Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Attføringsbedriftenes rolle i gode tider

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Attføringsbedriftenes rolle i gode tider"— Utskrift av presentasjonen:

1 Attføringsbedriftenes rolle i gode tider
Tor Saglie, Arbeids- og velferdsdirektør

2 NAV-reformen - Hovedmål
Flere i arbeid og aktivitet – færre på trygd og stønad Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Vår visjon: Vi gir mennesker muligheter Vi kan godt dele visjonen vår med attføringsbedriftene – og programmet på denne messa viser at de deler visjonen og målene. Handler om å gi alle tilgang til å utnytte egne ressurser

3 Et blikk på arbeidsmarkedet
Får oppdaterte tal på denne delen

4 Antall personer i og utenfor arbeidsstyrken
Totalt 4.7 mill. Arbeidsstyrken Ca. 2,5 mill. Barn/ungdom/studenter Ca. 1,4 mill. I utkanten / utenfor arbeidsstyrken tapte årsverk Alderspensjonister Ca Norges befolkning teller nå ca 4.7 millioner, av disse er over halvparten i arbeidsstyrken Om lag 2.0 millioner er enten for unge eller for gamle til å telles med i arbeidsstyrken, og ved utgangen av 2006 var om lag årsverk tapt for den daglige produksjon av varer og tenester som følge av hel eller delvis arbeidsledighet eller en nedsatt arbeidsevne som innebærer at de mottar stønader fra folketrygden. NAV-reformen skal bidra til at så mange som mulig av disse får mulighet til å prøve seg i arbeid (igjen).

5 Et øyeblikksbilde Ledige stillinger utlyst desember 2007: 20 259
Registrerte arbeidsledige desember 2007: 38 885 1,6% av arbeidsstyrken Mottakere av rehabiliteringspenger september 2007 44 618 Yrkeshemmede desember 2007: 80 768 Dette betyr Selv i desember ble det utlyst 1000 ledige stillinger pr. arbeidsdag, og høstens bedriftsundersøkelse viste en mangel på personer. Personer med sykdom eller yrkeshemming er den klart største arbeidskraftreserven En stor del har dermed behov for bistand for å kunne komme i arbeid

6 Arbeidsmarkedet framover
Langsiktige trender – uavhengig av ledighetssvingningene På lang sikt vil aldringen av befolkningen gjøre at en mindre andel av befolkningen er yrkesaktive. I 2005 var omtrent 52 prosent av befolkningen yrkesaktive, og det var 3,3 yrkesaktive per pensjonist. Ved å ta utgangspunkt i SSB’s befolkningsfremskrivinger til 2030 (alternativet Middels vekst) og videre å anta at yrkesdeltakelsen vil holde seg på 2005-nivå ut perioden, viser figuren at andelen vil falle til 49 prosent i 2030 (2,3 yrkesaktive per pensjonist). Mangel på arbeidskraft vil dermed kunne være et problem i lang tid fremover.

7 Arbeidskraftressurser virkeliggjøres gjennom attføringsarbeidet!
Arbeidskraftressursene har seks ganger så stor verdi som oljeressursene Arbeidskraftressurser virkeliggjøres gjennom attføringsarbeidet! Sjekk grunnlaget for denne. Brukt i etaten i mange samanhengar – finn ikkje primærkjelda

8 Frigjøring av arbeidskraftressursene
Med de anslag for yrkesaktivitet som ligger i prognosen, Er det enda viktigere enn tidligere å frigjøre de arbeidskraftressursene som befinner seg i randsonen av arbeidslivet Det er enda viktigere enn før å la alle som er motivert for å prøve seg slippe til - Attføringsmessa handler om dette

9 Forutsetninger for mangfold, inkludering og stor arbeidsstyrke
Et arbeidsliv som aksepterer forskjellighet ikke diskriminerer/er fylt av fordommer gir muligheter for selvrealisering og anerkjennelse ivaretar ved sårbarhet og mestringsproblemer Bistand som underbygger deltakelse i arbeid gjennom individuell avklaring og oppfølging praktiske ordninger økonomiske insentiver Samfunnsperspektiv og individuell tilnærming mangfold er bra for arbeidslivet myter og manglende kunnskap om tilgjengelige virkemiddel hindrer personer med funksjonsnedsettelser i å komme inn på arbeidsmarkedet For å øke deltakelsen i arbeidslivet må flere parter involveres Arbeidsgiver Arbeidstaker NAV Tiltaksarrangører

