Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiversamling 28.september 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiversamling 28.september 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiversamling 28.september 2010

2 Bekymring Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting
Psykiske helseproblemer ligger bak: Hver 5. sykefraværsdag Hver 4. nye som blir innvilget uføreytelse Hver 3. som er mottaker av sosialhjelp Av alle som får innvilget uførepensjon på bakgrunn av psykiske lidelser, vet vi at gjennomsnittsalder er 46 år, mens det for muskel og skjelettlidelser er 55 år Nye mottakere av uføreytelser på bakgrunn av psykiske lidelser øker, og særlig i aldersgruppen år => Uførepensjonering på bakgrunn av psykiske lidelser rammer stadig yngre mennesker, og medfører flest tapte arbeidsår.

3 Fra rapport 2009 4. Folkehelseinstituttet

4 Psykiske lidelser – psykiske vansker (fra Folkehelseinstituttets rapport 2009:8)
Psykiske lidelser blant barn og unge: Stor symptombelastning over tid som kvalifiserer til diagnoser som generalisert angstlidelse, alvorlig depresjon, anoreksi, ADHD eller psykose. 8% av barn og unge mellom 3 og 18 år Psykiske vansker blant barn og unge: Når man har symptomer som i betydelig grad går ut over trivsel, læring og sosialt samvær, uten at kriterier for diagnose er stilt % av barn og unge har nedsatt funksjon på bakgrunn av dette. Psykiske lidelser og vansker forekommer i alle familier (TOPP-undersøkelsen) TOPP-rapporten

5 Ungdom med psykiske vansker i skolen
Rapport 2009:1:13-15 fra Folkehelseinstituttet slår fast følgende: Ungdom med god psykisk velvære og få plager, får mest støtte fra læreren. Lærere når i liten grad frem til ungdom med psykiske plager. Særlig jenter opplever manglende støtte. Negativ sammenheng mellom ungdoms symptomnivå og lærerstøtte. =>Å øke lærerens støtte til elever kan være en av flere viktige faktorer som aktivt kan brukes i arbeidet med å forebygge psykiske plager. TOPP-rapporten

6 Hva kan NAV bidra med overfor denne gruppen?
NAV ønsker å få ned antall unge mennesker med uføretrygd. Satsingen på arbeid og psykisk helse i NAV Utvikle metoder og tiltak som er tilpasset mennesker med psykiske helseproblem Fokusere på den enkeltes ressurser og muligheter Kompetanseheving internt og eksternt Være pådriver for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Være oppdatert på alt som skjer på feltet Osv…..

7 Tiltakene vi har startet i Bergen fokuserer på flere grupper
Tilbud til mennesker som har vært lenge ute av arbeidsliv eller annen aktivitet Tilbud for kreative personer Tiltak for personer med innvandrerbakgrunn Støttetiltak for personer som skal gjennomføre utdanning Tiltak med fokus på brukermedvirkning Oppfølgingstiltak for dem som er på vei inn i ordinære jobber

8 Utdanning er viktig Utdanningsnivået blant arbeidssøkere er i dag høyt
Forskning viser at personer med psykiske lidelser har større mulighet for å komme i arbeid jo lengre utdanning de har, og de har større mulighet til å beholde arbeid. (Jfr. Geir Møller, Arbeidsrapport nr ) Mange unge har en psykisk lidelse – å bidra til at disse ungdommene får utdanning er derfor viktig Mange trenger god oppfølging for å klare å gjennomføre Å gjennomføre en utdanning kan bety tilfriskning for mange

9 Utdanningstiltak i regi av NAV
Studier med støtte – SMS Et oppfølgingsprogram for personer under utdanning Opprinnelig utviklet i USA, men ”adoptert” og tilpasset til flere land i Europa, også Norge. Bergen først ute, men drives nå i flere fylker. Studentsamskipnaden har driftsansvar i Bergen Tilbyr tett og individuell oppfølging gjennom studiene I Nederland brukes metoden også på videregående. I Bergen har vi med suksess testet ut litt av metodikken i videregående skole

10 (tilrettelagt undervisning)
Kyrre goes campus Gjøre overgangen fra videregående til universitets- og høyskolesystemet lettere for den enkelte Mål : Innsøking og oppstart av høyere utdanning Kyrre (tilrettelagt undervisning) Studier Kultur Velferd Universitet/ Høyskole

11 Kan erfaringene fra Kyrre bygges videre på?
Tett individuell oppfølging En øremerket person til å følge opp de som sliter ekstra Se hele mennesket Fokusere på ressurser Tilgjengelig Gripe inn med støtte når det trengs

12 Oppfølgings- og veiledningslos
Ny funksjon i NAV som skal gi tett individuell oppfølging Kritiske faser: Terskelen inn til arbeids- og velferdsforvaltningen Når det er behov for parallell attføring og behandling Overgangen mellom ulike arbeidsmarkedstiltak Overgang arbeidsmarkedstiltak – arbeid Når det er behov for oppfølging i utdanningsløpet Overgang skole – arbeid

13 Hva gjør losen? Kartlegger behov hos bruker
Har jevnlige støttesamtaler i kritiske faser Bistår med praktiske gjøremål (tar kontakt med andre støttespillere, hjelper til med å få orden på økonomi, følger bruker til forskjellige steder, osv.) Viser vei i systemet (Tar i mot henvendelser / fungerer som kontaktperson / følger opp videre) Møter bruker på deres egne arenaer (skole, arbeid, institusjon, tiltaksarrangører osv.) Samarbeider med behandlingsapparat, offentlige instanser, tiltaksarrangører og arbeidsgivere Arbeider med individuell plan Hjelper til med tilrettelegging Informerer om rettigheter / gjør vurderinger i forhold til folketrygdloven Bistår veielder på NAV med faglig veiledning Oppdaterer seg på relevante fagfelt Bygger nettverk

14 Nettverksgruppe for ungdom 16-25 i Fana bydel
Et samarbeidende innsatstiltak for å imøtekomme gruppen unge mellom 16 og 25 år som har sammensatte hjelpebehov. Gruppen består av Solli DPS, OT/PPT Fana, NAV Fana (stat og kommune), psykiatritjenesten i Fana bydel og fylkeskoordinator i NAV. Gruppen rår til sammen over mange nyttige virkemidler. Ved rask og god inngripen i enkeltsaker, kan vi hindre at ungdommer detter ut og gir opp.

15 KONTAKTINFORMASJON Fylkeskoordinatorer for arbeid og psykisk helse Marianne Bjørkly Telefon: / E-post: Rune Hove Hansen Telefon: / E-post: Medarbeider med brukererfaring Magdalena Krossgått Telefon E-post


Laste ned ppt "Rådgiversamling 28.september 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google