Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barneverntjenesten ISK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barneverntjenesten ISK"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barneverntjenesten ISK
Samkommunestyret Samkommunestyre Marit E. Aksnes, Bente Nestvold, Torill Moe

2 Mål for presentasjonen
Belyse forhold enkelte barn og unge i våre kommuner lever under Belyse barnevernets arbeid og tiltak i disse familiene

3 Disposisjon for gjennomgang
1. Barnevernets samfunnsmandat 2. Andre oppgaver 3. Barneverntjenesten ISK 4. Hvordan jobber barneverntjenesten: Melding og bakgrunn for meldinger Undersøkelse Hjelpetiltak i hjemmet Plassering utenfor hjemmet 5. Status pr 6. Eksempler

4 Barnevernets samfunnsmandat
Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstforhold. (Barnevernlovens formålsparagraf § 1-1) Nøkkelord: Åpenhet, samarbeid, barnets beste Krav til saksbehandling og partsrettigheter Målgruppe : Utsatte barn og unge, 0-18 år (18-23 år) Målsetting: Bidra til at barn kan vokse opp hos sine biologiske foreldre

5 Andre oppgaver for barneverntjenesten
Koordinering overgrepssaker Kriminalitetsforebyggende tverretatlig arbeid Råd og veiledning til enkeltpersoner og samarbeidspartnere Råd/veiledning i barnefordelingssaker/ samværskonflikter. Evt uttalelse barnefordelingssaker. Sosialrapport og saksforberedelse ved utenlandsk adopsjon

6 Barneverntjenesten ISK
En barneverntjeneste med to distrikt og to fagledere Totalt 15,7 årsverk (Levanger 10,2 årsverk, Verdal 5,5 årsverk) Mange saker pr. årsverk (Levanger 24,1, Verdal 31,1, snitt NT 23,4, landsgj.snitt 18,2)

7 Hvordan jobber barneverntjenesten MELDING
Mottak av meldinger Mottar skriftlig/muntlig melding Forholdsvis jevn fordeling ift kjønn og alder i meldinger Offentlige instanser plikt til å melde fra (lovverket skjerpet) Gjennomgang av melding Frist en uke/vurdere akuttsituasjon Konklusjon: Undersøkelse eller henleggelse

8 Hvordan jobber barneverntjenesten GRUNNLAG FOR MELDINGER
Alvorlig rusmisbruk hos foreldre Alvorlige og langvarige psykiske vansker hos foreldre Vanskjøtsel/manglende tilsyn og oppfølging Mishandling/overgrep/vold i hjemmet Sosial mistilpasning/ressurssvake foreldre Særlige behov i hjemmet Barn og unge med sosiale/psykiske vansker Barn og unge med adferdsvansker/rusproblemer Barn uten foreldre/foresatte Enslige mindreårige uten omsorgspersoner

9 Hvordan jobber barneverntjenesten UNDERSØKELSE
Frist 3 måneder (særlige tilfeller 6 måneder) Bøter ved oversittelse § 6-9 Mest mulig i samråd med foresatte Ungdom part i saken fra fylte 15 år Ikke mer omfattende undersøkelse enn nødvendig Innhenting av opplysninger, samtykke/pålegg § 6-4 Nettverksmøter i undersøkelsen Konkludere med henleggelse eller tiltak

10 Hvordan jobber barneverntjenesten HJELPETILTAK I HJEMMET
Aktuelle tiltak: Miljøarbeider/hjemmekonsulent, familieråd, nettverksmøter, råd/veiledning, dekning av barnehage/sfo, oppfølgingsmøter/ansvarsgruppe, besøkshjem, tilsyn, leksehjelp/sfo, tilskudd til fritidsaktiviteter, økonomisk stønad som hjelpetiltak m.v, kjøp av statlige nærmiljøbaserte tiltak Kriterier for hjelpetiltak: Særlige behov og nødvendig for å forebygge mer alvorlige problemer på sikt Bidra til at barn kan fortsette å bo i sin biologiske familie Barneverntjenesten samarbeider med andre om gruppetiltak, f eks ved bruk av psykiatrimidler

11 Hvordan jobber barneverntjenesten PLASSERING UTENFOR HJEMMET
Hjelpetiltak (kortvarig periode/ungdommer) Omsorgsovertakelser (vedtas i fylkesnemnda) Alle tvangsvedtak behandles i fylkesnemnda Akuttplasseringer (Sendes fylkesnemnda innen 48 timer v/ tvang)

12 Status barneverntjenesten 1. Halvår 2005
Meldinger første halvår: 145 (Levanger 95/Verdal 50) Overskridelse av frister i undersøkelser første halvår: 3 (Levanger 3/ Verdal 0) Antall barn med hjelpetiltak : 171 (Levanger 99/Verdal 72) Hvorav plassert frivillig utenfor hjemmet:10 (Levanger 5/Verdal 5) Antall barn under omsorg pr : 79 (Levanger 50/29)


Laste ned ppt "Barneverntjenesten ISK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google