10 Sentrale innsatsområder 2008
Fortsatt høyt tiltaksnivå Tiltaksgaranti innføres – ventestønad avvikles Satsingen på arbeid og psykisk helse videreføres og styrkes ”Raskere tilbake videreføres” og styrkes Tidsubestemt lønnstilskudd gjøres landsdekkende Kvalifiseringsprogram Lettere å kombinere arbeid og alderspensjon Høye ambisjoner for NAV- videreføring av virkemidler vi har tro på Tidsubestemt lønnstilskudd gjøres landsdekkende i 2008 Innfører tiltaksgaranti Avvikler ordningen med ventestønad Satsingen på arbeid og psykisk helse videreføres og styrkes (nevnt før) Raskere tilbake Ordningen med tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester til sykmeldte videreføres og styrkes. Kvalifiseringsprogram for å få fleire i arbeid - hovedmålgruppe personar som i dag er avhengige av økonomisk sosialhjelp som hovudinntekt over lengre periodar.

11 Fortsatt høyt tiltaksnivå
tiltaksplasser i 2008 en styrking på om lag 200 plasser plasser for ordinære arbeidssøkere plasser for yrkeshemmede arbeidssøkere Styrkingen kommer som følge av at innsatsen overfor arbeidssøkere med psykiske lidelser styrkes i forbindelse med strategiplanen for arbeid og psykisk helse

12 Tiltaksgaranti Målgruppe: Innhold Formål: helt ledige mer enn to år
ventestønadsmottakere helt ledige mer enn de siste seks månedene Innhold garanti for tilbud om deltakelse på arbeidsmarkedstiltak Formål: øke aktiviteten med sikte på overgang til arbeid Langtidsledige som har vært sammenhengende helt ledige de siste to årene eller lenger, og ventestønadsmottakere som har vært helt ledige de siste seks månedene eller lenger, skal omfattes av en tiltaksgaranti som innebærer tilbud om deltakelse på arbeidsmarkedstiltak for å øke aktiviteten med sikte på overgang til arbeid. Samtidig avvikles ordningen med ventestønad – med overgangsordninger Utfordringer for etaten og tiltaksarrangørene Brukergrupper langt fra arbeidsmarkedet – utfordringer blant annet i forhold til å motivere Mange har gått på ”smeller” tidligere og har mistet all motivasjon tidligere. Erfaring viser at en del av personene i denne målgruppen ikke møter til oppfølgingssamtale, selv etter gjentatte innkallinger. Dette gjelder spesielt personer som ikke har ytelser som dagpenger eller ventestønad. Behov for re-orientering mot arbeidslivet – avklaring av aktuelle arbeidsoppgaver og avdekking av kvalifiseringsbehov

13 Psykiske lidelser årsak til
Hver femte sykefraværsdag Hver femte nye som blir uførepensjonert Hver tredje som er varig uførepensjonert Hver annen uførepensjonist under 40 år

14 Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse
Videreføres med vekt på samarbeid mellom offentlige etater, og mellom NAV og arbeidsgivere brukermedvirkning og aktiv deltakelse målrettede arbeids- og helserettede tiltak og tjenester. god kompetanse om arbeid og psykisk helse i arbeidslivet og i det offentlige tjenesteapparatet. god kunnskap, forskning og utvikling. Planen sikrer fortsatt trykk på arbeidet med å få flere med psykiske lidelser over fra stønad til arbeid Vi tror og forventer at attføringsbedriftene kan være en viktig medspiller for NAV i dette arbeidet Målet med strategien er å hindre utstøting fra arbeidslivet og lette inkludering i arbeidslivet for mennesker med psykiske lidelser/problemer. Gi innpass gjennom oppfølging og veiledning Få meningsfylte arbeidsoppgaver i ordinært arbeidsliv. Strategiplanen for arbeid og psykisk helse skal styrke brobyggingen mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og helsesektoren, og må blant annet sees i nær sammenheng med intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv og sykefraværsoppfølgingen.

