Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for nye bosettings-kommuner Oslo 3. juni 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for nye bosettings-kommuner Oslo 3. juni 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for nye bosettings-kommuner Oslo 3. juni 2010
Enslige mindreårige flyktninger Bente Blytt, Rådgiver IMDi Vest

2 Organisering av arbeidet med bosetting av enslige mindreårige
IMDi anmoder kommunene om plasser IMDi bosetter enslige mindreårige flyktninger fra 15 til 17 år Bufetat bosetter barn under 15 år Tett samarbeid mellom de ulike etatene Bufetat omorganiserer fra

3 Status for bosatte og bosettingsklare enslige mindreårige under 18 år pr. 30.04.2010
Endring april Bosatte enslige mindreårige 145 148 207 606 114 + 40 Gj.sn. ventetid fra vedtak til bosetting - bosatte fra mottak (i mnd) 6,1 3,9 4,5 5,6 5,7 Bosettingsklare enslige mindreårige i mottak 20 36 188 273 272 - 3 - Herav som oppholder seg i UDI-mottak * 143 181 179 + 1 Tallet på bosettingsklare EM i mottak som har ventet mer enn 3 mnd 4 12 40 135 132 - 34 Gjennomsnittlig ventetid i mottak for bosettingsklare EM (i mnd) 2,8 2,6 3,5 4,2 - 0,1 Av de 114 er 25 bosatt av Bufetat (12 i april) Andel enslige mindreårige bosatt innen 3 måneder (fra mottak og OFF) er 18% (opp 2 % i april) - Herav som oppholder seg i Bufetats omsorgssentre 93 (-4 i april)

4 Hvem er de enslige mindreårige flyktningene og hvor kommer de fra?
Nasjonalitet bosettingsklare Afghanistan 200 Eritrea 26 Irak 11 Somalia 10 Sri Lanka 9 Andre 16 Totalt 272 Under 15 år 15 til 17 år Totalt Gutt 43 205 248 Jente 8 16 24 51 221 272

5 Felles kjennetegn: De er uten sine foreldres umiddelbare omsorg, veiledning og beskyttelse De er i et fremmed land med fremmed språk, kultur, tradisjoner mat m.m. De kommer som flyktninger fra samfunn med væpnet konflikt eller annen organisert vold og har i varierende grad opplevd tap, savn, sorg og andre traumatiske opplevelser

6 Heterogen gruppe: Store forskjeller mellom de individuelle livshistorier – personlig bakgrunn og oppvekstsituasjon De har ulik skolebakgrunn, kunnskaper og kompetanse De er i spenningsfeltet mellom vanlig ungdom og hjelpetrengende enslig mindreårig flyktning De er ungdommer med fritidsinteresser, pubertetsproblemer, kjærlighetssorg og fremtidsdrømmer.

7 Psykisk helse: EMA er sårbare for å utvikle psykiske lidelser på grunn av: Potensielt traumatiserende hendelser fra hjemlandet og på flukt Fravær av foreldre og andre nære omsorgspersoner Utviklingsmessig sårbar alder Vanskelig juridisk situasjon Usikre fremtidsutsikter Utfordringer knyttet til å tilpasse seg en ny kultur Sorg og savn

8 Erfaringer med de enslige mindreårige flyktningene
Lite forskning på dette området ”Avhengig og Selvstendig” rapport fra Folkehelseinstituttet Avgjørende at kommunene jobber aktivt for integrering De som skal bosettes er ofte ressurssterke Hjelp dem til å hjelpe seg selv! Still krav, gi ansvar og vis tillit! Organisasjoner: bruk idrettslag, korps og andre organisasjoner i integreringsarbeidet 20000,- ekstra i 2010

9 Enslige mindreårige flyktninger - hva trenger de?
Alle enslige mindreåriges individuelle behov er kartlagt i mottaket/omsorgssenteret Alle barn har forskjellige behov for omsorg og oppfølging. Enslige mindreårige er i utgangspunktet som alle andre barn, men mangler omsorgsperson(er) Mottaket, IMDi og Bufetat samarbeider med kommunene for å finne gode bo- og omsorgsløsninger Aktuelle bo- og omsorgsløsninger kan være Bofellesskap Hybel med tilsyn Fosterhjem Barnevernsinstitusjon Folkehøgskole

10 Samarbeid internt og eksternt til beste for barn og unge
Se de ulike fagfeltene i kommunen i sammenheng Barnefaglig kompetanse Barnevernkompetanse Flyktningfaglig kompetanse Utdanning Bruk frivillige i kommunen; organisasjonsliv og ressurspersoner Samarbeid med erfarne kommuner Bruk statlige etater Støtte fra IMDi; økonomisk og faglig Støtte fra Bufetat; økonomisk og faglig Støtte fra Husbanken; økonomisk

11 LYKKE TIL!


Laste ned ppt "Kurs for nye bosettings-kommuner Oslo 3. juni 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google