Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligløsninger for enslige mindreårige

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligløsninger for enslige mindreårige"— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligløsninger for enslige mindreårige
Nina Gran, spesialrådgiver, KS

2

3 Bosetting av enslige mindreårige siste 20 år

4 Bosetting enslige mindreårige 2009/10

5 Opprinnelig bosettingstall : 1600 - - 2000
Situasjonen Asylmottak: plasser i mottak 1300 enslige mindreårige Bosetting Opprinnelig bosettingstall : Justert bosettingsbehov : Vedtak pr 1.5: ca 750 plasser - 43 kommuner har svart nei (329 plasser) - 65 kommuner har ikke svart Heldig at ikke alle har sagt ja til å bosette. Men det er ofte vanskelig å realisere plassene. Kommunene oppretter et satbilt antall plasser KS Omstilling og konkurranse

6 Reduksjon i tallene, men fortsatt en utfordring å nå målet i år
Stor innsats i boliganskaffelse i 2009 Avventer ny bosetting til det blir ledige plasser i eksisterende bofellesskap, hybler. Våger ikke bygge opp mange nye botilbud, usikkert mht fremtidig behov – ankomstene går ned. Tiltak under barnevernet medfører ansettelser, målgruppa går ut av tiltaket v 18, 20 eller23- ! Viktig å planlegge for boløsninger som kan brukes av andre grupper

7 Hvem er de enslige mindreårige?
2009 Afghanistan Sri Lanka 48 Somalia Irak Eritrea Andre (14 nasjonaliteter) 56 Bosatte

8 Hvem er de… 80 % er mellom 15 og 17 år De øvrige 20% er hovedsaklig år 80% er gutter hvorfor? Større risiko å sende jenter Gutter er mer utsatt for å bli vervet som soldat I noen sit. må guttene klare seg selv fra 15 års alderen (Afghanistan;hvis mor er gift påny) Ungdom med ressurser Ungdom med traumer, tap og savn

9 Hvem skal bosettes nå? 272 bosettingsklare 1.5: ALDER: er under 15 år - 227 fra 15 til 17 BAKGRUNN: Afghanistan: 80%, Eritrea 10% Andre 10%

10 Fra ankomst til kommune
Transittmottak: 5- 7 dager 1. avhør og legesjekk Mottak for enslige mindreårige: Ankomst - Vedtak om opphold/avslag: 3 – 8 mnd? Vedtak - Bosetting i kommune : 3 mnd (målet) Kartlegging IMDi har ansvaret for bosetting til kommune

11 For de under 15 år Rett til omsorgsenter for enslige mindreårige som drives av BUF-direktoratet Det utarbeides en oppfølgingsplan Etter oppholdstillatelse: BUF-etat har ansvaret for å bosette i kommuner

12 I kommunen: Flyktningkontor eller barnevern ??
Barnevernstiltak tom 18år, 20år, 23år? Flyktningkontoret 3 år, 5 år etter bosetting? Når kontakten med det offentlige opphører er det viktig å ha etablert kontakt med voksne støttepersoner/nettverk

13 Plasseringer av enslige mindreårige
I fosterhjem (vanligvis de yngste) Hos familie fra hjemlandet Institusjon Bofellesskap - med tilsyn 24 timer i døgnet - med tilsyn deler av døgnet 3 – 6 ungdommer

14 Bolig med oppfølging: - bofellesskap med oppfølgingstjeneste (barnevern eller flyktningkontor) Hybel med vertsfamilie og oppfølgingstjeneste Hybel med oppfølging fra flyktningkontoret. Folkehøyskole

15 Hybel med vertsfamilie og oppfølgingstjeneste
Eks Trondheim Husvert som leier ut hybel Må ha sosial kompetanse ift å gi ungdommen trygghet og støtte.Nært samarbeid med miljøterapeut og barnevern ½ fosterhjemsgodtgjørelse Tettere oppfølging, voksenkontakt Ungdommen får innsikt i norske familier Integrering i lokalmiljøet, idrett, frititdsaktiviteter Språktrening Oppfølging av miljøterapeut

16 Hvem kan få hybel med vertsfamilie?
Personer som Har et særskilt behov for voksenkontakt, er engstelig for å bo alene/sove alene, savner egen familie, har behov for trygghet og faste rammer, har behov for terapeutisk behandling som følge av traumer o.a.. trenger ekstra veiledning på enkeltområder i bosituasjon Tiltaket er spesielt rettet mot selvstendige EM i aldersgruppen 16 – 18 år, som trenger særlig trygghet og støtte under bosetting.