15 Raskere tilbake Trådte i kraft august 2007 og omfatter:
NAVs tilbud om individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering Helseforetakenes tilbud om behandling hos spesialisthelsetjeneste (etter henvisning fra fastlege) Lovendringene 1. mars 2007, som sikrer tettere oppfølging av sykmeldte Lite brukt

16 Raskere tilbake - NAVs tjenester :
Avklaring systematisk kartlegging og vurdering av arbeidsevne Oppfølging Veiledning, råd og bistand til arbeidstaker og arbeidsgiver, Arbeidsrettet rehabilitering ulike tiltak for utprøving, opptrening, motivasjon og kontakt med arbeidslivet Fra oppstart i september til utgangen av november 2007 hadde NAV henvist over 1600 sykmeldte til arbeidsrettet rehabilitering Bistand til å arbeidsgiver og –taker kan omfatte å finne egnede arbeidsoppgaver, tilrettelegging av arbeidet og bistand til å finne en egnet arbeidsplass. Et utvalg tiltak som kan nyttes i arbeidsrettet rehabilitering, alene eller i kombinasjon, og der attføringsbedriftene vil kjenne seg igjen i flere av dem Arbeidsforberedende trening Arbeidsutprøving Kontakt med arbeidslivet Generell opptrening Funksjonsfremmende trening Opplæring Motivasjon Trening i sosial mestring Det er viktig for oss i NAV å få tilbakemelding om erfaringene også fra andre aktører slik at utvikling og forbedring av ordningene blir best mulig og mest mulig hensiktsmessige for å nå målene med tjenestene.

17 Tidsubestemt lønnstilskudd
Formål: Bidra til å øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med nedsatt arbeidsevne pga helsemessige og/eller sosiale årsaker. Målgruppe: personer i som har varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne, og hvor alternativet kan være overgang til uførepensjon. personer som er innvilget gradert eller full uførepensjon. Målgruppen omfatter både personer i og utenfor arbeidslivet

18 Innhold og omfang Personen ansattes på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Lønnstilskudd gis til arbeidsgiver uten fast sluttdato 500 tiltaksplasser i 2008. Forutsetter gjennomført arbeidsevnevurdering. Ordningene Lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister og Uførepensjon som lønnstilskudd avvikles fra 2008, og erstattes av Tidsubestemt lønnstilskudd. Forsøket har vært vellykket så langt, ordningen er etterspurt. Desember 2007 var desmber var NAV har gjennomført en samling hvor erfaringene fra forsøksfylkene ble videreformidlet til de øvrige fylkene.

19 Kvalifiseringsprogrammet
Formål: Forsterke innsatsen overfor personer som er avhengig av sosialhjelp over lengre tid Flere i arbeid gjennom en tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging fra det lokale NAV-kontoret Individuelt utformet, arbeidsrettet program for alle som kan ha mulighet for å komme i arbeid Et ”ekte” NAV-tiltak – både kommunale og statlige virkemidler skal brukes aktivt fra starten av Det skal utarbeides et arbeidsrettet program for alle som vurderes å ha mulighet for å komme i arbeid – også der veien frem kan være relativt lang og usikker Iverksettes i etablerte NAV-kontor – landsdekkende ved utgangen av 2009 Programmet er et kommunalt ansvar – samtidig vil forvaltning og oppfølging av den enkelte bruker være en oppgave for NAV-kontoret som sådan Utfyllende om programmet: Vilkår for deltagelse i programmet: En obligatorisk arbeidsevnevurdering Tett og koordinert bistand skal vurderes som hensiktsmessig og nødvendig Arbeids- og velferdsforvaltningen må kunne tilby et tilpasset program Målgruppe: Personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og svært begrensede eller ingen rettigheter i folketrygdloven Varighet: Inntil ett år – kan forlenges med ytterligere ett år – kan forlenges utover to år i særskilte tilfeller

