Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fellesforbundets industripolitiske konferanse 14.august 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fellesforbundets industripolitiske konferanse 14.august 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fellesforbundets industripolitiske konferanse 14.august 2009
Virkemidler i NAV Seksjonssjef Tron Helgaker, Arbeids- og velferdsdirektoratet

2 Arbeidsmarkedspolitikkens oppgaver
Kan i liten grad påvirke etterspørsel etter arbeidskraft. Øke fleksibiliteten i arbeidsmarkedet gjennom å fremme aktiv jobbsøking, arbeidsformidling og bruk av tiltak Ledig arbeidskraft formidles til de deler av arbeidsmarkedet der det er ledige stillinger og etterspørsel etter arbeidskraft. Justere kompetansen hos de ledige i samsvar med etterspørselen. Opprettholde aktivitet og kvalifikasjoner hos de arbeidsledige i langvarige lavkonjunkturer. Ikke sette inn arbeidsmarkedstiltak for tidlig i ledighetsløpet, slik at ordinær jobbsøking hemmes.

3 Prinsipper for effektiv tiltaksbruk
Begrenset varighet: Tiltakene bør kunne trappes raskt opp og ned i tråd med konjunkturene og den individuelle deltakelsen må være midlertidig. Unngå fortrengning: Sysselsettingstiltak må ikke fortrenge ordinære jobber og opplæringstiltak må ikke erstatte ordinær utdanning. Disponibilitet for deltakerne: Tiltakene må ikke bidra til en innlåsingseffekt som gjør at deltakerne ikke er disponible for det ordinære arbeidsmarkedet mens de er i tiltak. Egenandeler for arbeidsgiverne: Arbeidsgiverne bør ikke kompenseres fullt ut (f.eks. lønnstilskudd lavere enn 100 pst) for å hindre fortrengning.

4 Arbeidsrettede tiltak og utdanning
Opplæringstiltak – AMO Avklaringstiltak Oppfølgingstiltak Arbeidspraksis Lønnstilskudd Kvalifiseringstiltak i arbeidsmarkedsbedrift Bedriftsintern opplæring Utdanning Utdanning innenfor det ordinære utdanningssystemet kan inngå som en del av en aktivitetsplan for personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt. Opplæringen/utdanningen skal tilpasses individuelle behov og mulighetene på arbeidsmarkedet

5 Arbeidsrettede tiltak for ansatte / bedrifter
Finansuro og nedgangskonjunkturer – økt behov for omstilling og oppkvalifisering av ansatte Ansatte i bedrifter som trues av nedbemanning og permitterte – viktig gruppe og ivareta for arbeidsmarkedspolitikken Arbeidsmarkedspolitikkens bidrag til personer som har et ansettelsesforhold, er hovedsakelig korte yrkesrettede kvalifiseringskurs NAV kan ikke gi direkte driftsstøtte til bedrifter Hovedsakelig to arbeidsrettede tiltak som er aktuelle for ansatte i en usikker sysselsettingssituasjon; Bedriftsintern opplæring (BIO) Arbeidsmarkedsopplæring i bedrift (AMO i bedrift)

6 Bedriftsintern opplæring (BIO)
Innrettingen av bedriftsintern opplæring har en viktig grenseflate mot regelverket for statsstøtte og de beskrankninger som følger av dette konkurransevridning subsidiering Politikerne, partene i arbeidslivet og enkeltbedriftene har ofte svært høye forventninger til tiltaket i forhold til det som er mulig å etterkomme i forhold til bestemmelsene i gledende forskrift Inngangsvilkår Tilskuddsperiodens lengde Støttesatser Nav skal være løsningsorientert innenfor rammene av regelverket

7 Bedriftsintern opplæring (BIO)
BIO-tilskudd skal bidra til å: motvirke utstøting fra arbeidslivet ved større omstillinger, opprettholde og styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillings- eller strukturproblemer som er av særlig alvorlig karakter for arbeidsmarkedet, eller rekruttere til ledige stillinger som det er vanskelig å besette Formålet med BIO er å gi tilskudd til kvalifisering av arbeidstakere for å styrke kompetansen slik at de lettere kan beholde eller få nytt arbeid Det er et krav at kvalifiseringen skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening Inngangsvilkåret er at bedriften har omstillings- eller strukturproblemer, evt rekrutteringsproblemer

8 Hva er omstillings- eller strukturproblemer i denne sammenheng?
vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablering på nye markeder dette kan innebære en gjennomgående endring av produksjonsmåter, et skifte av produksjonsutstyr, eller en overgang til nye produkter eller tjenester. Endring i produksjonsmåte stiller andre krav til de ansattes kompetanse Strukturproblemer de ansatte har ikke den kompetansen arbeidsgiver trenger de ansatte trenger oppdatering/endring av sin kompetanse

9 Hvem kan få BIO? BIO -tilskudd til bedrifter som;
gjennomfører opplæring av egne ansatte ansetter personer som er registrert hos NAV og må gjennomgå opplæringsprogram for å kunne gå inn i ledige jobber som er vanskelig å besette NAV kan innvilge støtte til bedrifter for å styrke de ansattes kompetanse og muligheter på arbeidsmarkedet BIO kan bare gis til ansatte som mottar lønn – ikke helt permitterte Delvis permitterte kan delta på Bedriftsintern opplæring i tidsrom hvor arbeidsgiver utbetaler lønn Den samlede opplæringstiden skal som hovedregel ikke overstige 13 hele uker per ansatt

10 Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) i bedrift
Målsetting med bedriftsintern opplæring som AMO-kurs er å; motvirke utstøting fra arbeidslivet ved større omstillinger, opprettholde og styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillings- eller strukturproblemer som er av særlig alvorlig karakter for arbeidsmarkedet, eller rekruttere til ledige stillinger som det er vanskelig å besette Bedriften dekker lønnskostnader til de ansatte, NAV dekker opplæringskostnader og dagpenger til permitterte som fyller vilkårene for dagpenger I samarbeid med NAV fylke kan opplæringen tilpasses den enkeltes bedrifts/bransje særskilte behov Krav at deltakerne skal være over 19 år Varighet på inntil ti måneder

11 BIO eller AMO i Bedrift AMO må anskaffes etter Lov om offentlige anskaffelser (3 mnd bør beregnes), BIO har ikke dette kravet BIO har sine begrensninger ift målgruppe (personer som er i jobb – ikke permitterte) og varighet (13 uker) - AMO i bedrift kan benyttes både for ansatte og permitterte og kan ha lengre varighet (inntil ti mnd) For noen bedrifter er det viktig med lønnssubsidier i kvalifiseringsperioden – kun BIO gir tilskudd til å dekke lønnsutgifter Om AMO eller BIO skal benyttes bør gjøres i dialog med bedriften Begge tiltakene krever god dialog mellom bedriften og NAV!

12 Lærlinger For oppsagte/eller permitterte lærlinger kan arbeidsrettede tiltak (Arbeidspraksis) benyttes inntil lærekontrakten gjenopptas hos samme eller ny bedrift. Det forutsettes at NAVs bistand skjer innenfor rammene av samarbeidet med fylkeskommunen, at lærlingen beholder sine rettigheter i opplæringsloven og at det ikke gis kryssubsidiering.


Laste ned ppt "Fellesforbundets industripolitiske konferanse 14.august 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google