17 Hvordan finne gode husverter nettverk framfor annonsering
Utfordringer Hvordan finne gode husverter nettverk framfor annonsering Hvordan matche riktig ungdom til husvert

18 Rapport fra NTNU Bosetting av enslige voksne flyktninger
- utfordringer og muligheter for rask og god bosetting Konklusjon: Kommunen bør utarbeide og bruke boligsosiale handlingsplaner aktivt Flyktningtjenesten bør inngå forpliktende samarbeid med boligforvaltningen for å utnytte Husbankens virkemidler bedre Husbanken bør i større grad involveres ved bygging eller rehabilitering av boliger Husbankens boligtilskudd bør økes fra 20-40% Bostøtten bør økes

19 Hva er viktig ved plassering av enslige mindreårige
Individuelle behov – ikke pakkeløsninger Hvem skal bo sammen i bofellesskap? God oppfølging – selvstendiggjøring Botrening Voksenkontakt Alder – en del er eldre enn de gir seg ut for

20 Tilskuddsordninger ved bosetting av enslige mindreårige 2010 satser
Integreringstilskudd: over 5 år årlig v grunnskolealder (skole) Enslig mindreårig tilskudd gis tom året personen fyller 20 Redusert egenandel ved barnevernsvedtak: Utgifter over kr refunderes Økt boligtilskudd til 40% for e m med oppfølgingsbehov. Akn motta fra til avhengig av bosettings mnd

21 Integreringstilskuddet 2010
2010: År 1: ( barn ) År 2: År 3: År 4: År 5: ( barn ) (barn 536 500)

22 Eks: årlig tilskudd over 5 år
ÅR 1: kr År 2: = År 3: = År 4: = År 5: = Til sammen =kr * Avhengig av botid år 1

23 Tilskudd til funksjonshemmede
Engangstilskudd på Inntil kr årlig i 5 år utvidet til også å omfatte atferd Tilskudd til ressurskrevende brukere Dekker 80% av utgifter ut over

24 Hvordan bidra til rask bosetting?
Husbankens virkemidler: inntil 40% tilskudd ved kjøp av boliger til enslige mindreårige med oppfølgingsbehov. - bør gjelde alle enslige mindreårige (bostøtte gis ikke til personer under 18 år) - Ha et godt samarbeid mellom flyktning- og boligavd. Frigjøre kommunale boliger Leie av boliger - eneboliger kan brukes som bofellesskap - hybler Folkehøgskole med besøkshjem i ferier

25 Tilbakemeldinger fra mottak og kommuner som bosetter enslig m.
Ikke barn, men ungdom En del har behov for ekstra tiltak som følge av traumer, men Mange er ressurssterke Bedre resultater enn andre unge enslige Ikke nødvendigvis store barnevernstiltak Kun 1/3 av em under barnevernet frem til 2008 Alderstesting. Yngre em i mottak/kommuner i dag. Flere ”overårige” tidligere Ikke samme problemer som andre barnevernsbarn, men flyktningspesifikke problemstillinger som traumer og savn av venner familie,

26 Det de trenger er utdanning!
i 2008 hadde vi 33 vedtaksplasser til disposisjon pr. dags dato har vi 58 vedtaksplasser til disposisjon, Ørsta har sagt ja til 5, og Tingvoll stiller seg positiv til å bosette 4 Foto: Colourbox 26


Laste ned ppt "Boligløsninger for enslige mindreårige"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google