20 Innhold og omfang Tiltaket gir stor frihet for individuelle opplegg ut fra den enkeltes forutsetninger og funksjonsnivå Kan omfatte et bredt spekter av kommunale, statlige og frivillige tiltak Skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking Kan inneholde tiltak som skal støtte opp under og forberede overgang til arbeid Helårig og på full tid – men kan kombineres med deltidsjobb Gir rett til kvalifiseringsstønad Eksempel på tiltak: Tiltak fra kommunen, fylkeskommunen, Arbeids- og velferdsetaten, andre statlige myndigheter, frivillige organisasjoner osv Tiltaket gir stor frihet til utforme et individuelt opplegg, det kan for eksempellegges inn pauser ut fra hensynet til den enkeltes forutsetninger og funksjonsnivå Kan bestå av tiltak fra kommunen, fylkeskommunen, Arbeids- og velferdsetaten, andre statlige myndigheter, frivillige organisasjoner osv Tiltak som skal støtte opp under og forberede overgang til arbeid kan være opplæringstiltak, motivasjonstrening, mestringstrening, helsehjelp, opptrening og egenaktivitet Deltakelse i programmet utløser rett til kvalifiseringsstønad på 2G – kr Programmet kan kombineres med inntil 50% stilling, stønaden reduseres da tilsvarende beregnet time for time Husbankens bostøtteordning vil komme i tillegg for de som fyller vilkårene for bostøtte Individstønad som utløses ved deltakelse på tiltak i statlig regi skal tilfalle kommunen Skal samordnes med andre offentlige ytelser

21 Lettere å kombinere arbeid og alderspensjon
Statsbudsjettet 2008: 67-åringene vil ikke få avkortet alderspensjonen på grunn av arbeidsinntekt Utfordringer: motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid bistå seniorer utenfor arbeidslivet i å komme tilbake i arbeid Forpliktelse etter delmål 3 i IA-avtalen Å legge til rette for at flere vil jobbe lenger er et arbeidsgiveransvar. Det er også en del av IA-avtalen, og NAV stiller sine virkemidler til disposisjon Jeg har lagt merke til at i 2007 gikk Årets seniorintiativ (senter for seniorpoltikk) til et samarbeid mellom attføringsbedriften Lillesand industri og Det norske Veritas Maritime for et samarbeid for å få arbeidsledige seniorer tilbake i jobb. Metodikken har utspring i et intiativ fra daværende Aetat Aust-Agder og trygdens Arbeidslivssenter- som begge nå er del av NAV. Når bransjeforeningen nå vil gjøre satsingen landsdekkende, vil det være et bidrag til å løse utfordringene for seniorer

22 Attføringsbedriftene – en viktig samarbeidspartner

23 Attføringsbedriftene
100 bedrifter – mer enn personer får bistand hvert år Bredt spekter av tilbud Gjennomfører om lag halvparten av skjermede tiltak Skjermet sektor mottar ca. 2.8 mrd fra NAV årlig for dette arbeidet Med andre ord: En viktig aktør i attføringsarbeidet Denne er med for å vise at Vi vet hvor mange de er Vi vet at de er mangfoldig Og vi vet hvor mye vi bruker på disse tiltakene Attføringsbedriftene er viktige både fordi de er mange og har et variert tilbud, Samtidig må de regne med at vi har behov for oppfølging og kontroll med så store summer

24 Attføring til arbeid Paradoks: flere på uføreytelser og flere ledige jobber samtidig Fokus: gi flere muligheter for arbeid NAV vil være myndighetenes pådriver Vi ønsker å samarbeide med attføringsbedrifter som ser utfordringene og leverer kvalitet I et arbeidsmarked i fremgang, med stor etterspørsel etter arbeidskraft er det et paradoks at stadig flere får uføreytelser. Arbeidet med et inkluderende arbeidsliv er derfor viktigere enn noen gang. Løsninger som forebygger utstøtning, og prosesser som kan hindre uførepensjon må settes i fokus. Samtidig må det bli enklere for personer med forskjellige yrkesmessige hindringer å komme inn i arbeidslivet. Dette er myndighetenes to hovedstrategier. Tiltaksarrangører som tar sikte på å møte det nye arbeidslivets krav, som ser nye utfordringer, og har evne og vilje til å levere kvalitet vil ha en historisk sjanse i dagens arbeidsmarked.

