Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi gir mennesker muligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi gir mennesker muligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi gir mennesker muligheter
Storbysatsingen i NAV Presentasjon av 3 tiltak Marianne Bjørkly, Storbykoordinator Ingjerd Sørheim, Fylkeskoordinator

2 Bakteppet for Storbysatsing
Økt tilgang av yrkeshemmede med psykiske lidelser, kombinert med tøffere krav til arbeidsmarkedsdeltagelse => arbeidsmarkedstiltakene må være bedre tilpasset målgruppen I gjennomsnitt for 2005 var det yrkeshemmede med psykiske lidelser som hoveddiagnose i etatens registre Denne diagnosegruppen utgjorde 26 % av alle yrkeshemmede der diagnose var registrert

3 Noen tall om psykisk helse sier mye om situasjonen:
Psykiske lidelser som årsak til: Hver 5. sykefraværsdag Hver 5. nye som blir uførepensjonert (21,5%) Hver 3. som er varig uførepensjonert Hver 2. uførepensjonist under 40 år (54,4%) har en psykisk lidelse Hos personer som har en tidsbegrenset uførestønad har 35% psykiske lidelser, og av de under 40 år er tallet 48,7% (Kilde: Statistisk sentralbyrås oversikter; Trygdestatistisk årbok 2005)

4 ” nordmenn sliter med en psykisk lidelse til en hver tid” Rådet for psykisk helse: ”Verdig liv”(2004, s. 8)

5 Storbysatsingen – en del av opptrappingsplanen for psykisk helse
Storbysatsingen kom i gang i 2005 som en del av Aetat’s innsats finansiert over Opptrappingsplanen 4 byer + 2 til i 2006 Trondheim, Stavanger, Oslo og Bergen Hver by fikk ca. 6 mill. for 2005 I 2006 kom Bodø og Kristiansand med i satsingen Bergen har fått 9 mill i 2006, og får en økning også i 2007 Målsetting: Prøve ut nye, og videreutvikle eksisterende tiltak Hovedvekt på avklaringstiltak, men etter hvert oppfølgingstiltak Få til en bedre samhandling på tvers av etater og behandlingsapparat Målgruppe: personer med moderate eller alvorlige psykiske lidelser

6 Storbysatsingen i Bergen
Tiltakene i Bergen fokuserer på flere grupper innen psykiatrien: Personer som har vært lenge borte fra arbeid/utdanning p.g.a sykdom og som trenger en ”myk” overgang til arbeid/tiltak Kreative personer med alvorlige psykiske lidelser Arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn som har en psykiske lidelse Personer som ønsker å ta en utdanning Personer som ønsker å bruke sin erfaring som bruker til å hjelpe andre

7 Oppdatering og yrkesplanlegging ved Blima
17 ukers kurs ved Blima a.s Målsetting for kurset: Avklare deltakernes muligheter for å komme ut i jobb og bidra til å bringe kursdeltakerne et eller flere skritt nærmere en yrkesaktiv tilværelse. Hvem er kurset for? Kurstilbudet er rettet mot mennesker som har behov for tett og individuell oppfølging, for å tilnærme seg arbeidslivet igjen.

8 Oppdatering og yrkesplanlegging (2)
Hva består kurset av? 9 uker teori og 8 ukers praksis Teori: Bli kjent og komme i gang, motivasjon, nettverksbygging, kommunikasjon Samfunnsfag relatert til arbeidslivet Personlig økonomi Dataopplæring Mestringsstrategier Individuell plan Praksis: Praksis i ordinære bedrifter, og innenfor deltagernes yrkesønske. Blima a.s skaffer plasser. For noen kan det være behov for annet alternativ til praksisplass. Systemkompetanse, egenkompetanse, rutiner og sosial tilhørighet, arbeidsmarkeskompetane

9 Oppdatering og yrkesplanlegging (3)
Et velegnet tilbud for personer som er på vei tilbake til aktivitet etter en sykdomsperiode: Første ukene kun 2,5 timer pr. dag, deretter gradvis opptrapping Det fokuseres på samarbeid med deltakernes nettverk Det legges vekt på at kurset skal kunne kombineres med behandling Kurset er fleksibelt tilrettelagt og kan tilpasses den enkeltes behov God bemanning og god kompetanse 2,6 årsverk 1 psykolog og 1 pedagog

10 Oppdatering og yrkesplanlegging (4)
Hvordan gjennomføres kurset? Være i gruppen Sosial utflukter Bedriftsbesøk Gruppearbeid Arbeidspraksis i ordinær bedrift – skjermet virksomhet for dem som ikke er klar for det ordinære arbeidsliv Hvem er deltagerne? Henvises fra NAV Sosialkontor Behandlerapparatet – fast lege, DPS, psykiatritjenesten Representerer et tverrsnitt av befolkningen

11 Oppdatering og yrkesplanlegging (5)
Gode avklaringer videre Arbeid Utdanning eller annen kvalifisering Uførepensjon Fortsatt rehabilitering Som en del av Storbysatsingen er det opprettet egne tilretteleggere under arbeid med bistand som skal følge opp mot arbeid. 8 kurs til nå – neste starter 5.mars

12 Tilbud for arbeidssøkere med innvandringsbakgrunn
Mange arbeidssøkere med innvandringsbakgrunn sliter psykisk: Traumatisk bakgrunn Vanskelig å bli ”akseptert” i samfunnet Langtidsledige En del har konsentrasjonsvansker P.g.a språkproblemer kan det være vanskelig å finne ut hva de egentlig sliter med Ingen diagnose krav til denne gruppen i motsetning til resten av deltagerne i Storbysatsingen.

13 Tilbud for arbeidssøkere med innvandringsbakgrunn (2)
Det ble opprettet 10 APS plasser ved Grønneviken 2 avdelinger ble spesielt opprustet for å ta i mot dem – kantine og transport/logistikk Deltagerne skal allikevel få velge hvilken avdeling de vil jobbe på Arbeidspraksis – også i ordinær virksomhet Norskopplæring Dataopplæring Tilbud om å delta på kurset ”Kommunikasjon i arbeidslivet”

14 Tilbud for arbeidssøkere med innvandringsbakgrunn (3)
Hva skjer i tiltaket? Tett oppfølging av den enkelte ut fra den enkeltes behov. Tett samarbeid med sosialkontor, NAV, behandlere osv. Mange har store økonomiske problemer Noen har ikke behandlerkontakt eller kontakt med annet hjelpeapparat Finne frem til de rette løsningene for den enkelte Når det andre er på plass, kan fokus dreies mer over på arbeid Funksjonsevne Hvilke forventninger har arbeidsgiver har til arbeidstakere Hva kreves i arbeidslivet Noen av deltagerne har fått lønnet arbeid etter praksis i ordinær bedrift

15 Galleri VOX Tilbud til kreative personer med en psykisk lidelse.
Målsetting: gi deltakerne arbeid i et kreativt miljø med utfordringer og mulighet for egenutvikling Deltagerne må ha, eller være på vei til å få hel eller gradert uførepensjon. Organisert som VTA Atelier og galleri Drives i samarbeid med Fretex og Bergen kommune

16 For mer informasjon – kontakt oss gjerne
Marianne Bjørkly – Storbykoordinator Telefon : Mobil: E-post: Ingjerd Sørheim – Fylkeskoordinator Telefon: Mobil: E-post: Ingjerd.


Laste ned ppt "Vi gir mennesker muligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google