Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velferd i Norge: Arbeid, aktivitet og trygghet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velferd i Norge: Arbeid, aktivitet og trygghet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velferd i Norge: Arbeid, aktivitet og trygghet
1. Desember 2011 Velferd i Norge: Arbeid, aktivitet og trygghet

2 Velferdssamfunnet gir trygghet til alle
Hjelp til dem som trenger det Alle betaler skatt Dette skal illustrere det overordnede prinsippet i velferdssamfunnet: at den enkelte bidrar til fellesskapet etter evne, og at fellesskapet sørger for den enkelte etter behov. Alle som kan må bidra for at ”hjulene skal gå rundt” Det betyr at vi i Norge er avhengig av at mange arbeider og betaler skatt og avgifter. Da får staten og kommunen mulighet til å gi økonomisk trygghet både til dem som er i arbeidslivet og de som er utenfor. Skattepengene går bl.a. til å drive skoler, sykehus, barnehager og til inntektssikring for de som ikke kan jobbe. Norge har mange velferdsgoder, men kostnadene knyttet til dette er også store. Det er arbeidstakere som primært betaler for de ytelse som uføre, arbeidsledige, eldre og barn mottar. Eksempel på utfordring som er mye i fokus nå er høyt sykefravær og tidlig pensjonering Jo flere pensjonister vi får, desto færre mennesker har vi som kan betale pensjonene. Derfor er det viktig at flest mulig av de som kan jobbe, er i arbeid. NAVs oppgave er å bistå til å gjøre det lettere å få arbeid, beholde arbeid, og kunne stå lengre i arbeidslivet Så mange som mulig arbeider

3 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge
NAV-kontor i alle kommuner og bydeler Nesten hele befolkningen vil bruke tjenester fra NAV i løpet av livet Målet er at flere mennesker skal komme i arbeid og aktivitet, færre på stønad

4 Tjenester fra NAV Jobb og arbeidsliv: Finne og søke jobb
Midlertidig utbetaling når du ikke er i arbeid: Dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, arbeidsavklaringspenger Sosiale tjenester: Økonomisk stønad (sosialhjelp) for å sikre alle økonomisk trygghet Sosialtjenesten skal finnes i alle NAV kontorer. Utover dette vil det variere hva som er lagt inn i NAV kontoret, f.eks: Opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer Midlertidig husvære for dem som ikke klarer å skaffe det selv. Oppfølging og ettervern av rusmisbrukere Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger Andre tjenester sosialkontoret yter er f eks praktisk bistand og opplæring til de med et særlig hjelpebehov, avlastningstiltak for personer og familier med tyngende omsorgsarbeid, støttekontakt, plass i institusjon lønn til personer med særlig omsorgsarbeid. Pensjon: Arbeid gir rett til alderspensjon ved 67 år. Jo lenger du jobber, desto mer får du utbetalt. PÅ noen arbeidsplasser har de inngått avtale om AFP og kan gå av med pensjon ved 62 år. Hvis du har varig nedsatt arbeidsevne før du er 67 år, kan det være aktuelt med uførepensjon Familie og omsorg: Foreldrepenger, barnetrygd, kontantstøtte, omsorgspenger eller pleiepenger når barnet er sykt, overgangsstønad for enslige foreldre Hjelpemidler: Hvis du trenger hjelpemidler for å kunne fungere i arbeid eller dagliglivet, kan du søke om det til hjelpemiddelsentralen i NAV. Du finner mer informasjon om disse temaene på

5 Vi gir mennesker muligheter
NAVs tjenester skal gi - arbeid for flest mulig - meningsfull aktivitet - økonomisk trygghet

6 Slik kommer du i kontakt med NAV
Bruk og/eller Ring NAV-kontoret der du bor Besøk NAV-kontoret der du bor Her kan du låne PC til å finne informasjon søke ledige stillinger bruke selvbetjening på nav.no NAV-kontoret kan gi deg informasjon hjelp til å sende søknader samtale og veiledning