25 Flere i arbeid – en felles utfordring
Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å styrke deltakernes kompetanse og arbeidsevne, øke deltakernes mulighet for ordinært arbeid, skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft, forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet hindre utstøting av arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Bruken av tiltak skal ta utgangspunkt i den enkeltes behov. At det er en felles utfordring, framgår også av at NAVdirektoratet er representert med flere bidrag videre i messa: Ingar Heum vil snakke om arbeidsevnevurdering i dag Hildegunn Førsund vil snakke om psykiatrisatsingen i morgen formiddag Thorgeir Hernes vil snakke om AVI-meldinga fredag formiddag Det brede programmet viser også at attføringsbedriftene ser utfordringene og tar dem på alvor

26 Attføringsbedriftene og NAV
NAV-reformens suksess avhenger av at det faktisk kommer flere i arbeid Det innebærer blant annet flere yrkeshemmede i arbeid. Attføringsbedriftenes kompetanse er etterspurt kompetanse. NAV har ansvaret for at brukeren får det tilbudet han eller hun trenger for å få eller beholde arbeid – eller for å få avklart at arbeid ikke er veien å gå, og i så fall at han eller hun får rett ytelse Gjennomføringen av de tiltak som er nødvendige i denne prosessen kan vi ikke stå for alene. Det er her attføringsbedriftene er en viktig aktør – blant flere (og der de andre er mindre) Tiltaket er aldri målet, men et virkemiddel til å nå målet

27 Attføringsbedriftene og NAV - hvordan kan vi gjøre hverandre gode?

28 Etter AVI-meldingen Behov skal ligge til grunn for tiltaksbruk
Avklaring i fokus Praksisnær opplæring Mer vekt på tilrettelegging i ordinært arbeidsliv Dette er en oversikt over det vi skal gjøre

29 Andre brukere – endrede behov
Økning i brukere med psykiske lidelser, sosiale yrkeshemninger og rusmisbruksproblemer muskel/skjelett/leddplager sterkest økning blant yngre yrkeshemmede manglende arbeidserfaring Endrede behov for avklaring og oppfølging store individuelle forskjeller behov for mer langvarig avklaring og utprøving - mestringsevnen viktig behov for veiledning og avklaring på arbeidsmarkedet Individnivå: Når det gjelder kjennetegn ved dagens arbeidssøkere som er på attføring ser vi en økning i brukere med… Gruppen med psykiske lidelser er den gruppen som øker mest. Dette innbefatter også dem med de mest alvorlige psykiske lidelsene. Vi regner med at ca 1/5 av de yrkeshemmede har diagnosen psykisk lidelse. En stor gruppe er også muskel/skjelett plager. I mange tilfeller vil også psykiske lidelser være en sekundærdiagnose sammen med sosiale yrkeshemninger og rusmisbruk. Mange har kroniske lidelser som de må lære seg å fungere med; mestring blir dermed et viktig element i attføringen Dette stiller også andre krav til saksbehandlere og besluttere på attføring – og det utfordrer oss ift en av hovedmålsettingene med NAV om å gjøre det enklere for brukerne og bedre tilpasset brukernes behov Endringer i bistandsbehovet

30 Utfordringer framover
Nye politikkområder, nye brukergrupper, nye virkemidler, NAV har fått større portefølje Arbeidslinjen kan settes under press. Kompetanseheving i bedriftene for å møte større konkurranse. Sørge for at kommunikasjon og kontakt ikke blir svekket Profesjonelle samhandlingsrutiner Dette blidet viser utfordringene på systemnivå Velferd og aktivitet er slått sammen i en etat. Aetat og attføringsbedriftene har tidligere samarbeidet om tidligere aetats brukergrupper. Med endrede brukergrupper i etaten vil det være viktig å ha gode rutiner for å vurdere hvilke tiltak som vil være best egnet for den enkelte bruker. NAV-reformen skal verken være et sted der de tusen blomster kan blomstre, eller en videreføring av gamle vaner og rutiner. NAV har gode erfaringer med konkurranseutsetting av tiltak. Vi mener attføringsbedriftene bør være glad for denne konkurransen: de har erfaring, ekspertise og kontaktnett. Konkurransen blir et middel til å forbedre allerede gode tiltak: gjennom å sette egne tilbud i et kritisk lys ser man også lettere egne forbedringspotensialer De to siste kulepunktene: Både etaten og bedriftene har behov for kontakt i forhold til oppfølging både av tiltaksdeltakere og i forhold til økonomi.

