Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regelverk og tilbud i NAV sin regi Hvordan jobber NAV?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regelverk og tilbud i NAV sin regi Hvordan jobber NAV?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regelverk og tilbud i NAV sin regi Hvordan jobber NAV?
Rådgiverkonferanse 28 september 2010 Regelverk og tilbud i NAV sin regi Hvordan jobber NAV?

2 Ungdomsgarantien (Klipp fra Mål og disponeringsbrev)
Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsrettede tiltak i samarbeid med den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten.

3 § 1-3. Vilkår for deltakelse i tiltak
Første ledd: ”Før tildeling av tiltak, bør deltakelse i tiltaket vurderes å være nødvendig og hensiktsmessig for at deltakeren skal skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Arbeids- og velferdsetaten kan kreve at brukeren skal gjennomføre en behovs- eller arbeidsevnevurdering. Valg, utforming og varighet av tiltak foretas i samarbeid med deltakeren” I først kapittel I ny forskrift er denne paragrafen § 1-3 “Vilkår for deltakelse I tiltak”. Første I denne paragrafen er ny og jeg har klippet den ut her. Her er det oppsummert mye av hvordan vi skal jobb etter ny forskrift. -Tiltak skal være nødvendig og hensiktsmessig -Individuellt behov -Behovs- og arbeidsevnevurdering -Brukermedvirkning Samtidig er ikke tiltak og virkemidler noe brukere skal kunne shoppe fritt. Det er alltid NAV som har vurderingsmyndighet for brukers behov for bistand. 3

4 Hva legges vekt på i vurdering av nødvendig og hensiktsmessig?
Alder Evner Utdanning Yrkesbakgrunn Helse Egnethet Kostnader ved tiltaket Arbeidsmuligheter hjemsted eller andre steder det er rimelig å ta arbeid

5 Behovsvurdering Skal identifisere brukere som kan ha behov for en grundigere arbeidsevnevurdering Skal være obligatorisk for alle brukere som ønsker bistand rettet mot arbeid og aktivitet Skal sikre at brukere som kun har behov for enklere/kortvarig bistand ikke føres inn i et omfattende vurderingsløp Behovsvurdering er en første seleksjon av brukere. Seleksjonsprosessen er viktig for å sikre likebehandling samt effektiv bruk av ressurser ved NAV kontor. Det er viktig å ha tunga rett i munn på forskjellen mellom behovsvurdering og arbeidsevnevurdering. Alle som melder seg hos NAV skal ha en behovsvurdering, Arbeidsevnevurdering er først aktuelt der vi aner et behov for å vurdere om en bruker kan ha utfordringer som kan tilsi at det kan være en nedsatt arbeidsevne. En behovsvurdering kan endre resultat over tid. En periode med ledighet eller sykemelding kan øke behovet for bistand fra NAV i større grad enn ved første møte. Behovsvurdering skal være dynamisk i forhold til oppfølging.

6 Standard innsats Det forventes at brukeren skal kunne nå sitt mål om å skaffe eller beholde arbeid gjennom egenaktivitet/initiativ Bistand fra NAV KUN omfatter generelle tjenester, eks jobbsøkingskurs, formidlingsbistand, veiledning om yrkesvalg, informasjonsmøter, selvbetjeningstjenester, osv Målgruppe:  Nyutdannede, jobbskiftere, studenter, osv

7 Situasjonsbestemt innsats
Brukeren anses å ha vansker med å skaffe eller beholde arbeid på egenaktivitet eller eget initiativ Bistand fra NAV omfatter kvalifisering i tillegg til de generelle tjenestene som er nevnt ovenfor Målgruppe: Mismatch mellom enkeltes kvalifikasjoner og arbeidslivets krav Store endringer i arbeidsmarkedet – høy ledighet Språkproblemer – fremmedspråklige Stønadsmottakere - ensligforsørgere Stønadsmottakere etter folketrygdloven §15,16,17

8 Behov for arbeidsevnevurdering
Legges til grunn at brukeren trenger omfattende bistand fra NAV for å skaffe eller beholde arbeid Prosessen er ment til å kartlegge relasjonen mellom den enkeltes ressurser og begrensninger og omgivelsenes krav og forventninger Mål: fastslår om brukeren har nedsatt arbeidsevne for å kunne beholde eller skaffe arbeid på eget initiativ Resultat: Spesielt tilpasset innsats Varig tilpasset innsats

9 Arbeidsevne i NAVs metodiske arbeid
Arbeidsevnen beskriver den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet Individets muligheter og begrensninger Omgivelsenes krav og forventninger Muligheter