7 Hvordan bidrar NAV til at flere mennesker kommer i arbeid og aktivitet?
Hjelp til jobbsøking – kommer mer på de neste sidene Kvalifisering Eksempel: Ordningen med kvalifiseringsprogram er rettet mot personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og med få eller ingen ytelser fra folketrygden. Målsettingen er å bidra til at flere kommer i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging, også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker. Tiltak Eksempel: Arbeidsmarkedstiltak som lønnstilskudd, oppfølgingstiltak, arbeidspraksis eller opplæring (kurstilbud). Sykefraværstiltak som f.eks ”aktiv sykmelding” Formidling NAV-veileder tilviser og formidler jobbsøkere til ledige jobber som blir meldt til NAV-kontoret. Kompetansen til jobbsøker må matche kompetansekrav i utlysningsteksten. Inkluderende arbeidsliv Eksempel: Sykefraværsoppfølging, tilrettelegging av arbeidsplassen, kjøp av helsetjenester, rekruttering

8 Arbeid kan gi deg flere økonomiske rettigheter
Foreldrepenger ved fødsel (adopsjon) Hvis du har jobbet seks av de siste ti månedene før permisjonen 100 prosent eller 80 prosent av inntekten, avhengig av antall uker du har permisjon Sykepenger Hvis du er syk eller skadet, og ikke kan arbeide 100 prosent av inntekten Dagpenger Hvis du mister jobben og prøver å få en ny I gjennomsnitt 62 prosent av tidligere inntekt Midlertidig inntekt Mens arbeidsevnen din blir avklart Pensjon Uførepensjon hvis du aldri mer kan arbeide Alderspensjon etter at du er fylt 67 år Alle som bor eller jobber i Norge er medlemmer av folketrygden. Folketrygd er obligatorisk forsikrings- og pensjonsordning. Folketrygden skal gi økonomisk hjelp ved sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, alderdom, uførhet, enslig forsørgeransvar, dødsfall og tap av forsørger. Folketrygden dekker også utlegg til medisinsk behandling, rehabilitering og yrkesmessig attføring dvs tilbakeføring til arbeidslivet Foreldrepenger ved fødsel/adopsjon: Du må søke skriftlig om foreldrepenger. Hvis man ikke har vært i arbeid før fødselen, kan man søke om engangsstønad. Beløpet finner du på nav.no. Hvem kan få dagpenger? Se mer om vilkårene på nav.no. Midlertidig inntekt: Rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uførestønad og attføringspenger - slås sammen til en felles tidsbegrenset livsoppholdsytelse fra 1. januar 2009. Uførepensjon: En uførepensjon kan gis dersom det ikke er utsikt til bedring av din inntekts- og arbeidsevne. Uførepensjon blir i hovedsak beregnet på samme måte som alderspensjon. Det finnes også muligheter for å komme tilbake til arbeid for en kortere eller lengre periode uten å miste retten til uførepensjonen Alderspensjon: For å få alderspensjon fra folketrygden må du ha fylt 67 år. I tillegg sier hovedregelen at du må ha bodd i Norge i minst tre år etter fylte 16 år, og at du fortsatt er medlem av folketrygden.

9 Når målet ditt er å komme i arbeid:
Du stiller deg selv disse spørsmålene: Hvor mange år har jeg igjen i arbeidslivet? Hva skal jeg jobbe med i disse årene? Du må kunne svare på spørsmålene og lage en plan for hvordan du skal få jobben Meningen er å få deltakerne til å reflektere over forholdet mellom alder, arbeid og inntekt. Noen ”overvurderer” alderen sin, og tenker kanskje at de er for gamle for å kvalifisere seg eller til å søke jobb (for eksempel i en alder av rundt 40). Samtidig undervurderer de det antall år de faktisk kan ha i arbeidslivet fram til pensjonsalder. Fokus på at pensjonspolitikken er utformet slik at det er ønskelig og nødvendig å stå i jobb lengst mulig før man blir pensjonist Pensjonsalder i Norge er 67 år. For å tidligpensjoneres (fra 62 år) må man jobbe på en arbeidsplass med AFP tariffavtale eller andre tidligpensjonsordninger Ved pensjonering vil inntekten bli redusert. Mange velger å stå lengre i jobben når de får vite hvor mye inntekten blir redusert ved tidligpensjonering. Størrelsen på pensjonen fra folketrygden avhenger av hvor lenge du har opptjent rettigheter i Norge, og den pensjonsgivende inntekt du har hatt før du pensjonerer deg.

10 Handlingsplan for å få jobb
Mål = å få den jobben du vil ha Hva må du gjøre for å få jobben? lære mer norsk? mer utdanning? gå kurs eller få praksisplass? søke jobb direkte? NAV kan hjelpe deg med å lage en handlingsplan Bruk veiledningen på nav.no Det første du må bestemme deg for, er: Hvilket yrkes- eller arbeidsmål har du? Hvilket yrke vil du trives i? Hva slags jobb tror du vil egne seg for deg?