31 NAV skal gi: Tettere og enhetlig oppfølging gjennom hele arbeids- og velferdsaksen Mer helhetlig tilbud til brukerne. NAV er brukerens faste holdepunkt gjennom et attføringsløp. Det er til syvende og sist alltid vi som har ansvaret for brukeren

32 Forventinger til attføringsbedriftene
Videreføre det gode arbeidet Fortsatt omstilling i forhold til nye brukergrupper og nye krav i arbeidsmarkedet. Videreutvikle attføringskompetanse. Åpen dialog – kontakt Konstruktiv kritikk er bra! Dette bildet handler om en forventning til attføringsbedriftene om at de skal holde seg oppdatert faglig både i forhold til attføringsfaglig arbeid i forhold til å kunne møte nye brukergrupper I forhold til å kunne tilby tiltak som treffer arbeidsmarkedets behov Dialogen må fortsette, både i faglige fora som dette I forhold til det konkrete arbeidet vi er sammen om Den formaliserte kontakten mellom attføringsbedriftene og NAV på ulike nivå Konstruktiv kritikk begge veier vil bidra til at vi alle skjerper oss for å gjøre en bedre jobb

33 Attføringsbedriftene og NAV
NAV en tydelig bestiller Attføringsbedriftene profesjonelle leverandører Kvalitet Pris Dokumentasjon Åpenhet Nye brukergrupper – nye virkemidler En del av svaret på hvordan vi kan gjøre hverandre gode Vi må vite hva vil vil ha Bedriftene må kunne dokumentere det de gjør Utvikling er en kontinuerlig prosess som involverer både bestiller og utfører

34 Utfordringer for NAV Øke overgang til jobb
Økt bruk av integrerende tiltak Lage gode bestillinger, kravspesifikasjoner og følge opp tiltaksarrangører Gjøre tiltaksregelverket enkelt og fleksibelt å bruke I forhold til samarbeidet med attføringsbedriftene/ andre tiltaksarrangører På direktoratsnivå skal vi legge til rette for at praksisfeltet (ytre etat og samarbeidsparter) skal gi brukerne et godt tilbud i tråd med deres behov.

35 Utfordringer for tiltaksarrangører
Individuell tilpasning av tiltak Gode kanaler for å kunne følge opp fra avklaring/kvalifisering til integrerende tiltak Levere på grunnlag av bestillinger og ha en god dialog med NAV i forhold til oppfølging av brukere Levere gode tiltak innen de rammene regelverket setter Er i denne settingen Å ha gode metoder for oppfølging av brukerne Metoder for funksjonsvurdeirng Rapporterings slik at tilbudet kan kvalitetssikres

36 Det virker: Flere kan innlemmes i arbeidsmarkedet
Aktiv arbeidsmarkedspolitikk bidrar til Lavere ledighet Høyere yrkesdeltakelse Aktivisering og arbeid til grupper i randsonen Målrettet tiltaksbruk gjør en forskjell, særlig for grupper i randsonen Vi lykkes faktisk med mange - mange med stort bistandsbehov får jobb! Rundt med redusert funksjonsevne (på rehabiliteringspenger, uføretrygd eller yrkeshemmede) kom i ordinært arbeid i 2006 Ved utgangen av november 2007 var det registrert yrkeshemmede hos NAV. Dette innebærer en nedgang på 6 100 sammenlignet med samme måned i fjor. Samtidig kommer en større andel av de som avslutter attføring i arbeid. Dette viser at høykonjunkturen som norsk økonomi nå har vært inne i over en lengre periode, også har ført til at mange personer som befinner seg i randsonen av arbeidslivet har fått jobb. Vi gir mennesker muligheter!


Laste ned ppt "Attføringsbedriftenes rolle i gode tider"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google