10 Tiltakstrappa – ”filtrering”
Bevisst bruk av behovsvurdering Forebygge lange og unødvendige løp

11 Oversikt over NAVs virkemidler og tiltak
Aktiv sykmelding med rehabiliteringspenger Aktiv sykmelding med sykepenger AMO opplæring Arbeid med bistand  Arbeidsplassvurdering Arbeidspraksis i ordinær virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Avklaring av kortere varighet  Avklaring i ordinær virksomhet Avklaring i skjermet virksomhet  Bedriftsintern opplæring Fadder/praktisk hjelp Friskmelding til arbeidsformidling Funksjonsassistent  Funksjonsvurdering i attføringsbedrift Garantibevis Gradert sykemelding Hjelpemidler og ombygging på arbeidsplass Honorar til bedriftshelsetjeneste (forbeholdt IA-virksomheter) IA-plass Jobbklubb Kjøp av behandling for lettere psykiske og sammensatte lidelser Kjøp av individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering Lese- og sekretærhjelp Midlertidig sysselsettings-tiltak/vikarplass Mobilitetsfremmende stønad  Raskere behandling hos spesialist  Reisetilskudd ifm aktiv sykmelding med rehabiliteringspenger Reisetilskudd som alternativ til sykepenger/rehabiliteringspenger Tidsbestemt lønnstilskudd  Tidsubestemt lønnstilskudd Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift Tilretteleggingsgaranti Tilretteleggingstilskudd (forbeholdt IA-virksomheter) Tolk på arbeidsplass Transport til arbeid og utdanningsreiser Unntak fra arbeidsgiverperioden ved langsvarig eller kronisk sykdom Unntak fra arbeidsgiverperioden ved svangerskapsrelatert sykdom Utdanning for yrkeshemmede Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i ordinær virksomhet Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet Yrkesrettet attføring Sammenslåingen av trygd og aetat førte til at vi til sammen fikk ca 40 virkemidler og tiltak. Den nye forskriften ”Forskrift om arbeidsrettede tiltak” berører ca 20 av disse tiltakene. I det følgende går vi kun gjennom de virkemidlene som er foreslått innlemmet i den nye forskriften, her markert med rødt.

12 Forskrift om arbeidsrettede tiltak
Avklaring –inntil 12 uker (4+4+4) i ordinær virksomhet i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 1 år (+ 2 år) I skjermet virksomhet 1 år (+ 1 år) Oppfølging – 6+6 mnd (inntil 3 år ved særlige behov) Arbeid med bistand – inntil 3 år Opplæring AMO- kurs – inntil 10 mnd (+6 md) Utdanning –inntil 3 år Bedriftsintern opplæring –inntil 13 uker Tidsbegrenset lønnstilskudd –inntil 1 år og inntil 3 år Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift Kvalifisering –inntil 2 år Tilrettelagt arbeid -tidsubegrenset Varig tilrettelagt arbeid - tidsubegrenset i ordinær virksomhet i skjermet virksomhet Skal kun gå gjennom endringene, men hvis noe har spørsmål om de andre tiltakene, kan vi gjerne gå gjennom dem

13 Ungdomsgarantien (Klipp fra Mål og disponeringsbrev)
Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsrettede tiltak i samarbeid med den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten.

14 Samarbeidsavtalen Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland
Samarbeide om å følge opp ungdom med rett til videregående utdanning Mål for avtalen: Flest mulig ungdom i målgruppen oppnår studiekompetanse, fag-/svennebrev eller planlagt grunnkompetanse

15 Gjelder ungdom som det aktuelle skoleåret :
Ikke har søkt eller tatt imot elev-/læreplass Avbryter slik utdanning eller Ikke er i varig arbeid eller Har tapt retten som følge av vedtak om bortvisning eller vedtak om heving av lærekontrakt

16 Innhold i avtalen Det er en samarbeidsavtale hvor avtalens intensjon er viktigere enn ”avtalens bokstav” Beskriver arbeidsfordeling og samhandling mellom Fylkeskommunen (skole/OT/PPT) og NAV Skisserer rutiner for innholdet og ansvarsfordeling i oppfølgingen og møtehyppighet mellom partene.

17 Roller og ansvar: Videregående skole
Når det gjelder elever med spesielle behov kan skolen innkalle NAV til møte når skolen mener dett er nødvendig. Dette kan være: I møtepunktet ved overgang fra grunnskole og videregående skole Når elever er i ferd med å slutte eller har avbrutt videregående opplæring Når det gjelder elever som etter videregående skole kan være aktuelle for arbeid i skjermet virksomhet

18 OT/PPT - NAV Kontaktpersoner fra begge parter med ansvar for lokal samhandling og for å følge opp avtalen. Opprettet en arbeidsgruppe som skal følge opp avtalens intensjon og støtte opp om lokalt samarbeid. Alle uklarheter og uenigheter i samarbeidet kan og bør meldes inn til arbeidsgruppen slik at det ikke blir til hinder for oppfølging av målgruppen

19 Hva kjennertegner god og målrettet oppfølging av ungdom fra NAV
Samarbeidsklima Fylkeskommune (skole/OT/PPT – arbeidsliv – NAV) Enighet om roller hvem gjør hva ”Unngå kasteball” effekt Organisering lokalt God markedskontakt Bruk av tiltak som er knyttet tett opp mot arbeidsmarkedet

20 Utfordringer for NAV og Fylkeskommunen (skole/ot/ppt)
Klare og tydelige roller og ansvar Budsjetter Prioritering av ressurser til oppfølging


Laste ned ppt "Regelverk og tilbud i NAV sin regi Hvordan jobber NAV?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google