11 Hvordan finner du ledige jobber?
Registrer deg som arbeidssøker på nav.no Ta direkte kontakt med arbeidsgivere Delta aktivt i lokalsamfunnet, for å utvikle nettverket ditt Kontakt vikarbyrå Følg med i avisen Gå på NAV-kontoret 60-70 prosent av de ledige jobbene blir ikke annonsert Undersøkelser viser at så mange som 60 prosent av stillingene ikke lyses ut gjennom vanlige kanaler. Tallet kan være noe høyt, men at mange jobber aldri blir offentlig utlyst, er udiskutabelt. Hvordan går du frem for å finne jobbene som ikke er utlyst? Her er det viktig å være kreativ og benytte seg av flere muligheter. Du kan oppsøke arbeidsgiver direkte og sende presentasjonsbrev eller åpen søknad. Bruk også de nettverk du har. I tillegg til tidligere arbeidsgivere, venner og familie kan du også få kontakter f.eks. via naboer og venners venner. Besøk også bedriftens egen hjemmeside. Kanskje det er i utlandet du finner jobben? Jobber som er utlyst er det ofte mange søkere til. De fleste aviser har stillingsannonser, men flere og flere bruker internett som eneste annonsekanal. nav.no er en av mange stillingsbaser på internett. De fleste såkalte "startsider" på nettet har en oversikt over stillingsbasene på internett. Ofte kan du også legge inn din CV i disse basene. Nettverk kan man utvikle på arenaer der barna deltar (barnehage, SFO, idrett osv.). Har kan man få tilgang på andre foreldre som kan hjelpe en med råd, info og kanskje jobb. Hvordan søker du jobb? Finn en jobb å søke på Send skriftlig søknad med CV og kopi av attester og vitnemål Hvis du er du aktuell for jobben blir du innkalt til et intervju hos arbeidsgiver eller Finn en aktuell arbeidsgiver/bedrift Lag en CV/søknad Besøk/ring arbeidsgiveren og fortell at du er interessert i jobb

12 Trenger du hjelp til å komme i jobb?
NAV følger deg opp og gir deg veiledning helt til du er kommet i jobb: Hjelp til å søke jobb Kurs NAV har kurs for arbeidssøkere. Det kan være kurs i hvordan du søker jobb, kurs i data, sjåførkurs, kurs for helsearbeidere eller kurs som kombinerer opplæring og praksis hos en arbeidsgiver. Kursene skal øke dine muligheter for å komme i arbeid. Arbeidspraksis NAV kan hjelpe deg med å få praksis hos en arbeidsgiver. Det kan være en fin mulighet til å få erfaring og opplæring, og en mulighet til å få jobb. Du vil i tillegg kunne få en referanse som du kan bruke senere. Andre tiltak for å hjelpe deg til å komme i jobb På nav.no finner du nyttige tips og råd til deg som skal søke jobb. NAV- kontoret kan også hjelpe deg med jobbsøking – du finner PCer tilgjengelig i publikumsmottaket. NAV har en rekke virkemidler for å hjelpe personer til å komme i jobb. Det kan være behov for eksempel være avklaringstiltak eller oppfølgingstiltak. Det er den enkeltes behov som er styrende for tilbud om tiltak. Andre tiltak kan være behov for tilrettelegging eller hjelpemidler.

13 Veilederne som jobber i NAV
Gir ikke dine opplysninger til andre (= taushetsplikt) Skal sammen med deg avklare hva du skal gjøre videre Skal gi deg tilbud om fast kontaktperson og en individuell plan dersom du har behov for det Gir deg gratis hjelp Brukermedvirkning er sentralt i måten NAV skal arbeide på. Det innebærer bl.a. at du selv har stor påvirkningskraft på vurderingen av både dine egne behov og din arbeidsevne, og at den individuelle handlingsplanen er noe som skapes i samarbeid mellom deg som bruker og veileder på NAV-kontoret.

14 Hva gjør NAV, og hva gjør du?
Hjelper deg å komme i jobb Gir deg trygghet hvis du ikke kan arbeide DU Gjør ditt beste for å komme i jobb Gir riktige opplysninger Bruker Oppsummering av det vi har vært gjennom i presentasjonen


Laste ned ppt "Velferd i Norge: Arbeid, aktivitet og trygghet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google