobles alltid inn når det er behov for dette Levanger BaFa, barnevern TMO 2010

12 Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen 31.05.2010
Hva har vi fokus på At vi er tydelig og grensesettende i forhold til ungdommen Botilbud med en eller annen form for oppfølging tilpasset den enkelte Arbeidsfordeling avklart m/barnevernet - skiller på: over/under 18 år Skole og fritidsaktiviteter Sommerjobb Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen

13 Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen 31.05.2010
Utfordringer Godt botilbud Tett oppfølging Skaffe hybelverter Hjelpeverge Fosterheim Mange fra samme land Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen

14 Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen 31.05.2010
Muligheter Tilpasningsdyktig ungdom Skoleløp Interessert i fritidsaktiviteter Mobil Lett gruppe å jobbe med Ikke kostnadskrevende . Enslige mindreårige bosatt i kommunen Gunvor Galaaen

15 Levanger BaFa, barnevern TMO 2010
5.Rutiner for samarbeid mellom barneverntjenesten (bvtj) og flyktningetjenesten(f.tj) ifht bosatte enslige mindreårige flyktninger (EM) Stikkord om gleder og utfordringer omkring arbeid med EM Mange velfungerende ungdommer som gir mye av seg selv Tilpassningsdyktige, om det settes inn riktig hjelp i starten Ungdom som ønsker kontakt og hjelp Vansker omkring integrering manglende kontakt med norske barn/unge Uoversiktig bakgrunn, skjult (uekte) historie? Barn og unge utsatt for alvorlig vold og/eller omsorgssvikt Barn med store traumer, og psykiske og sosiale vansker Kan bli behov for omfattende tiltak, også utenfor kommunen – f.eks. institusjonsplasseringer Barnevern/Bafa 2010 Levanger BaFa, barnevern TMO 2010

16 Levanger BaFa, barnevern TMO 2010
5.Rutiner for samarbeid mellom barneverntjenesten (bvtj) og flyktningetjenesten(f.tj) ifht bosatte enslige mindreårige flyktninger (EM) Samarbeid forøvrig i kommunen: Fagteam flyktninger på ledernivå Oppstart av mottaksteam hvor barnevernet deltar fast ift. enslige mindreårige Henvisning til, og samarbeid med PPT og/- eller BUP ved behov Ressursteam i skolene Samarbeid ved behov med helsesøstertjenesten, fastlege, NAV, Helse-rehab, overformynderi, lærere i videregående skole, politi m.fl. ved behov Egne rutiner for samarbeid omkring EM og asylsøkere tilknyttet Leira Statlige mottak Levanger BaFa, barnevern TMO 2010


Laste ned ppt "Levanger - en trivelig by"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google