Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar for nyansatte i flyktningetjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar for nyansatte i flyktningetjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar for nyansatte i flyktningetjenesten
desember 2012 Eivind Holen Seniorrådgiver, IMDi Øst

2 Bosetting i kommunen Norge er internasjonalt forpliktet til å gi beskyttelse ihht FNs Flyktningkonvensjon Ingen i Norge bor i staten , men i kommuner. For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave. Ved å gjøre vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg bl.a. til å gi tilbud om introduksjonsprogram De aller fleste flyktninger bosetter seg i en kommune med offentlig hjelp (IMDi) Kommunene mottar ulike tilskudd fra staten for å dekke kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger

3 Bosetting - Anmodningsprosessen
IMDi anmoder kommunene om å bosette 9723 antall flyktninger for 2013 Det er frivillig for å kommunene å si ja til IMDis anmodning Bosettingsarbeidet er imidlertid avhengig av at kommunene fatter vedtak i tråd med IMDis anmodning Dersom en kommune sier nei til bosetting, må en annen kommune ta flere Lang ventetid i mottak som følge av mangel på vedtaksplasser

4 Bosetting - Anmodningsprosessen
Kommunene forplikter seg til å bosette i tråd med det de har fattet vedtak om Bosetting er en permanent oppgave og det bør tas høyde for dette i kommunenes plan- og budsjettarbeid Bosettingsarbeidet er sektorovergripende og bør være forankret i kommunens ledelse

5 Bosetting og tilskudd I 2011 vil kommunene motta 6 mrd. kroner i integreringstilskudd og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap For den enkelte kommune er inntektene gitt, men utgiftene kan påvirkes Godt integreringsarbeid lønner seg og gir økt økonomisk handlefrihet for kommunen Hva for 2012 Enslige voksne Andre voksne Enslige mindreårige Andre barn Integreringstilskudd (over 5 år) Særskilt kommunalt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger For 2012 er satsen ,- per år per person Tilskudd til norskopplæring Kr fordelt over 3 år. Norsk og morsmålsopplæring i grunnskolen Kr pr. år (for barn i grunnskolealder i integreringstilskuddperioden) Særskilt tilskudd ved funksjonshemminger og atferdsvansker Kr (engangstilskudd) Inntil (kan gis årlig i inntil fem år) Oppdateres når statsbudsjettet for 2011 foreligger. Gjennom integreringstilskuddet og de andre tilskuddene skal staten dekke kommunesektorens utgifter ved å bosette i bosettingsåret og de fire påfølgende årene. Inntektssiden er mer eller mindre gitt, mens kommunene kan påvirke utgiftene. God integrering og raskt i jobb gir en vinn/vinn-situasjon for kommune og flyktning der kommunen får en økonomisk gevinst og flyktningene får delta og bidra i lokalsamfunnet. Særskilt kommunalt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger. Tilskuddsbeløpet for 2011 er på kr ,- per år per person. Tilskudd til funksjonshemmede er tilskuddet til ”Bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og adferdsvansker”, er egentlig to tilskudd: 1) Bosettingskommuner kan etter søknad innvilges et engangstilskudd på kr for bosetting av personer med funksjonshemminger og adferdsvansker. 2) Bosettingskommuner kan etter søknad innvilges tilskudd på inntil kr i inntil fem år etter første bosetting

6 Etter at vedtak er fattet – hva nå?
IMDi presenterer saker, fatter vedtak om bosettingskommune, betaler ut tilskudd og bistår kommunen med faglig veiledning Kommunen skaffer bolig til utsøkte flyktninger, tilbyr introduksjonsprogram og åpner sin kommune for flyktningen

7 Bruk av vedtaksplassene i kommunen
En god dialog mellom kommunen og IMDi er meget viktig for å oppnå god bosetting Jevn og kvartalmessig utsøking og bosetting for å sikre forutsigbarhet IMDi ønsker at 75% av vedtaksplassene skal være disponert innen juni Kommunene skal bosette den sammensetningen som skal bosettes til enhver tid Kommunene må ha en plan for hvordan de skal oppfylle vedtaket sitt

8 Utfordringer ved bosetting av flyktninger
For få kommuneplasser i forhold til antall flyktninger det er behov for å bosette Stort antall å bosette i de siste årene, særlig mange enslige mindreårige Stor andel av de som skal bosettes er enslige. I mottak Øst har ansvaret for er ca 80 % av de som ikke er søkt ut enslige. Mangel på boliger. Særlig for enslige Kommunene har flest boliger til familier. IMDi oppfordrer å bruke familieboliger til bofellesskap for enslige IMDi ønsker å endre kommuners holdning «Bolig søker flyktning» til «Flyktning søker bolig» Personer som har behov for medisinsk oppfølging eller andre særskilte tiltak er vanskelig å bosette og får ofte lange opphold i mottak Enkelte nasjonalgrupper er vanskeligere å bosette enn andre. 60% av de som har ventet mer enn 6 mnd er somaliere.

9


Laste ned ppt "Seminar for nyansatte i flyktningetjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google